Actueel

 

Afbeelding NSGK bericht

 

Rolstolvaardigheidstrainingen

Het onderdeel Let’s Ride van Fit for the Future, waarin de rolstoelvaardigheid en rolstoelfitheid wordt onderzocht is uitgebreid met steun van het NSGK.

Op de website van het NSGK is er mooi verhaal verschenen over de rolstoelvaardigheidsttrainingen en de bijdrage van onderzoek van Fit for the Future!

Zie:

 

 

gezocht

Deelnemers voor het testen van het KTS

Vanaf februari gaan de docent-onderzoekers samen met een groep studenten van de Faculteit Natuur en Techniek, opleiding (Technische) Informatica (ITC) verder met de ontwikkeling van het Kennistransfer systeem Fit for the Future! (KTS), met als belangrijkste doel kennis delen en samen de zorg voor kinderen met fitheid gerelateerde vragen te ondersteunen. Belangrijk is dat het KTS zowel wat betreft de inhoud als de gekozen structuur voldoet aan de wensen van de toekomstige gebruikers. We zijn daarom op zoek naar fysiotherapeuten die het leuk vinden om mee te denken en toegang willen krijgen tot het systeem als eerste gebruikers. Dit kan op verschillende manieren:

  • Door het KTS te gebruiken en hierop feedback op afstand – gevraagd en ongevraagd – te geven. Ongevraagd via een scherm binnen het KTS waar bevindingen en wensen kunnen worden gerapporteerd. Gevraagd via een vragenlijst die door de ontwikkelaars ongeveer een keer per maand wordt toegezonden, met het verzoek deze in te vullen.
  • Door naast feedback op afstand ook actief mee te denken tijdens vier werkveldavonden en met de docent-onderzoekers en studenten het KTS kritisch door te nemen en alle op- en aanmerkingen, wensen voor aanvullingen of voor een andere opzet te bespreken.

De eerste twee werkveldavonden zijn gepland op

Maandag 11 april en 20 juni 2016 van 18.00 tot 21.00 uur

De andere twee bijeenkomsten worden in het najaar georganiseerd.

Deelnemende therapeuten kunnen voor hun bijdrage 8 accreditatiepunten verdienen voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en Keurmerk Fysiotherapie. Belangstellenden kunnen dit doorgeven door een mail naar Fitfuture@hu.nl.

 

Werkvelddag Fit for the Future!

Op 16 janauri 2016 wordt in het kader van Fit for the Future! de tweede terukomdag georganiseerd voor de fysiotherapeuten die betrokken zijn bij de rolstoelvaardigheidstrainingen op de mytylscholen en bij de studie over het effect van Fitkids op beweeggedrag en de inzet van de Activ8 in de praktijk.

Locatie: HU, Faculteit Gezondheidzorg, Heidelberglaan 7, Utrecht De Uithof.  Klik hier voor het hele programma.

 

 

Rolstoelvaardigheid in BOSK magazine
In het januari nummer van het BOSK magazine staat een artikel voor ouders en kinderen over de rolstoelvaardigheidstrainingen van de Let’s Ride…studie in samenwerking met KJ Projects. Klik hier voor volledig artikel.

Positieve beoordeling SIA RAAK!
Op 31 augustus is fase 1 van het onderzoeksprogramma Fit for the Future! afgerond. De resultaten van dit deel van het project zijn op 7 september gepresenteerd aan de beoordelingscommissie van het Regieorgaan SIA Raak. De beoordelingscommissie heeft naar aanleiding van haar bevindingen advies uitgebracht aan het bestuur van Regieorgaan SIA. Samengevat heeft de commissie een positieve indruk van de gerealiseerde activiteiten en deliverables in fase 1. Het project kent een sterk consortium, waarbij goede aansluiting bij de wetenschap, onderwijs en het werkveld is gewaarborgd. De commissie heeft waardering voor de behaalde projectresultaten tot nu toe, waaronder publicaties, lopende promotieonderzoeken, betrokkenheid van studenten, de ontwikkeling van een minor en structureel overleg met praktijkprofessionals. De commissie heeft daarom vertrouwen in een succesvol verloop van fase 2. Hierbij geeft zij een drietal aanbevelingen mee: meer inzet van inhoudelijke expertise in werkgroep 1, expliciete afspraken met praktijkinstellingen over licenties en beheer van het KTS, en het opvangen van eventuele uitval van deelnemers in werkgroep 3 gezien het relatieve kleine aantal geïncludeerde deelnemers. De beoordelingscommissie heeft een positief advies uitgebracht aan het bestuur van Regieorgaan SIA om de financiering voor de tweede fase van het project goed te keuren We kunnen dus door! Klik hier voor het rapport.

Nieuwe cursus bewegingsstimulering!
In de praktijk blijkt het lasting om kinderen met een beperking in de mobiliteit actief te krijgen, maar vooral ook om ze daarna actief te houden.
Klik hier voor meer informatie.

