Afvalscheiding

De ambitie van de HU is om 80% afvalscheiding te realiseren in 2020. Het huidige scheidingspercentage bedraagt ongeveer 40%.

We zitten middenin een herhuisvestingsoperatie waardoor we investeren en structureel stappen maken in afvalreductie, -hergebruik, -scheiding en afvalverwerking. Op dit moment is er een afvaltoename te zien. Dit is verklaarbaar door de fase in de herhuisvestingoperatie waarin we zitten: panden zijn leeggehaald, werkplekken en archieven zijn opgeruimd etc.

In ons eerste gerenoveerde pand, Heidelberglaan 7, dat bij aanvang van het collegejaar 2015-2016 in gebruik is genomen, is een systeem voor gescheiden afvalinzameling geïnstalleerd. Dit systeem is ook in onze andere gerenoveerde gebouwen (Padualaan 99 en 101) ingevoerd. Met studenten en slopers hebben we binnen SIA-KIEM VANG een project gestart waarin onderzoek gedaan wordt naar hergebruik van gestripte materialen uit de gerenoveerde gebouwen.

Afvalproductie

In 2014 is de hoeveelheid afval ten opzichte van 2013 in absolute zin verminderd. Het aantal kilo’s afval per medewerker/student is nagenoeg gelijk gebleven; (2013: 11,71 kilo, 2014 11,79 kilo).

In 2014 is een stijging te zien in de hoeveelheid papierafval. Dit komt doordat we afval beter zijn gaan scheiden én doordat medewerkers en studenten meer bewust omgaan met afvalscheiding. Voorgaande jaren belandde een groot deel van het papierafval bij het restafval. De hoeveelheid restafval is in 2014 ten opzichte van 2013 met 16.224 kilo afgenomen.

Daarnaast is de HU folies apart gaan inzamelen. Tevens is in 2014 een substantiële verbeterslag gemaakt in het apart afvoeren van SWILL (keukenafval en etensresten). Ook de herhuisvesting van de HU brengt extra (papier)afval met zich mee in verband met opschonen van archieven en opruimen van kantoorruimten en dergelijke.

Meer gescheiden afval

In de nieuwe huisvestingssituatie, zal ook GFT, plastic, drankenkartons en blik gescheiden worden ingezameld. De HU doet mee aan initiatieven om afgeschreven computers aan goede doelen te schenken. Afgeschreven meubilair wordt zoveel mogelijk afgevoerd via een gecertificeerde opkoper ten behoeve van hergebruik, waarbij eventueel restafval gescheiden wordt aangeboden aan afvalverwerkingsbedrijven.