Archief

Afronding validatiestudie

De metingen voor het  validatieonderzoek naar de gelijkwaardigheid van meting van de motorische ontwikkeling met behulp van video opnames aan de metingen van een live observatie zijn afgerond. Er hebben 52 kinderen en hun ouders deelgenomen.  Tien kinderfysiotherapeuten hebben de live observaties en videobeelden beoordeeld. Een publicatie over deze studie zal in april 2017 verschijnen in Journal of Pediatric Physical Therapy.

Boekje Posterpresentaties

Binnenkort vindt u hier een overzicht van afstudeeronderzoeken uit collegejaar 2014-2015, uitgevoerd door studenten van de HU opleiding master Fysiotherapie, specialisaties Kinderfysiotherapie en Sportfysiotherapie binnen de onderzoekslijn Kind in Beweging van het HU lectoraat Leefstijl en Gezondheid.

NVFK jubileumcongres

Op vrijdag 6 november 2015 vond het 30-jarig jubileumcongres van de NVFK plaats, tijdens het Fysiotherapiecongres in Maarssen.
Onderzoekers van GODIVA hebben voor 110 mensen workshops verzorgd.

Wat vinden de ouders en de kinderfysiotherapeuten ervan?

Naast de validatiestudie vond een haalbaarheid studie plaats naar de beleving van de ouders over het maken van video-opnames en naar het gebruik ervan door kinderfysiotherapeuten.

De ouders hebben na het maken van de video’s digitaal een vragenlijst ingevuld over de bruikbaarheid van het instructiemateriaal, eventuele knelpunten bij het filmen en hun ervaringen hiermee.  Een van de deelnemende masterstudenten heeft 10 ouders geïnterviewd.

Tijdens het GODIVA symposium eind juni j.l zijn twee focusgroepen gehouden met collega’s uit ziekenhuizen en uit eerstelijnspraktijken over de kansen en beperkingen van de home videomethode voor de praktijk. De resultaten van deze kwalitatieve deelonderzoeken worden nu uitgewerkt.

Werkveldavonden

Op 12 oktober j.l. is de derde werkveldbijeenkomst van GODIVA gehouden in het nieuwe gebouw van de faculteit gezondheidszorg van de HU aan de Heidelberglaan. Twee masterstudenten presenteerden hun afstudeeronderzoek binnen GODIVA. Daarna was er een try-out voor de 30 deelnemers van de nieuwe videotool die binnen GODIVA ontwikkeld is voor training in scoring van de AIMS-video’s.
Een verslag van de eerdere bijeenkomsten vindt u hier.

Werkveldavond 2, 29 juni 2015

Voor de tweede werkveldavond hadden zich 28 deelnemers aangemeld, nog meer dan de eerste keer. De avond opende met een korte demonstratie door vijf ICT studenten die een videotool hebben ontworpen waarmee de AIMS-video’s opgeslagen kunnen worden in een beeldbank en deze video’s afgespeeld en gescoord kunnen gaan worden. Vervolgens presenteerden enkele masterstudenten hun afstudeeronderzoek binnen GODIVA. Voorafgaand aan de presentaties werd aan alle deelnemers hun mening gevraagd over een aantal actuele thema’s die in relatie staan met het GODIVA onderzoek, door middel van een (digitale) Kahoot vragenlijst. Deze vragen werden herhaald na de discussie om te zien of de presentaties de meningen beinvloedde. Deze interactieve werkvorm leverde interessante discussies op.

Wat vinden de ouders en de kinderfysiotherapeuten ervan?

Naast de validatiestudie vond een haalbaarheid studie plaats naar de beleving van de ouders over het maken van video-opnames en naar het gebruik ervan door kinderfysiotherapeuten.

De ouders hebben na het maken van de video’s digitaal een vragenlijst ingevuld over de bruikbaarheid van het instructiemateriaal, eventuele knelpunten bij het filmen en hun ervaringen hiermee.  Een van de deelnemende masterstudenten heeft 10 ouders geïnterviewd.

Tijdens het GODIVA symposium eind juni j.l zijn twee focusgroepen gehouden met collega’s uit ziekenhuizen en uit eerstelijnspraktijken over de kansen en beperkingen van de home videomethode voor de praktijk. De resultaten van deze kwalitatieve deelonderzoeken worden nu uitgewerkt.

WCPT congres in Singapore

Van 1-4 mei 2015 vindt het vierjaarlijkse wereldcongres Fysiotherapie plaats in Singapore. Jacqueline Nuysink zal daar een presentatie geven over de GODIVA-validatiestudie.

EACD congres Kopenhagen 27 – 30 mei 2015

Een van de thema’s op het Europese Kinderrevalidatie congres is Early diagnoses- how can we use technology? Marike Boonzaaijer zal hier een poster presentatie geven over het GODIVA project.