FFF! in het nieuws: Rolstoelvaardigheidstraining in Assen

De afgelopen periode zijn ten behoeve van het onderzoek van Werkgroep 3 rolstoelvaardigheidstrainingen gegeven aan kinderen van de Fitkidspraktijk De Molengaard in Assen. Als afsluiting is de groep de binnenstad van Assen ingegaan, om alle barrières, trappen en  hellingen daar te overwinnen. Een verslag hiervan is op 5 oktober in het Dagblad van het Noorden verschenen.

Dagblad van het noorden

 

Bezoek beoordelingscommissie SIA Raak

Op 7 september  vond het bezoek plaats van de beoordelingscommissie van SIA Raak van het project Fit for the future! Het project valt onder de Raak PRO regeling, en duurt in totaal 4 jaar. Fase 1, de eerste 2 jaar, is per 1 september 2015 afgesloten. Het proces, de resultaten en de gevolgde werkwijzen zijn beoordeeld door de beoordelingscommissie. De commissie was positief over de midterm rapportage, de tot nu toe behaalde resultaten, de samenwerking met de kennispartners, werkveld en studenten. Met name prees zij het enthousiasme van alle betrokkenen, de projectleider Janke de Groot, de onderzoekers van de HU Lectoraat Leefstijl en Gezondheid en ADIS, Erasmus MC,VU MC en De Hoogstraat en van het betrokken werkveld, waaronder de Stichting Fitkids, K-J projects en Kinderfysiotherapiepraktijk Medicort. Er is goed voldaan aan de voorwaarden van de Raak PRO subsidie, namelijk het creëren van praktische kennis ten behoeve van het werkveld en van nieuwe wetenschappelijke kennis. Uiteraard is ook een aantal aandachtspunten voor fase 2 benoemd. De beoordelingscommissie brengt naar aanleiding van haar bevindingen advies uit aan het bestuur van Sia Raak, die vervolgens een beslissing neemt over het vervolg van het project in fase 2.

IMAG2446 IMAG2448_1

 

ICT-studenten maken apps voor kinderfysiotherapeuten 

Studenten Informatica en Technische Informatica aan de FNT ontwikkelen meerdere ICT tools voor kinderfysiotherapeuten binnen de projecten GODIVA en Fit for the Future! van de Faculteit Gezondheidszorg. Respectievelijk een SIA RAAK Publiek en SIA RAAK Pro waar een samenwerking tussen het lectoraat Leefstijl en Gezondheid en het lectoraat Architectuur Digitale Informatie Systemen tot stand is gekomen. Lees verder 

 

Rolstoelvaardigheidstrainingen
In het kader van het onderzoeksproject Fit for het Future! van het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid is samen met Revalidatiecentrum De Hoogstraat,  Mytylschool Ariane de Ranitz en K-J projects een rolstoelvaardigheidstest voor kinderen ontwikkeld. Dit betreft de vaardigheid om in een handbewogen rolstoel te kunnen verplaatsen en obstakels te overwinnen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Als vervolg hierop worden op verschillende plaatsen in Nederland door Kees-Jan van der Klooster van K-J Projects en Marleen Sol van de HU, in samenwerking met  patiëntenvereniging BOSK, rolstoelvaardigheidstrainingen gegeven. Een van deze training vond plaats in Apeldoorn. Gisteravond is hierover een item door RTV Apeldoorn uitgezonden.

Pilot training Bewegingsstimuleringsprogramma
In het eerste jaar van het Fit for the Future! project is de scholingsmodule  ‘Bewegingsstimulering in de kinderfysiotherapeutische praktijk’ ontwikkeld met als doel kinderen met een fysieke beperking beter te kunnen stimuleren (meer) te gaan bewegen. Deze training is vooral gericht op het aanreiken van een methode  waarmee kinderfysiotherapeuten hun patiënten kunnen helpen meer en op een systematische manier te gaan bewegen. De methode is gebaseerd op `motivational interviewing’. Tips en tricks uit het werkveld die tijdens de verschillende werkveld bijeenkomsten en de workshop van het symposium in juni naar voren kwamen, zijn in de training meegenomen.
De pilot is gestart met twee groepen met in totaal 13 fysiotherapeuten. Er zijn 2 scholingsdagen en een intervisie bijeenkomst gegeven. Na elke scholingsbijeenkomst is aan de deelnemers om feedback gevraagd. De eerste reacties zijn erg positief.
De effecten van de inzet van de training op het handelen van de kinderfysiotherapeut worden gemeten door een baseline meting voorafgaand aan de training en een meting na een half jaar na het volgen van de training, beide met behulp van een video-opname. Studenten zijn betrokken bij de analyse van de video’s en ontwikkelen hiervoor een observatielijst.

Ter ondersteuning is een placemat ontwikkeld waarop een systematische aanpak van bewegingsstimulering is aangegeven, met een aantal domeinen waarover de kinderfysiotherapeuten het gesprek over beweging kunnen aangaan en met de belemmerende en stimulerende factoren die hierbij een rol spelen.