Werkgroep 2

Werkgroep 2. Implementatie van kennis en kunde richting de beroepspraktijk.  Ontwikkeling inhoud KTS 

Achtergrond

De implementatie van kennis op het gebied van het meten en verbeteren van fysieke activiteit bij kinderen met een beperking staat centraal in Fit for the Future!. Aanleiding om dit project op te zetten is de vraag van (kinder)fysiotherapeuten, werkzaam op mytylscholen, de Stichting Fitkids, het Kinder Bewegings Centrum van het UMCU en van K-J projects over het meten en verbeteren van fitheid en dagelijkse activiteit bij kinderen met een lichamelijke beperking. Zij willen de inactiviteit van kinderen met een lichamelijke beperking op een effectieve en wetenschappelijk onderbouwde manier veranderen. Daarom is het nodig dat zij op een gemakkelijke manier de beschikking hebben over de alle bestaande kennis, toepasbare meetprotocollen en interventies.

Bij de kennissynthese is de input van het werkveld onontbeerlijk. De kans op succesvolle implementatie hangt hier van af. De vragen op dit gebied worden onderzocht door het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid in nauwe samenwerking met de kennispartners en met input van het werkveld om tot toepasbare meetprotocollen en interventies te komen. Het werkveld is gedurende het hele project een belangrijke partner. Niet alleen gedurende het hele proces van de ontwikkeling van het KTS Fit for the Future! is het werkveld nauw betrokken, maar ook bij de kennisontwikkeling waarbij de onderzoeken plaats vinden in het kader van vernieuwing en evaluatie van de zorg.

Doel
Het doel van werkgroep 2 was het verzamelen en selecteren van beschikbare kennis, de ontwikkeling van protocollen, instructiemateriaal e.d. op basis van aanwezige kennis en het beschikbaar maken hiervan voor het KTS.

Resultaat
Op dit moment zijn in het KTS opgenomen:
– Fitheidstesten Rolstoel: Shuttle Ride Test (valide en betrouwbaar voor kinderen met CP, SB en OI), Muscle Power Sprint Test, 10×5 Meter Sprint Test, Slalom test, One Stroke Push Test (CP en SB)
Fietsen: Godfrey protocol
Lopen: Fitkids Treadmill protocol, Shuttle Run Protocol voor lopende kinderen met CP, GMFCS I en II niveau, Muscle Power Sprint Test, 10×5 Meter Sprint Test voor lopende kinderen met CP, 6MWT en het maximale loopband protocol voor lopende kinderen met SB
– Fysieke activiteit Protocol Activ8
– Rolstoelvaardigheid Rolstoelvaardigheidstest, Wheelcon
– Bewegingsstimulering Placemat, filmpjes van de cursus
Dit KTS zal voortdurend worden aangevuld met nieuwe kennis die voortkomt uit de onderzoeksprojecten uit het lectoraat.

Methode
Binnen Fitkids was een vaste groep van 15 fysiotherapeuten die mee heeft gedacht over en input heeft geleverd voor het KTS. Daarnaast is tijdens verschillende werkveldavonden gebrainstormd over de inhoud van het KTS. Aan de hand van vragen van Werkgroep 1 hebben deze groepen de eisen en wensen voor het gebruik van het KTS aangegeven, de functionaliteiten beoordeeld en vervolgens aangegeven wat in het KTS moet worden opgenomen: casussen, protocollen, filmpjes, forum, koppeling met workshops enz. Belangrijke informatie betreft het gebruik van bestaande testen voor kinderen met een bepaalde aandoening: wanneer kunnen deze worden gebruikt, wat zijn referentiewaarden, welke adviezen of trainingen sluiten hierbij aan en welke scholing is beschikbaar.

Op basis van de gewenste informatie van de testen is een format ontwikkeld zodat alle testen op dezelfde manier in het KTS zijn opgenomen. Zowel onderzoekers als studenten hebben literatuurstudies uitgevoerd naar verschillende metingen (zie ook bij de werkgroepen). Daarnaast zijn protocollen, score formulieren en instructie video’s voor het KTS ontwikkeld.
De doelgroep kinderen waar het KTS zich in eerste instantie op richt zijn kinderen met CP, kinderen met SB en de groep kinderen die een hulpvraag hebben op het gebied van fitheid en bewegen (de `Fitkids populatie’). Voor de keuze van testen zijn waar mogelijk de richtlijnen voor CP en SP gebruikt en is ook contact gelegd met een werkgroep uit Groningen die bezig zijn met een zorgpad CP voor de eerstelijns praktijken. Ook alle producten die in de werkgroepen 3, 4 en 5 worden ontwikkeld, zijn in het KTS worden opgenomen. Daarnaast zijn de resultaten uit het eerdere HALYNeD project (SIA RAAK nummer 2011-13-035P) vertaald naar protocollen en een instructie materiaal (video’s).