Casi 3.0: een doorontwikkeld campagnestrategie-instrument

casi 3.0 plaatjeIn 2011 is het mede door Publab ontwikkelde Campagnestrategie-instrument (CASI) in gebruik genomen door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene zaken. Campagnes kunnen gedrag veranderen, maar daarvoor zijn wel heldere strategische keuzes nodig, aldus DPC. Het campagnestrategie-instrument helpt campagnemanagers bij het maken van deze keuzes. Het biedt ondersteuning bij de analyse van het gedragsprobleem en maakt relevante inzichten uit de sociale psychologie concreet en praktisch toepasbaar. Na enkele jaren praktijkervaring met het instrument ontstond de behoefte het instrument door te ontwikkelen, om goed te blijven aansluiten bij de huidige campagnepraktijk van DPC. Publab werkte hier het afgelopen jaar aan met als resultaat: Casi 3.0. De nieuwe versie is toegankelijker, korter en concreter, stuurt aan op het maken van keuzes en geeft sneller inzicht in resultaat.

Casi 3.0                  
Het vernieuwde campagnestrategie-instrument heeft een aantrekkelijkere vormgeving en bestaat uit drie blokken: beleidsanalyse, gedragsanalyse en strategische aanpak. Elk blok heeft een werkblad waarop duidelijke eindproducten kunnen worden uitgewerkt. Inspiratiekaarten geven een helder inzicht in belangrijke werkingsmechanismen die campagnemanagers helpen bij het kiezen van een passende aanpak. Ook stimuleert CASI 3.0 tot nadenken over de eisen waaraan de in te zetten communicatiekanalen en–middelen moeten voldoen. Dit alles zorgt ervoor dat de decisional accountabilty vergroot wordt.

Werkwijze 
In het vooronderzoek interviewden Publab-onderzoekers campagnemanagers over hun ervaringen met Casi 2.0. Hieruit bleek dat campagnemanagers positief zijn over het werken met het instrument en onderdelen daarvan, zoals de opzetjes voor ‘Casi-sessies’. Hierin wordt stapsgewijs met relevante stakeholders gewerkt aan een onderbouwde campagnestrategie die ook daadwerkelijk leidt tot gedragsverandering. Casi 2.0 zorgt volgens campagnemanagers voor een ‘betere samenwerking tussen opdrachtgever en DPC’, een ‘scherpe formulering van het (gedrags)probleem’ en uiteindelijk ‘beter onderbouwde keuzes met betrekking tot strategieontwikkeling’. Verbeterpunten zaten onder meer in de tijdrovende klus om de verslagen van de Casi-sessies uit te werken, een gebrekkige reflectie op de keuze voor de campagnedoelgroep en in de vormgeving die niet altijd als inspirerend werd ervaren.

In het ontwerponderzoek dat volgde op het vooronderzoek is in nauwe samenwerking met de Dienst Publiek en Communicatie (AZ) en tijdens interne brainstormsessies Casi 3.0 verder vormgegeven op basis van de verbeterpunten.

Casi 3.0 in de praktijk
In juni 2014 presenteerde Martine Heemskerk van het Publab versie 3.0 van het campagnestrategie-instrument aan de Dienst Publiek en Communicatie. De eerste reacties waren positief, net als de eerste ervaringen met het werken met Casi 3.0. Eén van de campagnemanagers zegt erover:

Wat mij betreft leent de vorm van CASI 3.0 zich uitstekend voor een degelijk, mooi afgerond verhaal. De concrete deelopbrengsten per blok werken procesmatig goed en kun je vanuit het verslag nagenoeg 1-op-1 in een briefing overnemen.

Aan Casi 3.0 werkten Reint Jan Renes, Martine Heemskerk, Anita van Essen en Baukje Stinesen vanuit het Publab, in nauwe samenwerking met DPC.

Het vernieuwde campagnestrategie-instrument (3.0) is hier in te zien via issuu.