Actueel


Programma Werkveldavond GoAPP en GODIVA 23 mei 2017

18.00 uur           Inloop met broodjes

18.30 uur           Ouderervaringen met home video methode (Marike Boonzaaijer)

Uitkomsten thematisch in beeld gebracht

18.55 uur           GODIVA-PIT studie (Prematuren volgen In de Tijd; Imke van Maren)

Opzet studie en communicatie met werkveld

19.20 uur           GoAPP: wat is er bereikt het afgelopen jaar? (onderzoekers GoAPP)

19.45 uur           Drie posterpresentaties afstudeeronderzoek

20.15 uur           Plannen en wensen komende tijd en afsluiting (Jacqueline Nuysink)

20.30 uur           Afsluiting

Locatie: HU, Heidelberglaan 7, Utrecht, Lokaal 0.021.

Aanmelden

 

Agenda

28 juni 2017: Werkconferentie en consortiumbijeenkomst

23 mei en 12 oktober 2017: Werkveldavonden GODIVA en GoAPP

In 2017 wordt weer een aantal open werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten georganiseerd vanuit GODIVA en GoAPP. Voor het bijwonen van alle drie avonden worden 8 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF toegekend. Aanmelden hiervoor kan bij jacqueline.nuysink@hu.nl

 

GoAPP verslag Consortiumbijeenkomst 13 december 2016

13 december was de tweede bijeenkomst voor het consortium van GoAPP. De betrokken onderzoekers en studenten gaven een overzocht van de stand van zaken van de werkzaamheden binnen de verschillende werkgroepen. Jacqueline Nuysink gaf een korte toelichting op werkpakket 4: Doorgroei naar een community of practice: de HUbl site, een digitale platform van de HU voor onderzoeksgroepen, waartoe de deelnemende praktijken toegang hebben en kennis kunnen delen. Klik hier voor het verslag.

 

Uitreiking NWO beurs Imke van Manen-Suir

uitreiking-nwo-20160912-1Imke van Manen-Suir, een van de onderzoekers van het GODIVA project en ook betrokken bij GoAPP,  heeft, net als Marike Boonzaaijer, een NWO beurs ontvangen, voor een promotietraject van 4 jaar voor 2 dagen per week, ingaande per 1 september 2016. Haar onderzoek richt zich op longitudinaal gemeten motorische ontwikkeling van prematuren. Promotoren zijn  prof. dr. Marian Jongmans (FSW, UU) en prof. dr. Linda de Vries (WKZ/UMCU). Dr. Janjaap van der Net (WKZ/UMCU en dr. Jacqueline Nuysink zijn haar copromotoren.
Op 12 september kreeg zij haar beurs officieel uitgereikt door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker.

 


Feestelijke startbijeekomst GoAPP project

Op 14 juni 2016 is het GoAPP van start gegaan met de eerste consortiumbijeenkomst. .Tijdens deze bijeenkomst hebben alle partners en onderzoekers kennis met elkaar gemaakt. Naast een introductie in het GoAPP project is de voorgeschiedenis in het kader van het GODIVA onderzoek nader toegelicht en zijn de webportal en videomethode gedemonstreerd. Vervolgens zijn de plannen van de vier werkgroepen gepresenteerd.
Werkgroep 1 Optimalisatie innovatie:
Zowel de technische aspecten als ook het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van de videomethode worden doorontwikkeld. De lector Co-Design, Anita Cremers, samen met de betrokken onderzoeker Tom Wolvers en een student Digitale Communicatie en Media Design, gaan aan de slag met de gebruikerskant, in nauwe samenwerking met alle partners, maar met name de deelnemende praktijken en de ouders. Voor de `harde’ technologie zijn lector Raymond Slot en onderzoeker Rory Sie verantwoordelijk.
Werkgroep 2 Implementatie:
Onderzoekers Petra Nijmolen en Kitty Meijers en lector Innovatie van Beweegzorg en hoogleraar Fysiotherapiewetenschappen Cindy Veenhof starten met literatuuronderzoek naar de verandermogelijkheden en gebruik van ICT door de doelgroep: de kinderfysiotherapeuten en de ouders. Aan de hand van vragenlijsten en focusgroepbijeenkomsten worden de uitkomsten getoetst. Daarnaast worden ook de bredere mogelijkheden van het gebruik van een videouitwisselingsapplicatie binnen de gezondheidszorg meegenomen. Twee studenten van de master kinderfysiotherapie doen hun afstudeeronderzoek binnen dit thema.
Werkgroep 3 Financiële haalbaarheid:
Onder leiding van lector Pascal Ravesteijn en onderzoeker Arjen Maris zijn in september twee studenten van de minor `Business Information Management’ gestart met een onderzoek naar best pratices. Hierbij richten zij zich niet niet alleen naar de praktijken, maar zullen ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars, brancheverenigingen en ICT bedrijven bevraagd worden.
Werkgroep 4 Doorgroei naar een community of practice:
Het is de bedoeling dat alle betrokken praktijken een deskundigen groep gaan vormen met een voortrekkersrol in het ontwikkelingsgericht onderzoek bijj zuigelingen in de kinderfysiotherapeutische praktijk. Jacqueline Nuysink, projectleider van GoAPP, neemt hierin het voortouw.
Alhoewel er een onderverdeling is gemaakt in deze vier werkpakketten bestaan er veel dwarsverbanden en werken alle onderzoekers nauw met elkaar samen.
Tot slot is het glas geheven op een goede samenwerking en mooie resultaten van het onderzoek!

 

Feestelijke start GoAPP

 

 

 

 

 

 

 

 

GoAPP project op 1 juni van start

De subsidieaanvraag bij SIA Raak voor het vervolgonderzoek op GODIVA met als doel de implementatie van de Godivapp in de Kinderfysiotherapiepraktijken is toegekend. Het voorstel omvat 4 onderdelen: het technisch optimaliseren van de app, het opstellen van een Implementatiestrategie, de ontwikkeling van een business model en het opzetten van een Community of practice. Er zijn 4 lectoraten van Hogeschool Utrecht bij betrokken: ADIS, FEM/Procesinnovatie& Informatiesystemen, Co-design en Leefstijl en Gezondheid en daarnaast ook Cindy Veenhof, hoogleraar Fysiotherapie Wetenschap en beoogd lector Innovatie van Beweegzorg. Tien kinderfysiotherapie praktijken hebben toegezegd mee te doen. Het project gaat officieel per 1 juni 2016 van start

.Logo-GoAPP