Actief op de HU!

De HU kent een bijzondere traditie van relatief grote Studentparticipatie. Betrokkenheid en binding zijn kenmerkend voor onze relatie met studenten. Zij zijn mede vormgever én lid van de kennisorganisatie. Hun inzichten en ervaringen zijn voor ons van grote waarde. Studenten weten immers als geen ander wanneer ze onderwijs uitdagend vinden en wat eventuele barrières zijn.

De bestuurlijk actieve studenten vormen een netwerk van enthousiaste en leergierige studenten die elk op hun eigen wijze betrokken zijn bij de vorming van de learning community die de HU wil zijn. Zo kunnen zij toetreden tot het bestuur van een studievereniging, lid worden van een opleidingscommissie of medezeggenschapsraad. Al deze vormen van participatie zijn niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige kennisinstelling in het huidige economisch en politiek onrustige klimaat, maar bieden studenten ook een kans bestuurlijke ervaring, inhoudelijke kennis van zaken en nieuwe contacten op te doen.

Medezeggenschapsraden

De HU kent twee soorten medezeggenschapsraden:

  1. De hogeschoolraad (HSR) is de centrale medezeggenschapsraad van Hogeschool Utrecht. De raad bestaat uit tien studenten en tien personeelsleden. Iedere twee jaar worden zij gekozen door alle studenten en medewerkers. De raad heeft instemmingsrecht op beleidsplannen en regelingen van de hele hogeschool. Bijvoorbeeld de onderwijs- en examenregeling, de begroting, het strategisch plan en het huisvestingsbeleid. Ook kan de raad voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over actuele onderwerpen die voor de hele hogeschool van belang zijn.
  2. Elk instituut van de HU heeft een instituutsraad (IR). Een instituutsraad bestaat in de meeste gevallen uit drie docenten en drie studenten (afhankelijk van het aantal opleidingen binnen het instituut). Iedere twee jaar worden de leden gekozen door de personeelsleden en de studenten van het instituut. De taken en bevoegdheden staan beschreven in het Reglement Instituutsraden HU.

Verkiezingen
Om deel te nemen aan de hogeschoolraad en de instituutsraad moet je verkozen worden. Elk jaar in mei zijn er verkiezingen. Je kan je dan kandidaat stellen voor de hogeschoolraad en voor de instituutsraad van het instituut waar je studeert. Elke opleiding valt binnen een instituut. Er zijn 22 instituten.

Het ene jaar zijn er reguliere verkiezingen. Alle zetels in alle raden worden dan opnieuw vacant gesteld. Het andere jaar zijn er tussentijdse verkiezingen. Dan worden alleen de lege zetels vacant gesteld.

In 2017 zijn er tussentijdse verkiezingen. In 2018 zijn er reguliere verkiezingen.

Je ontvangt als medewerker en als student eind maart / begin april een mail met een uitnodiging om je kandidaat te stellen. Je kan dit ook doen via de site www.verkiezingen.hu.nl. Als je je kandidaat hebt gesteld kan je gekozen worden. Als zich meer kandidaten hebben gemeld dan dat er zetels beschikbaar zijn, dan zijn er verkiezingen

Overzicht van instituutsraden

PL 101 Instituut Arbeid en Organisatie
  Instituut voor Veiligheid
  Instituut voor Recht
  Instituut Social Work
PL99 Instituut Gebouwde Omgeving
  Instituut Engineering & Design
PL97 Instituut Theo Thijssen (leraar basisonderwijs)
  Instituut Gebarentaal & Dovenstudies
  Instituut Archimedes (lerarenopleidingen)
  Seminarium voor Orthopedagogiek
HL7 Instituut Paramedische Studies
  Instituut Verpleegkundige Studies
Instituut Bewegingsstudies
Instituut Life Sciences and Chemistry
DL400/500 / NB Instituut Business Administration
  Instituut Business Economics
  Instituut Business Studies
Instituut Marketing & Commerce
DL200 / NB Instituut Communicatie Technologie
BL101 / NB Instituut voor Media
  Instituut voor Communicatie
HUA Instituut Ecologische Pedagogiek

 

Opleidingscommissie

Elke opleiding (of groep van opleidingen) heeft een opleidingscommissie (OC). In de OC zitten studenten en docenten. Zij adviseren aan het opleidingsmanagement over de kwaliteit van onderwijs. Aan het begin van het studiejaar stelt de OC een agenda op van onderwerpen die zij dat jaar gaan bespreken. Ook kan er vanuit het management om advies worden gevraagd. Om de taak goed uit te kunnen voeren, is het van belang dat de OC zich goed laat informeren. Dit kan de OC op de volgende manieren doen:

