Werkgroep 1 Game Selectie

Werkpakket 1: Game selectie

In dit deelonderzoek wordt een database met beoordeelde tabletgames ontwikkeld. Hierin kunnen logopedisten games zoeken en vinden die collega-professionals geschikt vinden voor inzet tijdens taaltherapie. Door games op een systematische manier te beoordelen, en de beoordeling te delen onder collega’s kunnen logopedisten ervaring en expertise delen. Een onderbouwde keuze uit het aanbod draagt bij aan een effectieve behandeling.

Probleemstelling

Dit (deel)onderzoek geeft antwoord op de vraag: Wat zijn geschikte tabletgames voor het verbeteren van de taalvaardigheid van peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis?

Deelvragen

  1. Wanneer zijn tabletgames geschikt voor voor toepassing in taaltherapie bij peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis?
  2. Hoe kan het beste een database ontwikkeld worden waarmee geschikte tabletgames kunnen worden geselecteerd voor toepassing in taaltherapie bij peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis?

Methoden

Ter beantwoording van de eerste deelvraag wordt een beoordelingsformulier voor tabletgames ontwikkeld. De meeteigenschappen van dit beoordelingsformulier worden onderzocht. Een logopedist beoordeelt met het formulier een game op een aantal relevante criteria, wat leidt tot een systematisch oordeel over de bruikbaarheid van een game voor taaltherapie. Het lectoraat logopedie heeft twee afstudeerprojecten begeleid waarin onderzoek is gedaan naar relevante criteria voor toepassing van games in taaltherapie. In een van deze onderzoeken is via een iteratief proces vanuit focusgroepen met professionals een concept beoordelingsformulier ontwikkeld (Reinhoudt, 2015). Dit concept-beoordelingsformulier wordt doorontwikkeld in dit werkpakket. Onbetrouwbaar gebleken items worden geherformuleerd, en de dichotome antwoordschaal wordt veranderd in een 4-puntschaal. Het concept-beoordelingsformulier heeft een goede indrukvaliditeit. De inhoudsvaliditeit is geborgd doordat input van logopedisten over belangrijke criteria voor games is samengevat in de items van het beoordelingsformulier. Door middel van een exploratieve factoranalyse is vastgesteld dat het beoordelingsformulier 3 onderliggende factoren kent: de therapeutische mogelijkheden van een game, aantrekkelijkheid van de game voor het kind, en praktische kenmerken van de game.

Na aanpassing van de items en antwoordschaal worden de meeteigenschappen van het beoordelingsformulier onderzocht. 30 logopedisten binnen het consortium met game ervaring kiezen uit een lijst met 50 tabletgames 15 games die ze zelf hebben gebruikt in taaltherapie en geven m.b.v. het beoordelingsfomulier hun oordeel. Iedere game wordt minimaal vijf en maximaal tien keer beoordeeld. Dit leidt tot 450 beoordelingen van games. Met deze data wordt getoetst of de onderliggende constructen van het beoordelingsformulier overeen komen met de thema’s die logopedisten tijdens de ontwikkeling van het beoordelingsformulier hebben benoemd. Ook wordt onderzocht of verschillende logopedisten dezelfde game hetzelfde beoordelen (interbeoordelaars-betrouwbaarheid), en wordt een uitspraak gedaan over de meetfout van het beoordelingsformulier (betrouwbaarheid). De verwachting is dat de oordelen die worden gedaan met behulp van het beoordelingsformulier matig (.4 tot .6) positief correleren met het globaaloordeel van de game door dezelfde beoordelaar. Omdat beide scores het oordeel van de logopedist over een game reflecteren mag een positieve correlatie verwacht worden. Omdat bij de oordelen o.b.v. het beoordelingsformulier meer aspecten worden meegewogen, is de verwachting dat de correlatie matig is. Door te onderzoeken welke items van het beoordelingsformulier het globaaloordeel voorspellen wordt duidelijk wat het globaaloordeel van een logopedist inhoudt en welke toegevoegde waarde het ontwikkelde beoordelingsformulier heeft voor het beoordelen van tabletgames.

