Van zuur naar zoet

studenten3Verandering. Iedereen in onze hogeschool heeft ermee te maken. Veel medewerkers zijn verhuisd, veelal naar tijdelijke locaties, in onze herhuisvestingsoperatie op het Utrecht Science Park. Een deel van de medewerkers is in nieuwe teams komen te werken, als onderdeel van de ontvlechting van onderwijs en onderzoek en de ondersteunende diensten. Bezuinigingen op die diensten heeft voor nog meer verandering gezorgd. Sommigen vertrokken, anderen wisselden van werk. Medewerkers worden tegelijkertijd uitgedaagd nieuwe manieren van (samen)werken te ontwikkelen. Werkprocessen worden efficiënter gemaakt. Dit alles is een behoorlijke uitdaging, daar zijn we ons als college terdege van bewust. We hebben veel waardering voor de inzet en betrokkenheid die onze medewerkers hierin hebben getoond en nog steeds tonen.

Het gezegde wil dat na het zuur het zoet komt. De tijd daarvoor is nu aangebroken. We hebben met het efficiënter maken van onze organisatie zoveel weten te besparen, dat er ruimte is ontstaan voor nieuwe, structurele inzet van middelen. Vanaf 2018 komen er nog middelen bij uit de invoering van het leenstelsel. Hier ligt een kans maar ook een behoorlijke uitdaging voor ons allen: we zullen samen moeten bepalen waar deze middelen het meest effectief zijn om tot de gewenste hogeschool te komen, zoals geschetst in Hogeschool Utrecht in 2020. We willen merkbare kwaliteitsimpulsen geven aan het onderwijs en met elkaar structurele investeringen vastleggen, om onze studenten zo het onderwijs te blijven bieden dat hen optimaal voorbereid op de beroepspraktijk. Daar willen we dit jaar al mee beginnen. De beroepspraktijk verandert immers snel, met een groeiende behoefte aan professionals die in een brede context kunnen opereren en in staat zijn samen met andere werkvelden nieuwe kennis te ontwikkelen en toe te passen.

Hoe gaan wel het geld besteden? Het gaat allereerst om een investering in mensen, in onderwijzend en onderzoekend personeel. Daarmee verlagen we de werkdruk van docenten en versterken we de kwaliteit van het onderwijs. Zo zijn er substantieel meer arbeidsplaatsen voor onderwijspersoneel en onderzoekers. Daarnaast zijn er andere investeringsmogelijkheden denkbaar, waarbij we aansluiten bij het kader dat het ministerie van OCW heeft opgesteld: in talentprogramma’s als studentparticipatie en honourstrajecten, in onderwijsgerelateerd onderzoek en in studiefaciliteiten en digitalisering. Deze duidelijke kaders voor onze investeringsagenda maken het mogelijk gericht met elkaar het gesprek aan te gaan. Zo kunnen we snel en effectief tot de juiste investeringen komen, gebaseerd op goed doordachte keuzes van de opleidingen, instituten en kenniscentra. De komende weken gaan we hier verder over praten, met faculteitsdirecties en de Hogeschoolraad. Op welke plekken binnen opleidingen en instituten investeringen nodig zijn om de kwaliteit te versterken, laten we graag over aan die opleidingen en instituten zelf, in samenspraak met de studenten. Samen weten zij het best wat er speelt in het werkveld en waar behoefte aan is.

Net zoals het ‘zuur’ niet te realiseren was zonder de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, hebben wij hen ook hard nodig voor het ‘zoet’. Met de kennis, ervaring en creativiteit van onze medewerkers kunnen opleidingen en instituten tot de juiste keuzes komen. We zijn benieuwd naar jullie keuzes en resultaten. Laat je horen, via de HSR, facultaire medezeggenschap, opleidingscommissies, via dit blog of in een directe ontmoeting met ons. We zullen de komende tijd regelmatig diverse HU-locaties bezoeken om te praten over de ontwikkeling van onze organisatie. In een goed gesprek investeren we altijd graag.

Jan Bogerd

One Response to “Van zuur naar zoet”

  1. Corina Breukink

    Dag Jan, De ontwikkelingen op de HU volg ik als betrokken hogeschooldocent en buitenpromovenda als het kan op de voet, dus ook jullie blogs. Tijdens de ontmoeting op 17-12 onder de noemer ‘Richting en beweging’, stelde ik de vraag hoe hogeschooldocenten die Onderzoek & Onderwijs graag willen verbinden, kunnen meebewegen in de ambitieuze doelstellingen op het gebied van het verbinden van onderzoek aan onderwijs. 9-3 is op onze website gepubliceerd dat er veel geld beschikbaar komt tot 2020 om onderzoek en onderwijs te versterken (en te verbinden). Jij rept in je blog over delen van zoet, na delen in zuur, dus ik zou graag het gesprek aangaan over de mogelijkheid om

Leave a Reply