WP 3: Bedrijfskundige haalbaarheid van de innovatie

Werkpakket 3: Bedrijfskundige haalbaarheid van de innovatie

De concrete uitdaging bij dit deelonderzoek is om samen met de stakeholders te komen tot een betaalbaar business- en servicemodel voor de eerstelijnspraktijken.

Videoconsultatie kan worden gezien als een doelmatige innovatie. De vraag is echter of de verbeterde efficiency van het werkproces (analyse van bewegingsproblemen bij baby’s) opweegt tegen de investering door kleine zelfstandige fysiotherapiepraktijken. Is het mogelijk een reële vergoeding voor videoconsultatie te vragen aan klanten of te krijgen van zorgverzekeraars? En is opschaling mogelijk, waardoor meer toepassingsmogelijkheden voor het portal video-uitwisseling ontstaan? En hoe is de service dan te regelen? Het gaat zowel om de business propositie, de contractvorm, als om de ondersteuning die de software biedt aan het proces van analyse van huidige en toekomstige bewegingsproblemen bij baby’s. Om een succesvolle implementatie te creëren zal een businessplan nodig zijn waarin niet alleen aandacht is voor techniek en zorgverleners, maar voor ook voor partijen die nodig zijn voor een passende vergoeding, voor service en voor training. Vanuit de literatuur wordt verondersteld dat vroeg betrekken van deze stakeholders bij de ontwikkeling van een product kan helpen om tot een gedeelde visie en onderling begrip te komen.

Dataverzameling vindt plaats op het niveau van fysiotherapie praktijken en op het niveau van andere stakeholders zoals de zorgverzekeraars, de branchevereniging en mogelijke service providers. Binnen deze aanpak wordt in eerste instantie gekeken of er best practices zijn naar aanleiding van eerdere innovaties waarbij innovatieve business modellen tot stand zijn gekomen. Deze aanpak is gewenst c.q. noodzakelijk omdat deze specifieke thematiek nog weinig onderzocht is en nog niet kan bogen op een ontwikkelde traditie voor wat betreft succesvolle business modellen.