Ter beantwoording van de tweede onderzoekvraag wordt binnen dit werkpakket door ICT-studenten en docenten van de HU onder begeleiding van een onderzoeker van het lectoraat Architectuur van Digitale Informatie Systemen (ADIS) een database ontwikkeld waarin beoordelingen van games voor taaltherapie kunnen worden opgeslagen en gevonden. Deze taaltherapie-module wordt geïntegreerd met de bestaande appvinder. Dit is een database waarmee onderwijs- en zorgprofessionals apps voor mensen met beperkingen in horen of communicatie kunnen vinden en beoordelen. Deze database is in 2014-2015 door Kentalis (één van de consortiumpartners) ontwikkeld en op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid getest. In de appvinder zijn allerlei soorten ICT toepassingen te vinden. In dit werkpakket wordt hieraan een module toegevoegd met games die geschikt zijn voor taaltherapie. Deze module maakt het mogelijk om aan de hand van het beoordelingsformulier informatie over tabletgames op te slaan. Daarnaast kunnen gebruikers de opgeslagen informatie op een intuïtieve wijze raadplegen via een zoekfunctie. De toegevoegde functionaliteit zorgt ervoor dat games voor taaltherapie als onderdeel van de gehele set apps kunnen worden gevonden en direct kunnen worden gezocht. Door het aansluiten op de bestaande database is de continuïteit van het toepassen van de beoordelingsformulier door logopedisten duurzaam geborgd en wordt alle relevante informatie gebundeld.

Bij de ontwikkeling van de taaltherapie-module wordt gebruik gemaakt van de SCRUM methodiek (Nonaka & Takeuchi, 1986), zodat elke week een nieuwe versie van de database wordt opgeleverd met toegevoegde of verbeterde functionaliteit. De docenten en onderzoeker van lectoraat ADIS zorgen voor de vertaling van de wensen vanuit de logopedisten om zo een goede afstemming met de bestaande database te borgen. Door met wekelijkse updates te werken, kan de aansluiting op de eisen en wensen van de gebruikers worden gegarandeerd.

Eindproducten

De eindproducten van dit werkpakket zijn een database, waarin de taaltherapie module is geïntegreerd met de appvinder, een beoordelingsformulier voor apps, en een toelichting op het beoordelingsformulier (onderbouwing ontwikkeling items en gebruik). In de geïntegreerde appvinder zijn de 450 beoordelingen van tabletgames door logopedisten te vinden. Deze kunnen logopedisten, andere professionals en ouders gebruiken om tabletgames voor taaltherapie en -stimulering te selecteren. De beoordelingen in de database vormen de input voor de te ontwikkelen interventie in werkpakket 3. Het in dit werkpakket ontwikkelde beoordelingsformulier geeft een overzicht van vereisten waaraan nieuw te ontwikkelen game met voldoen om toepasbaar te zijn tijdens taaltherapie. Daarmee zijn de resultaten ook te gebruiken voor game ontwikkelaars.

Stand van zaken december 2017

Om te beoordelen of een tabletgame geschikt voor toepassing in taaltherapie bij peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis is een beoordelingsformulier voor tabletgames ontwikkeld. Hierbij is voorgebouwd op eerder ontwikkelde beoordelingslijsten. 29 logopedisten hebben over 15 games die ze zelf hebben gebruikt in taaltherapie m.b.v. het beoordelingsformulier hun oordeel gegeven. Er zijn 426 complete lijsten ingevuld door 29 logopedisten. De meeteigenschappen van dit beoordelingsformulier zijn geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten wordt het beoordelingsformulier nog aangepast.

Daarnaast is een concept van de doorzoekbare database/website gemaakt voor de beoordelingen van games. In het tweede jaar wordt deze database verder ontwikkeld door studenten van de opleiding ICT onder leiding van de docent-onderzoeker. Bij de ontwikkeling van de website wordt rekening gehouden met integratie in Appvinder van Kentalis.