Project informatie

Praktijkgericht onderzoek voor en met de kinderfysiotherapie!

Dr. Janke F. de Groot, programmaleider en hoofd-onderzoeker (janke.degroot@hu.nl)

Looptijd: September 2013-2017, gefinancierd door SIA RAAK

Achtergrond 

Veel kinderfysiotherapeuten onderschrijven het belang van participatie in sport- en spelactiviteiten voor kinderen met een lichamelijke beperking. Deelname aan fysieke activiteit is niet alleen bevorderlijk voor het opdoen en ontwikkelen van motorische vaardigheden, maar ook een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl in het kader van preventie van overgewicht, diabetes II, metabool syndroom en het verhogen van de fysieke fitheid. Naast de voordelen voor de lichamelijke gezondheid draagt deelname aan fysieke activiteit ook bij aan de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. In de praktijk blijkt het niet alleen lastig om kinderen met een lichamelijke beperking actief te krijgen, maar vooral ook om ze daarna actief te houden.

Er zijn, naast de fysieke beperkingen, ook psychosociale factoren die een rol spelen in het al dan niet actief zijn. De kinderfysiotherapeuten missen een overzicht om al deze factoren goed in kaart te brengen en zo een individueel behandeltraject in te kunnen zetten gericht op het verbeteren van de fysieke fitheid en fysieke activiteit bij deze verschillende doelgroepen.

Eerste doelstelling van het onderzoeksproject is een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een kennistransfersysteem (KTS) getiteld Fit for the Future!, waarin bestaande kennis vanuit onderzoek in samenwerking met het werkveld wordt vertaald naar toepasbare kennis voor het werkveld. In eerste instantie vindt kennissynthese plaats ter ondersteuning van het kinderfysiotherapeutisch klinisch redeneren op het domein van fitheid en activiteit voor kinderen met een lichamelijke beperking en specifiek uitgewerkt voor kinderen met cerebrale parese, spina bifida en de algemene Fitkids populatie. Binnen dit project staat kennistransfer centraal, waarbij we `Kennissynthese: een handleiding’ (Bos & van Kammen) gebruiken als uitgangsdocument, waarbij niet alleen de informatie uit wetenschappelijk onderzoek centraal staat, maar deze altijd gecombineerd dient te worden met informatie over de praktijk waarin de resultaten en beleidsmatige aspecten gebruikt moeten worden. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij werkgroep 1 (Ontwikkeling KTS) en werkgroep 2 (Inhoud van het KTS aangeleverd door het werkveld).

Een tweede doelstelling is het ontwikkelen van nieuwe kennis, in nauwe samenwerking met hetzelfde werkveld, op het gebied van het meten en verbeteren van fitheid en participatie in fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking. De ontwikkeling van nieuwe kennis uit dit project zal betrekking hebben op:

1 Interventies en meetinstrumenten m.b.t. (sportspecifieke) rolstoelvaardigheid en fitheid bij rolstoelrijdende kinderen (deels een vervolg op HALYNeD, maar ook aansluitend op lopende onderzoeken bij Revalidatie Centrum de Hoogstraat en K-J projects). (werkgroep 3)

2 Meetinstrumenten voor het meten van fysieke activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking (een vervolg op de huidige RAAK Publiek HALYNeD studie en onderzoek van ErasmusMC). (werkgroep 4)

3 De effecten van een bewegingsstimuleringsprogramma bij kinderen met een lichamelijke beperking (een vervolg op HALYNeD en lopende projecten binnen het VUMC). (werkgroep 5)

Methode 

Centraal in het design staat samenwerken met het werkveld en andere kennispartners. Het consortium bestaat uit kinderfysiotherapeuten van het kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de mytylscholen, revalidatiecentra, de 150 kinderfysiotherapiepraktijken verbonden met Stichting Fitkids en de beroepsvereniging de  Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), die ruim 1600 kinderfysiotherapeuten in Nederland vertegenwoordigt. Een andere werkveld partner is K-J Projects, een bedrijf dat zich richt op activiteiten rondom de beeldvorming ten aanzien van mensen met een beperking. Kennispartners in dit project zijn de Hogeschool Utrecht, de lectoraten Leefstijl en Gezondheid en Digitale Architectuur, het UMCU locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, het kenniscentrum van Revalidatiecentrum de Hoogstraat en de afdelingen revalidatiegeneeskunde van het VUMC en het Erasmus MC. De eerste drie kennispartners werken al nauw samen rondom de thema’s fitheid en activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking. Daarnaast is de samenwerking met het Erasmus MC en het VUMC van groot belang vanwege hun expertise op het gebied van gedragsverandering en het meten van fysieke activiteit en aansluiting met bestaande initiatieven `Learn2move’ en `op eigen benen nu’. Andere samenwerkingspartners zijn de BOSK en de afdeling sportgeneeskunde van het UMCU.

Schema FFF

 

Uitgebreide informatie over het onderzoek binnen de verschillende werkgroepen, de activiteiten en de resultaten tot nu toe vindt onder het blokje `Werkgroepen’.