Werkgroep 1

 

Werkgroep 1 Ontwikkeling Kennis Transfer Systeem Fit for the Future!

Achtergrond
De implementatie van kennis op het gebied van het meten en verbeteren van fysieke activiteit bij kinderen met een beperking staat centraal in Fit for the Future!. Aanleiding om dit project op te zetten is de vraag van (kinder)fysiotherapeuten, werkzaam op mytylscholen, de Stichting Fitkids, het Kinder Bewegings Centrum van het UMCU en van K-J projects over het meten en verbeteren van fitheid en dagelijkse activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking. Zij willen de inactiviteit van kinderen met een lichamelijke beperking op een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier veranderen. Daarom is het nodig dat zij op een gemakkelijke manier de beschikking hebben over de alle bestaande kennis, toepasbare meetprotocollen en interventies.

Doel
Het doel van werkgroep 1 was het ontwikkelen van het KTS Fit for the Future! In het KTS wordt de beschikbare informatie en Best Practice adviezen samengebracht en snel toegankelijk gemaakt, ter ondersteuning (kinder)fysiotherapeutisch klinisch redeneren en handelen ten behoeve van kinderen met een lichamelijke beperking.

Resultaat
Het prototype van het KTS is gereed. Het KTS is overgedragen aan DigiMill, een bedrijf dat is opgericht door een van de consortiumpartners van FFF! Om het KTS te implementeren in de kinderfysiotherapiepraktijk en hiervoor een business case en implementatiestrategie te ontwikkelen wordt een MKB aanvraag ingediend.

Methode
Doelstelling van fase 1 was een werkbaar KTS, in fase 2 is dit doorontwikkeld tot een prototype dat aan een externe organisatie kan worden overgedragen. In de opeenvolgende jaren hebben groepen van 6-10 studenten van de opleidingen (Technische) Informatica, onder begeleiding van een docent-onderzoeker van het lectoraat Architectuur van Digitale Informatiesystemen (ADIS), in verschillende stappen gewerkt aan de ontwikkeling van het KTS. Tijdens dit proces is er steeds een terugkoppeling met het werkveld geweest, tijdens bijeenkomsten met (kinder)fysiotherapeuten van Stichting Fitkids en werkveldbijeenkomsten en symposia die in het kader van FFF zijn georganiseerd. Uit deze bijeenkomsten kwam de noodzaak van het KTS heel duidelijk naar voren en het belang dit systeem indien mogelijk te koppelen aan andere digitale patiënten systemen die worden gebruikt.

In eerste instantie is gefocust op de eerste primaire taak van het KTS, namelijk om vanuit de medische diagnose, richtlijn, hulpvraag en hypothesen zo snel mogelijk bij de relevante testen te komen (achtergrond, handleiding, protocollen, filmpjes e.d.). Daarnaast zijn de bestaande richtlijnen voor Spina Bifida (SB) en Cerebrale Parese (CP), maar ook richtlijnen voor andere diagnoses, opgenomen in het KTS.
Hiervoor is een verkenning uitgevoerd welk gebruik van het systeem gewenst was, welke informatie opgezocht moest kunnen worden en welk systeem hiervoor het meest geschikt is. De behoeften en eisen voor het KTS zijn bij de kinderfysiotherapeuten geïnventariseerd. Hiervoor is een aantal gebruikers(rollen) geïdentificeerd en zijn de primaire functionaliteiten van het KTS vanuit de rol kinderfysiotherapeut in kaart gebracht. Aan de hand van casussen zijn deze functionaliteiten vervolgens getoetst en verfijnd. Ook het zoekgedrag van de gebruikers is onderzocht. Vervolgens is een vertaling van de domeindata van de kinderfysiotherapie gemaakt naar het technische datamodel, dat wil zeggen de structurering van de gegevens en de zoekstrings. Hiervoor zijn zogenaamde key concepts geformuleerd, die aansluiten bij de HOAC en het ICF-model die beide door fysiotherapeuten worden gebruikt.

