Op zoek naar het gewone leven

Aanleiding
In 2013 zijn alle jeugdzorgplusinstellingen op verzoek van het ministerie van VWS gestart met een pilot Trajectzorg. In de regio Utrecht is jeugdzorgplusinstelling Intermetzo locatie Zeist (voorheen Lindenhorst-Almata) hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met De Rading, Lijn 5, Youké, Samen-Veilig Midden Nederland en VSO de Sprong. Onder de naam Trajectzorg is gestart met het verbeteren van de zorg opdat jongeren minder vaak tijdens de zorgverlening uitvallen en minder vaak na uitstroom uit geslotenheid opnieuw gesloten geplaatst worden.

Hogeschool Utrecht is al in 2012 door dit samenwerkingsverband benaderd. Dankzij een SIA-Raak Publiek subsidie is in 2014 en 2015 onderzoek gedaan naar deze pilot met als doel de realisatie van Trajectzorg in deze regio te faciliteren en te stimuleren via een combinatie van beschrijvend onderzoek en de methode van actieonderzoek.

Samenvatting
In deze factsheet Trajectzorg treft u een beknopte samenvatting van het onderzoek en de resultaten aan.

Meer lezen?
Vanuit het onderzoek is het boekje Trajectzorg / Op zoek naar het gewone leven ontwikkeld. In dit boekje wordt beknopt het onderzoek en de (door)ontwikkeling van Trajectzorg beschreven en zijn er vijf aandachtspunten nader uitgewerkt. Het boekje is geïllustreerd met het traject van Nadine; de belevenissen van dit fictieve meisje zijn als voorbeeld van Trajectzorg in dit boekje opgenomen.

Publicaties
In het tijdschrift Jeugd & Co is ook een hoofdstuk uit dit boekje als artikel (in iets aangepaste vorm) gepubliceerd:

Hanrath, J. & Donker, A. (2015). Faciliteer en organiseer het leerproces. Jeugd & Co, 9(6), 32-33.

Een nieuwe werkwijze vergt doorontwikkeling via experimenteren en leren in de praktijk. Dat kan succesvol zijn mits het samen gaat met periodieke gezamenlijke reflectie op wat gerealiseerd is vanuit de beoogde werkwijze. Dit vergt het vooraf vaststellen van gewenste verbeterpunten, het monitoren van wat bereikt wordt en het afspreken van hierbij passende vervolgstappen.

URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12449-015-0110-3

Tussenrapportages

Tijdens het onderzoek is er driemaal een tussenrapportage opgesteld. Deze tussenrapportages zijn steeds voorgelegd en besproken met de betrokken professionals in diverse gremia, waaronder de stuurgroep en werkgroep Trajectzorg vanuit het samenwerkingsverband.

In de eerste tussenrapportage wordt verslag gedaan van de onderzoeksactiviteiten die ondernomen zijn in het eerste halfjaar (december 2013 – mei 2014). Een indruk van de stand van zaken na het eerste jaar van dit onderzoek en de tussentijdse resultaten worden weergegeven in de tweede tussenrapportage (december 2013 – december 2014). In de derde tussenrapportage wordt een overzicht gegeven van de onderzoeksactiviteiten in het laatste half jaar van dit onderzoek (januari 2015 – augustus 2015). De overkoepelende analyse is verwerkt in het bovenstaande boekje en de factsheet.