Informatie voor studenten

Informatie studenten 
Binnen het lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de FG loopt een meerjarige onderzoekslijn rondom het thema grof-motorische ontwikkeling bij Nederlandse jonge kinderen gemeten met de Alberta Infant Motor Scale (AIMS). De lange termijn doelen van de AIMS onderzoekslijn zijn:

 • Het valideren van NL normwaarden cross-sectioneel gemeten
 • Longitudinale ontwikkelingsprofielen van NL kinderen
 • (Longitudinale) Ontwikkelingsprofielen van kinderen met risico op stagnerende ontwikkeling, zoals prematuren en kinderen met aangeboren hartafwijkingen

Voor deze onderzoekslijn is eind 2013 een tweejarige onderzoeksubsidie verstrekt door SIA-RAAK-publiek ten behoeve van de GODIVA studie. Deze subsidieperiode is inmiddels afgesloten. Het GODIVA-onderzoek krijgt een vervolg via het promotieonderzoek van Marike Boonzaaijer. Daarnaast is  in 2016 een nieuwe SIA-RAAK-MKB subsidie toegekend, ook weer voor twee jaar, om toepassing van de binnen GODIVA ontwikkelde digitale applicaties voor en met eerstelijnspraktijken kinderfysiotherapie verder te ontwikkelen en implementeren. Dit zogenaamde GoAPP-project heeft een eigen project-website: www.goapp.hu.nl

Wat is de GODIVA studie?
GODIVA is een acronym voor Gross mOtor Development of Infants using home-Video registration with the AIMS. Deze studie ontwerpt en onderzoekt een alternatieve manier om de AIMS af te nemen, nl via door ouders gefilmd beeldmateriaal. GODIVA is een samenwerkingsproject tussen kenniscentra en publieke instellingen/werkveld. Naast twee lectoraten van de HU (FG en FNT), waren vanuit de HU de opleiding master Fysiotherapie, specialisatie Kinderfysiotherapie en de opleiding (Technische) Informatica betrokken. Vanuit de UU waren de faculteit Sociale Wetenschappen en de faculteit Geneeskunde, de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen betrokken. Vanuit het werkveld participeerden afdelingen kinderfysiotherapie van enkele (academische) ziekenhuizen en een groep kinderfysiotherapie praktijken uit de eerstelijn. De GODIVA studie liep van november 2013 –januari 2016.

Wat is al bereikt?
De afgelopen 2,5 jaar zijn meerdere innovatie- en onderzoeksprojecten zoals een validatie onderzoek, een ontwerp- en haalbaarheidstudie, een pilot onderzoek naar longitudinaal gemeten ontwikkeling en een normeringstudie bij kinderen tussen 0-18 maanden uitgevoerd. De validatiestudie is gepubliceerd. In de ontwerpstudies zijn prototypes van een videoportal en een digitale scoringstool ontwikkeld. Daarnaast zijn er diverse kwalitatieve studies uitgevoerd naar verwachtingen en ervaringen van gebruikers. De pilot-longitudinale studie is afgerond. De normeringstudie loopt nog. De studie naar de motorische ontwikkelingsprofielen van op tijd geboren kinderen (‘motoriek volgen in de tijd’) is gestart in juni 2016 en zal eindigen in 2019. De studie naar de motorische ontwikkelingsprofielen van te vroeg geboren kinderen (motoriek prematuren volgen in de tijd’) is gestart in mei 2017 en eindigt in dec 2020.

Meer informatie hierover vind je onder het tabblad Onderzoek en onder Publicaties (factsheet).

Naar wie zijn we op zoek?
Studenten van alle betrokken opleidingen kunnen in principe meedoen. In dit onderzoek kunnen masterstudenten Kinderfysiotherapie uit jaar 3 participeren als onderzoeksassistent en tegelijkertijd data verzamelen voor hun masterthesis. Omdat je mee gaat doen in een lopend project is het van belang dat de student een eigen onderzoeksvraag formuleert en zelf de analyses uitvoert en interpreteert. Uiteraard moet de eigen onderzoeksvraag passen binnen de opzet van GODIVA. Participeren betekent dat de student tijd beschikbaar heeft voor onderzoekswerkzaamheden die passen bij de fase van de GODIVA-studie en het deelonderzoek van de student. De gevraagde tijd past bij de 10 ECs die staan voor het studieonderdeel.

Ook tijdens de OBP en de ZIV module is participatie mogelijk, omdat beide beroepsopdrachten passen binnen GODIVA.

Bachelor studenten van (Technische) Informatica participeren in het ontwerpgericht onderzoek naar een applicatie voor uploaden filmmateriaal en een beelddatabank. Bachelor studenten van de minor Kind en ontwikkeling motoriek en praktijkgericht onderzoek participeren in het tweede deel van hun minor in de GODIVA studie. Bachelorstudenten OTC en FT kunnen ook hun afstudeeronderzoek binnen GODIVA doen.

De mogelijkheden voor studenten van andere opleidingen, zoals de master Fysiotherapiewetenschap, bewegingswetenschappen of een master van de faculteit sociale wetenschappen kunnen besproken worden met de onderzoeksleider dr. Jacqueline Nuysink via e-mail:  jacqueline.nuysink@hu.nl

Welke deelstudies zijn mogelijk?
Deel projecten kunnen in overleg verder worden uitgewerkt, maar een aantal staat ook al vast. Er zijn veel mogelijkheden: een literatuur studie, praktijkgericht onderzoek bijvoorbeeld  op het gebied van psychometrische eigenschappen of een explorerende studie. Daarnaast is een kwalitatieve studie mogelijk  of een ontwerpgericht of innovatie onderzoek.

Voorbeelden van deelstudies/projecten voor studenten zijn:

 1. Literatuurstudies m.b.t. motorische ontwikkelingstesten
 2. Literatuurstudies m.b.t. longitudinale meting van ontwikkeling
 3. Literatuurstudies m.b.t. gebruik video monitoring of andere telemetrie.
 4. Literatuurstudies m.b.t. parent empowerment
 5. Literatuurstudies naar omgevingsfactoren die de ontwikkeling beinvloeden.
 6. Literatuurstudies naar kindfactoren die de ontwikkeling beinvloeden.
 7. Literatuurstudies naar ontwikkelingsprofielen van speciale groepen kinderen.
 8. Inter- of intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van de AIMS
 9. Validatie/Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de AIMS-video versie
 10. Beschrijvende studies waarin (subgroepen) kinderen uit de studie worden vergeleken met bestaande normwaarden, met speciale groepen kinderen of met andere instrumenten. Dit is alleen mogelijk als de vraag valt binnen de bestaande METC toetsing.
 11. Kwalitatieve studies over bijvoorbeeld desirability/ feasibility aspecten van telemetrie.

Studenten kunnen zich aanmelden bij de onderzoeksleider dr. Jacqueline Nuysink via jacqueline.nuysink@hu.nl als ze interesse hebben om mee te doen.