Crisis in aantocht!: een interactioneel perspectief op crisiscommunicatie

Project: Crisis in aantocht!: een interactioneel perspectief op crisiscommunicatie (promotieonderzoek)
Betrokkenen: Annette Klarenbeek, Cees van Woerkum & Hedwig te Molder (promotoren WUR)
Looptijd: Promotievoucher van vier jaar gestart in oktober 2009, promotie op 13 juni 2012

Doel: Inzicht verwerven in de interactionele dilemma’s van crisismakelaars die een sluimerende crisis trachten aan te kaarten.

Omschrijving
Dit proefschrift behandelt de vraag hoe maatschappelijke actoren (‘crisismakelaars’) een sluimerende crisis aan de orde stellen en hoe –op grond van inzicht in zulke processen- overheidscommunicatie kan bijdragen aan het eerder identificeren en beter interpreteren van een dergelijke crisis.
De dreiging van crisis lijkt vaak dichtbij te zijn. Dit verhevigde crisisbewustzijn heeft ook bij de overheid geleid tot ‘crisismanagement’: inspanningen om een crisis te voorkomen of de impact van een uitgebroken crisis te beperken. Crisiscommunicatie kan er aan bijdragen om een sluimerende crisis te identificeren en waar mogelijk een acute crisis te voorkomen.

Voor crisiscommunicatie is het van belang om ook naar de context van de crisis te kijken. De manier waarop crismakelaars (individuen of groepen) er in interacties er al dan niet in slagen de omgeving te waarschuwen voor een (sluimerende) crisis is van groot belang. Dit perspectief is bij crisiscommunicatie nog onderbelicht, terwijl signalen in interacties veel invloed kunnen hebben op de dynamiek in het publieke domein.

Onderzoeksvraag

De centrale vraag in dit proefschrift is:

Op welke wijze geven crisismakelaars signalen af over sluimerende crises die zich voordoen in het publieke domein?

Om deze vraag te beantwoorden wordt via discoursanalyse gekeken naar de interactionele problemen die crisismakelaars hebben en op welke manier ze deze oplossen. Aan de hand van twee praktijkcases wordt onderzocht wat er daadwerkelijk gebeurt in de alledaagse werkelijkheid tussen crisismakelaars en de buitenwereld. Welke signalen die duiden op crisis komen in deze interacties naar voren? Daarbij kijkt Klarenbeek ook naar de wijze waarop de omgeving met deze signalen omgaat.

Centraal staat het idee dat de communicatiediscipline actief op zoek gaat naar waar de dynamiek zit in interacties. Op welke wijze kiezen bepaalde individuen en groepen voor verzet en kaarten ze problemen aan? Hoe doen mensen dit in interacties? Zo kan dit onderzoek enerzijds worden geplaatst in het groeiende onderzoeksdomein naar interacties en anderzijds vormt het een aanvulling op het domein van risico- en crisiscommunicatie.

 

Verder lezen

Proefschrift Crisis in aantocht!: een interactioneel perspectief op crisiscommunicatie

De interactionele problemen van crisismakelaars:een discursief perspectief op communicatie