  • In gesprek zijn met verschillende partijen binnen de opleiding zoals de examencommissie, de studentendecaan, de studenten van de opleiding, de instituutsraad, andere opleidingscommissies.
  • De OC kan veel informatie ophalen uit de evaluaties van het onderwijs zoals blokevaluaties, vak-evaluaties, de uitkomsten van de nationale studente enquête en het auditrapport van de accreditatie!
  • Om te weten wat dit allemaal is, wat je ermee kan en hoe je hier op een zorgvuldige manier te werk gaat, kan de OC trainingen volgen. Dit kan geregeld worden via het generieke aanbod vanuit het team Studentparticipatie of op maat via de griffie medezeggenschap.
  • Twijfel je over bepaalde kwesties? Aarzel niet en neem contact op met de adviseur studentparticipatie@hu.nl. Deze kan adviseren over procedurele, juridische of relationele kwesties waar de OC tegenaan loopt!

Medezeggenschapsvereniging MUST

Studenten in de medezeggenschap kunnen zich aansluiten bij medezeggenschapsvereniging MUST. Zij organiseren allerlei activiteiten, trainingen en zijn een platform voor kennisdeling en gezelligheid.

Amersfoort Link

Amersfoort Link is het overleg tussen alle bestuurlijk actieve studenten in Amersfoort en de locatiedirecteur HU Amersfoort. Ook studenten van MBO Amersfoort zijn hierbij aangesloten evenals een vertegenwoordiger vanuit het management van MBO Amersfoort. Op dit overleg worden allerlei zaken besproken die raken aan het studentenleven in Amersfoort zoals studentenhuisvesting, de studentvoorzieningen in de stad, de ontwikkeling en samenwerking binnen het gebouw, het gemeenschappelijke inhoudelijke programma van de opleidingen in Amersfoort en hoe bestuurlijk actieve studenten hieraan bij kunnen dragen. Zo hebben studenten gezamenlijk een EHBO cursus georganiseerd voor alle studenten in Amersfoort.

Studieverenigingen

Veel opleidingen op de HU hebben een studievereniging. Studieverenigingen organiseren studie-inhoudelijke activiteiten en gezelligheid voor studenten van de opleiding. Vaak verzorgen studieverenigingen ook opfriscolleges of bijlessen. Soms organiseren zij een studiereis of bijeenkomsten met mensen vanuit het werkveld. Studieverenigingen hebben een bestuur en allerlei commissies waar je aan deel kan nemen. Een overzicht van studieverenigingen vind je hier:

Studium Generale

Studium Generale Hogeschool Utrecht is er voor nieuwsgierige studenten en medewerkers die meer uit hun studie en werk willen halen. Studium Generale organiseert activiteiten voor en met studenten, medewerkers en externe partners die de hogeschool, maar ook de lokale samenleving en wereld buiten de instelling graag kritisch bekijken en zich hier actief een mening over willen vormen, of – beter nog – er een actieve bijdrage aan willen leveren. Zoek jij meer inhoud, verdieping of uitdaging tijdens je studie of naast je werk? En heb je tijd en energie over? Dan ondersteunen wij je graag bij je ambities.

Green Office

HU streeft naar een onderwijsgemeenschap waarbij studenten en medewerkers samen werken aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin. Green Office HU zet zich in om een duurzame toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht, maar ook bij medewerkers en studenten van de HU. Dit doet Green Office door mensen te informeren, activeren en laten participeren.

Green Office HU biedt een platform aan studenten en medewerkers om informatie over te dragen op het gebied van duurzaamheid, de eigen duurzaamheidsambities van de HU waar te maken en samen te werken aan duurzaamheid.

Science Café’s

Een Science Café is een ontmoetingsplek voor gezelligheid én inhoud. Op dit moment zijn er twee Science Cafés binnen de HU. Bijzonder aan deze plekken is dat ze zijn opgericht door de actieve studieverenigingen binnen de HU. Zij nemen tevens de gehele exploitatie voor hun rekening. De besturen van Stichting ‘t 7de en Stichting Het Proeflokaal zorgen samen met de vele barvrijwilligers voor een mooi staaltje studentparticipatie binnen de HU!

Science Café ‘t 7de – Heidelberglaan 7
Het Proeflokaal – Padualaan 99