DLO Innovatiethema’s

Key user DLO

Digitalisering geeft vorm aan de toekomst van onze samenleving

Dit gaat gepaard met introductie van nieuwe competenties, werkwijzen en beroepen. Hogeschool Utrecht draagt actief bij aan Digitalisering. Mede vanuit dit perspectief zijn het College van Bestuur en de Hogeschoolraad akkoord met de inzet van een key user DLO binnen elk instituut.

De key user DLO is een ICT onderwijskundig professional die de brug slaat tussen onderwijsvernieuwing en ICT. Als gesprekspartner vanuit het instituut voor het optimaliseren van gebruik en innovatie van de digitale leeromgeving in het instituut.

Key user DLO rolbeschrijving

Antwoord op meest gestelde vragen

Wat houdt de rol van de key user DLO in?

De key user DLO is een ICT onderwijskundig professional die de brug slaat tussen onderwijsvernieuwing en ICT. Als gesprekspartner vanuit het instituut voor het optimaliseren van gebruik en innovatie van de digitale leeromgeving binnen het instituut.

Een handvat voor de taak- en aandachtsgebieden:

  • Adviseren over de uitwerking van HU brede visie en beleid met betrekking tot digitalisering binnen het instituut, met aandacht voor onderwijsdifferentiatie en vernieuwende, passende onderwijsfaciliteiten.
  • Signaleren kansen voor onderwijskundige ICT vernieuwing en innovatie (innovatiethema’s) en kansen voor optimaliseren gebruik van de bestaande DLO faciliteiten binnen het instituut.
  • Signaleren van professionaliseringsbehoefte met betrekking tot digitalisering binnen het instituut en daarin gesprekspartner naar (interne) suppliers voor het afstemmen van aanbod op die behoefte.
  • Begeleiden van docenten, opleidingsmanagement en onderwijscoördinatoren met het didactisch verantwoord toepassen van (innovatieve) digitale tools in de opleidingen.
  • Deelnemen in een Community of Practice (CoP) van key users DLO binnen de HU (een afvaardiging daarvan neemt deel aan instellingsoverstijgend CoP met vergelijkbare rollen).
  • Gesprekspartner voor de privacy officer op privacy aspecten en digitalisering binnen het instituut.

Hoe verhoudt de rol van key user DLO zich tot de super user rol?

De twee rollen vullen elkaar aan: de super user rol is veelal operationeel, de key user rol is tactisch gepositioneerd.  

  • De super user ondersteunt docenten en studenten in het effectief en (didactisch) goed gebruik van digitools in het onderwijs. 
  • De key user DLO is gesprekspartner vanuit het instituut voor het optimaliseren van gebruik en innovatie van de digitale leeromgeving. 

Kan een zelfde persoon zowel de rol van super user als key user DLO vervullen?

Ja, op zich is dit mogelijk. Vraag is wel of het wenselijk is gezien de gevraagde inzet. Het is zeker niet de bedoeling om met de extra middelen de inzet van de rol van super users te bekostigen.

Vanaf wanneer zijn de middelen voor de key user DLO rol beschikbaar?

De middelen voor de key user DLO rol zijn direct inzetbaar. Neem voor verdere vragen over het aanwenden ervan contact op met je Business Controller.

De inzet betreft 0,5 FTE. Is hier een schaal aan gekoppeld?

Per instituut is € 50K gealloceerd. Met het interne verrekentarief komt dit neer op ca. 0,6 FTE bij schaal 11, 0m5 FTE bij schaal 12.

Voor hoe lang blijven deze middelen voor de key user DLO beschikbaar?

De key user DLO wordt gefinancierd uit de niet-structurele middelen van de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs van de NVAO. Deze middelen zijn als onderdeel van het sectorakkoord aan Hogeschool Utrecht jaarlijks toegewezen tot en met 2024. 

Is het mogelijk om met een aantal instituten samen key users DLO aan te stellen? Of de 0,5 FTE te verdelen over bijvoorbeeld twee kleinere aanstellingen?

Flexibiliteit in beide richtingen van de 0,5 FTE inzet is mogelijk. Dus verdeling over meerdere key users DLO per instituut. Of met meerdere instituten de inzet samenbrengen in een gezamenlijke aanstelling op key users DLO. 

Aan wat voor profiel moet ik denken bij de key user DLO?

De key user DLO is een ICT onderwijskundig professional die de brug slaat tussen onderwijsvernieuwing en ICT. Dus een onderwijskundige achtergrond en sterke affiniteit en ervaring met ICT vernieuwing in het onderwijs zijn beide van belang.  

Op dit moment heb ik geen geschikte kandidaat beschikbaar binnen mijn instituut. Zijn er andere mogelijkheden?

We denken graag met je mee. Neem contact op met Rogier Neefe of Robert Zuijderduin. Of stuur je vraag naar dlokwaliteitsafspraken@hu.nl.

Is het mogelijk om op de key user DLO rol te werven?

Werving vindt bij de HU plaats op functies. De key user DLO is echter een rol. Wel is het mogelijk de rol en het profiel mee te nemen in werving op relevante vacatures binnen het instituut. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk (tijdelijk) een aanstelling uit te breiden met de rol en werkzaamheden. De extra middelen hiervoor zijn beschikbaar tot en met 2024.

Je leest over de key user DLO rol en je bent geïnteresseerd ...

Ga in gesprek met je leidinggevende als de rol je aanspreekt. En wat daarin de mogelijkheden zijn als je hiervoor goed gekwalificeerd bent. Ook als de rol al ingevuld is binnen jouw eigen instituut. Mogelijk kun je de rol (tijdelijk) vervullen bij een ander instituut.

Hoe verloopt de verantwoording en medezeggenschap over deze middelen uit kwaliteitsafspraken?

Dit budget komt voort uit de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs van de NVAO. Waarbij de thema’s uit het sectorakkoord (onderwijsdifferentiatie en goede, passende onderwijsfaciliteiten) van toepassing blijven.  

Monitoring vanuit medezeggenschap is van toepassing en vindt plaats via de instituutsraden. De aanwending van de extra middelen wordt verantwoord in de MAGKA rapportages van de instituten.