Werkveldavond 1, 13 april 2015

Maandagavond 13 april was de eerste werkveldbijeenkomst van GODIVA. Er waren 22 kinderfysiotherapeuten, een mooie mix van alle geledingen van het GODIVA-project: onderzoekers, collega’s uit ziekenhuizen en praktijken van het consortium en de klankbordgroep, testers, docenten en masterstudenten. Het eerste uur werd besteed aan korte presentaties door de vier onderzoekers (Jacqueline, Marike, Imke en Petra) over de stand van zaken van de verschillende deelonderzoeken. Het tweede uur gingen de aanwezigen zelf aan de slag.

Zij kregen twee vragen voorgelegd. De eerste vraag betrof de opzet van een refresher-course voor het afnemen van de AIMS. Welke onderdelen moeten in deze cursus aan bod komen? Bij de trainingen en een eventuele refresher cursus vinden de collega’s het belangrijk dat er meer eenduidigheid is wanneer een item als observed gescoord mag worden. Ook een goede toepassing van de windows en een handzame manual met uitgebreidere beschrijving van de criteria waren suggesties. Daarnaast werd aangegeven dat vooral ook aandacht besteed zou moeten worden aan de interpretatie van de uitkomsten.

Als tweede werd de deelnemers gevraagd mee te helpen nieuwe manieren te vinden om het grote aantal kinderen dat nodig is voor de normeringstudie te werven. Belangrijk voor de werving is dat de groep kinderen een goede afspiegeling is van de Nederlandse bevolkingssamenstelling. Hierbij werd gebruik gemaakt van de mind-map methode. Door de gedachten rondom de centrale vraag als een boom met zijtakken te ‘tekenen’ werden veel nieuwe ideeën opgedaan. De deelnemers aan de werkveldavond hebben op een actieve en enthousiaste wijze input gegeven waar de onderzoekers verder mee aan de slag kunnen!

Ellen van Dam
Ellen is per 1 november niet meer werkzaam bij de Hogeschool Utrecht, haar werkzaamheden worden overgenomen door Imke van Maren – Suir. Ellen gaat zich, samen met de onderzoeksgroep uit het AMC, richten op de motorische ontwikkeling van prematuur geboren kinderen.

Medisch Ethische Toetsingscommissie
De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) heeft besloten dat de GODIVA Pilot ontwikkeling longitudinale profielen gebruik makend van video-observatiemethode niet WMO plichtig is.

Meer informatie –>Video-observatiemethode niet WMO plichtig

NVFK congres 31 oktober 2014
Op het NVFK-congres in Zwolle, heeft onderzoeker Ellen van Dam een presentatie gegeven over de resultaten uit de validatiestudie. Onderzoeksleider Jacqueline Nuysink heeft haar eerdere onderzoek naar longitudinale profielen bij prematuur geboren kinderen als poster gepresenteerd.

Poster Jacqueline Nuysink NVFK congres
Poster Ellen van Dam NVFK congress

Het GODIVA symposium was een groot succes

Zo’n 75 kinderfysiotherapeuten werden op de hoogte gebracht van de stand van zaken van het onderzoek – en deden een belangrijke duit in het zakje voor het vervolg.

Symposium GODIVA 21 juni 2014
Het eerste symposium over GODIVA is zaterdag 21 juni 2014 georganiseerd. Tijdens dit symposium werden er door verschillende sprekers, in presentaties en workshops, ingegaan op inhoudelijk thema’s rondom de motorische ontwikkeling van het kind, maar ook werd de stand van zaken van het GODIVA onderzoek toegelicht.

Binnenkort volgt er meer informatie over deze dag.

Congres Inspiring infancy Groningen
Van 15-17 mei 2014 is het internationale Developmental neurology congres Inspiring Infancy gehouden in het UMC Groningen. Voor dit congres zijn twee abstracts over de GODIVA studie geaccepteerd, die wij daar gepresenteerd hebben als posters. Kijk bij publicaties voor de posters.

Training betrouwbaar meten
Op dinsdag 25 maart 2014 is de 2e training georganiseerd, in deze training werden de onderzoekers/kinderfysiotherapeuten die kinderen gaan testen of video’s analyseren in de validatiestudie getraind in het betrouwbaar afnemen van de AIMS. Inge-Lot van Haastert heeft deze training gegeven.

Congres Landelijke neonatale follow-up
Op 21 maart 2014 werd een internationaal congres van de werkgroep LNF gehouden in het UMC st Radboud in Nijmegen. Op dit congres hebben wij de opzet van het GODIVA project gepresenteerd aan de aanwezige neonatologen, kinderfysiotherapeuten en andere professionals.