Online Proctoring: Ethical Matrix
© Photo by Markus Spiske on Unsplash

Online Proctoring: Ethical Matrix

Omdat de HU-gebouwen gesloten zijn, onderzoeken we alternatieve werk- en toetsvormen, zo ook de mogelijkheden voor online proctoring*. Onderdeel van dit onderzoek is het inventariseren van ethische aspecten en mogelijke maatregelen. Een vervolg hiervan is het in kaart brengen van mogelijke consequenties. Dit is een uitwerking van het eerdere bericht dat we proctoring onderzoeken met zorg en aandacht voor privacy.

Ethical Matrix

Afgelopen week heeft een sessie plaats gevonden onder leiding van ons eigen lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren waarin een ‘Ethical Matrix‘ is ingevuld. Aanwezig waren: studenten (HSR), docenten, examencommissie, privacy experts en DLO/proctoring experts.

Tijdens de bijeenkomst is naar verschillende ethische waarden gekeken, vanuit vooraf opgestelde perspectieven. De perspectieven waren die van de student, examinator, surveillant/proctor, organisator, opleiding(smanagers) en ondersteunende diensten. Daarnaast is ook de directe omgeving van de student meegenomen in de discussies. De volgende waarden vanuit deze perspectieven zijn besproken: gelijke behandeling, welzijn, reputatie, autonomie, privacy en betrouwbaarheid.
Het verslag wordt gemaakt en voorgelegd aan alle betrokkenen, voordat er een advies geformuleerd wordt om de besluitvorming te ondersteunen.

Online proctoring

Online proctoring is een geïntegreerde oplossing in TestVision die het mogelijk maakt om digitale kennistoetsen op afstand af te nemen met geautomatiseerd toezicht. Privacy, validiteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd. Belangrijk is om hierbij te bedenken dat de geautomatiseerde processen nooit beslissingen mogen nemen; hier komt altijd een persoon tussen.
Zoals de beslisboom toont is online proctoring een van de laatste keuzes, en wordt deze alleen ingezet als de kennistoets de enige toetsvorm is waarmee de gestelde leeruitkomsten te bewijzen zijn.
*We gebruiken vanaf nu de term ‘online proctoring’ en volgens Surf in de definities.