Horizontale samenwerking is…slagvaardig

Horizontale samenwerking is…slagvaardig

Steeds vaker horen we termen als multidisciplinaire teams, netwerkorganisaties en community vorming. Wat daar een onmisbaar onderdeel van is, is horizontale samenwerking. Wat betekent dat via de horizontale as er vanuit HU-instituten en diensten wordt samengewerkt aan eenzelfde thema. De DLO draagt daar hard aan bij, zo ook rondom de implementatie van Canvas.

Onderwijsinnovatie, Expertisecentrum Docent Hbo (EDH), superusers en DLO werken samen aan de adoptie van Canvas in de organisatie. In gesprek met de verschillende expertisegroepen in deze samenwerking is een driedelige serie tot stand gekomen. In deze tweede blog vertellen Corleen Knieriem, docentopleider Onderwijs Ontwerpen bij het EDH, en Carlijn Hoedemaker, themaleider van het netwerk Uitvoeren bij Onderwijsinnovatie, over het snel inspelen op de behoeftes en korte lijnen dankzij horizontale samenwerking in de nieuwe leeromgeving.

Versnipperde vragen

Zoals ook naar voren kwam in de eerste blog met Wanda en Sjirk, riep de implementatie van Canvas meerdere vragen op bij docenten over wat het nieuwe leersysteem allemaal kan en biedt. “Verschillende vragen om hulp rondom Canvas kwamen niet alleen binnen bij DLO, maar ook bij het EDH en Onderwijsinnovatie. Vandaaruit hebben we samen gezegd dat we moeten gaan zitten om te bekijken hoe we dit zo integraal mogelijk kunnen oppakken en wie waar kan helpen”, vertelt Corleen. “Ja, zo’n nieuw systeem is niet alleen een technisch iets, maar dienen we ook met een didactische bril vorm te geven. Vragen komen dan wel versnipperd binnen via verschillende kanalen, maar het gaat veelal over hetzelfde” vult Carlijn aan. Corleen: “Ja, er ligt vaak een didactische vraag aan ten grondslag. We zien natuurlijk graag dat docenten hun onderwijs willen verbeteren, maar het kost ook tijd doordat ze onder de knie moeten krijgen hoe ze met een nieuw leersysteem een didactische slag kunnen maken.”

De belangrijke onderscheidende rollen zijn dat de een er zit met het oog op implementatie, de ander richt zich op professionaliseren en weer een ander bekijkt het met een technisch blik. “Door nu de samenwerking op te zoeken zorg je ervoor dat er straks niks verloren gaat. Als namelijk de implementatie erop zit, zal er door deze samenwerking geen kloof ontstaan en iets verdwijnen over didactisch vormgeven. We zorgen er samen voor dat het op gang zal blijven”, vertelt Carlijn.

Inspelen op de behoeftes

Door expertise op verschillende gebieden gezamenlijk in te zetten kun je in Corleens optiek veel beter inspelen op wat er speelt bij de opleidingen: “Ik begeleid bij een instituut een team van docenten die bezig zijn met het ontwerpen van onderwijs direct in Canvas. Daarvoor hebben we bewust superusers gevraagd om aan te schuiven om te horen wat hun ideeën zijn, maar dat ook zij goed op de hoogte zijn van wat er speelt. En hoe vanuit de onderwijsvisie keuzes worden gemaakt van wat wel en niet en waarom dan. Andersom geldt ook dat het team van docenten beter op de hoogte is van de rol van superusers. Zo houden we de lijntjes kort. Als je dan ook vanuit verschillende kanten de verhalen hoort over wat er nodig is, dan kun je daar sneller op inspelen.” Het gaat er om dat je niet eigenhandig de route bepaalt, maar dat je anderen daarin betrekt en meeneemt. “Dat kan voornamelijk bij de opleidingen die direct al een didactische slag willen maken met Canvas. Soms is dat ook wel zoeken, want we hebben nog niet helemaal uitgevogeld wat de beste opties in Canvas zijn. Juist dan kunnen we de kracht halen uit een multidisciplinair team. Ieder met een eigen bril op, maar samen wil je onderzoeken hoe je dat op de best mogelijke manier kunt doen. Dan heb je de lijnen kort. Vanaf het begin is dan al de juiste kennis aan boord en kun je sneller inspelen op de behoeftes”, meent Carlijn.

