Fietsen met Focus 2.0: fase 1 & stand van zaken

Via het gericht inzetten van interventies wil de Provincie Utrecht voorkomen dat jongeren hun smartphone gebruiken op de fiets. Zij heeft daarom PubLab de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe smartphonegebruik op de fiets onder jongeren voorkomen kan worden binnen het project Fietsen met Focus 2.0. Hierbij bouwt het PubLab verder op het eerder afgeronde project Fietsen met Focus met als doel om uiteindelijk een gerichte ‘gedragsorkestratie’ vorm te geven.

Inventarisatie bestaande interventies
De eerste fase van het project Fietsen met Focus 2.0 is inmiddels afgerond. Deze fase richtte zich op het in kaart brengen en analyseren van bestaande interventies rondom het probleem: smartphonegebruik op de fiets bij jongeren. In deze fase zijn verschillende stappen ondernomen.

Zo is er eerst deskresearch uitgevoerd. Middels een uitgebreide zoekstrategie met als criteria de leeftijdsgroep 10-16 jaar en telefoongebruik op de fiets, zijn 74 interventies in kaart gebracht en uitgebreid gecategoriseerd a.d.h.v. verschillende criteria. Van deze 74 interventies richtten 10 zich specifiek op telefoongebruik op de fiets, was het bij 5 een wezenlijk onderdeel, bij 21 een klein onderdeel en was van de rest onbekend of telefoongebruik op de fiets onderdeel van de interventie was of zou  kunnen worden.

De 13 interventies waar genoeg informatie over beschikbaar was en waar telefoongebruik op de fiets minimaal een wezenlijk onderdeel was, zijn vervolgens verder onderzocht naar onderliggende werkingsmechanismen van gedragsbeïnvloeding via de door het PubLab ontwikkelde gedragslenzen. Deze interventies zijn verwerkt in een eerste opzet van een ‘interventielandschapskaart’.

Werksessie met stakeholders
De geïdentificeerde interventies en de interventielandschapskaart zijn in een uitgebreide werksessie met verschillende stakeholders besproken. Hierbij is kritisch gekeken naar de volledigheid en accuraatheid van de huidige lijst met interventies en de interventielandschapskaart. De sessie leverde waardevolle inzichten op waarmee de lijst en de interventielandschapskaart zijn aangevuld en aangepast. Ook leidde het tot grotere betrokkenheid van een aantal partijen, die achteraf ook aanvullende informatie aanleverden. Verder is besloten dat de interventielandschapskaart momenteel primair bedoeld is om het projectteam en de opdrachtgever bedienen. In een latere fase wordt gekeken hoe de kaart breder inzetbaar kan worden gemaakt.

Huidige stand van zaken
Het projectteam is inmiddels gestart met fase 2 van het onderzoek. Op basis van de inzichten uit fase 1 zijn in een sessie samen met de Provincie Utrecht vier aandachtspunten geïdentificeerd die binnen deze tweede fase van het project uitgewerkt worden. Momenteel heeft het projectteam de onderzoeksopzet per aandachtspunt vastgesteld en is het begonnen deze vorm te geven. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de inzichten uit het eerder afgeronde project Fietsen met Focus, waaronder een uitgewerkte journey met mogelijke ‘hotspots’, waar interventies geschikt kunnen zijn. Bij de uitwerking van de aandachtspunten wordt waar nodig contact gezocht met stakeholders die in fase 1 van het project betrokken zijn geweest.

LinkedIn groep
Om belanghebbenden en geïnteresseerden blijvend te betrekken bij het project is er een LinkedIn groep aangemaakt. In deze groep plaatst PubLab updates over het project en verzamelt het nieuwsartikelen over smartphonegebruik op de fiets. Deelnemers in deze groep zijn van harte uitgenodigd om zelf ook relevante informatie te delen rondom de problematiek: smartphonegebruik op de fiets bij jongeren.

Meer weten?