De verdere ontwikkeling van het KTS is gericht op het zoeken naar testen, protocollen e.d. vanuit de hulpvraag van de patiënt en de keuze van de documenten en materialen behorende bij de tests die via het KTS beschikbaar moeten worden gemaakt. De fysiotherapeut kan in het KTS aan de hand van de hulpvraag en de eigenschappen van de patiënt de testen vinden die van toepassing zijn. Van de test wordt vervolgens verschillende informatie zichtbaar, zoals uitleg van de test, benodigde materialen, de opstelling, eventuele instructiefilmpjes, het testprotocol en het scoreformulier.
Daarnaast is gewerkt aan de opslag van videomateriaal. Er zijn namelijk in het kader van FFF van een aantal testen (instructie)video’s gemaakt die een plek binnen het KTS moeten krijgen. Deze video’s zijn ook goed voor het onderwijs te gebruiken.

De tweede primaire vraag die is opgepakt is de opslag van de scores van de testen, zowel voor de interpretatie van de individuele test als opslag naar een grotere database. Hiervoor is de invoermogelijkheid voor normwaarden en referentiewaarden en een digitaal template ontwikkeld om de verschillende meetinstrumenten op eenzelfde manier in te voeren. Daarnaast is gewerkt aan een veilig platform waar de data opgeslagen kan worden. Voor de testfase zijn de gegevens namelijk geanonimiseerd, maar als de KTS bij de behandeling wordt ingezet kunnen geen anonieme gegevens worden gebruikt. De veiligheid van de patiëntgegevens en de onderzoeksgegevens en de doorontwikkeling van de security binnen het KTS was daarom een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het KTS.

Een andere wens, geuit door het werkveld, is de koppeling van het KTS aan het software systeem van de fysiotherapeut, het EPD. Gezien de diversiteit aan programma’s en de eisen voor de privacy is besloten dat dit onderdeel voorlopig niet gerealiseerd kan worden, maar dit onderdeel zal in een volgende fase verder opgepakt worden.

• Borging van het KTS

Het KTS is ontwikkeld bij Hogeschool Utrecht, maar voor de toekomst is de HU server niet de gewenste plek hiervoor. De voorkeur gaat uit naar een van de consortiumpartners. Daarom zijn de verschillende mogelijkheden hiervoor onderzocht. Voor de financiële borging is in samenwerking met het lectoraat van de Faculteit Economie en Management van Hogeschool Utrecht een business case uitgewerkt. Met het onderbrengen bij Stichting Fitkids wordt echter de toegang voor de gebruikers (te) beperkt. De KNGF en NVFK (de beroepsverenigingen) hebben wel interesse getoond, mogelijk in de vorm van een `special interest groep’. Echter, gezien de huidige stand van het KTS bleek dit helaas niet mogelijk.
Een van de consortiumpartners, Harry Jan Keizer van fysiotherapiepraktijk de Molengaard en eigenaar van bedrijf Digimill gaat het KTS nu verder oppakken, samen met hostingpartner Lode/Axtion. Er vindt daarvoor een overdracht plaats van de HU (als penvoerder eigenaar van het KTS) naar Digimill. Voor het consortium blijft toegang tot het KTS gewaarborgd zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst. Het KTS blijft hiermee als platform bestaan voor andere kennisproducten vanuit de consortium partners, ten behoeve van onder meer (vervolg)projecten ten aanzien van implementatie en kennistransfer naar de beroepsgroep.
Verder wil het lectoraat ADIS, nu onder leiding van Ander de Keijzer, het KTS samen met Digimill en het lectoraat Leefstijl en Gezondheid, het huidige ‘proof of concept’ verder ontwikkelen naar een definitieve en duurzame versie. Hierbij zal de nadruk meer liggen op ‘uitwisseling’ van kennis in plaats van ‘transfer’. Daarvoor wordt samen met een aantal andere partijen een RAAK MKB subsidie aangevraagd. Het FFF consortium wordt hierbij nauw betrokken, in de rol van consortiumpartner of adviserend in een klankbord groep.