De samenwerking tussen Onderwijsinnovatie, EDH en DLO is effectief als supportvragen van opleidingen rondom de implementatie van Canvas integraal opgepakt kunnen worden. Carlijn legt het uit: “De laatste tijd krijgen we vaak de vraag hoe docenten goed feedback kunnen geven op afstand. Voor de beantwoording hiervan is het belangrijk dat je naast de manieren hoe je dat kan doen ook ingaat op de mogelijkheden die Canvas hiervoor biedt én tevens kijkt hoe het curriculum ontwerpen is en welke mogelijkheden dit geeft. Wanneer je alle expertise bundelt pak je een vraagstuk holistischer en integraler op.”

Het belang van de korte lijnen

“In deze samenwerking zijn we actief bezig met wat ons bindt. Wat doet de een, wat doet de ander en welk doel dienen we daarmee.” zegt Corleen. Het is tevens van belang dat docenten ook elkaar gaan opzoeken en samenwerkingen aangaan om didactisch nieuw onderwijs vorm te geven. Als Canvas volledig is geïmplementeerd dan moet de Canvas kennis ook in de organisatie opgenomen worden. Daarom is het des te relevanter om van elkaar te kunnen leren kennen en korte lijntjes te hebben om snel te kunnen schakelen. Onderwijsinnovatie en EDH richten zich dan ook op het opzetten van een netwerk rondom horizontaal samenwerken.

Dat netwerk waar ze samen aan werken heet het Teaching & Learning netwerk. Dit is in het leven geroepen als opvolger van Programma Onderwijsinnovatie en EDH. De doelstelling hiervan is dus juist om die horizontale samenwerking neer te zetten tussen docenten van de ene opleiding voor docenten van de andere. “We proberen steeds meer samenwerkingsverbanden van de grond te krijgen en plek te bieden waar ze elkaar kunnen vinden. We hebben voor de community leerteamleren een team in MS Teams aangemaakt en daar zie je nu al wel dat een vraag van iemand van het Institute for Marketing & Commerce wordt beantwoord door iemand van Ecologische Pedagogiek. Het is mooi dat ze elkaar daar al weten te vinden”, zegt Corleen. Ze merken wel dat dit nog niet de gebruikelijke manier is en dat het ook nog niet zichtbaar genoeg is voor docenten dus daar liggen nog kansen. Carlijn vult aan: “Wij dienen als aanjager support te blijven geven op wat er gebeurt en speelt. We monitoren de vragen die binnenkomen. Zo is de inrichting van onze support een afspiegeling van wat er leeft op de HU. Sommige dingen ploppen op en sommige verdwijnen. Daarmee is het een voedingsbodem voor de dienstverlening.”

Een implementatie van een nieuw leersysteem als Canvas is dus niet alleen op technisch vlak van grote waarde, maar voedt ook de onderwijskundige vraagstukken over blended learning die versnipperd bij verschillende afdelingen zoals EDH, DLO en Onderwijsinnovatie binnenkomen. Hieruit volgt een natuurlijke samenwerking om te kijken naar wat samen opgepakt kan worden en proberen ze dat ook verder te stimuleren in de organisatie. Daar liggen nog mooie kansen voor de toekomst, maar voor nu zijn de korte lijnen tussen EDH, DLO, superusers en Onderwijsinnovatie zeer welkom om Canvas cursussen onderwijskundig goed neer te zetten aan de hand van de behoeftes die er zijn.