Onderzoek GODIVA

Aanleiding voor het GODIVA-project was de vraag van kinderfysiotherapeuten om een methode te ontwikkelen waarmee de motorische ontwikkeling van jonge kinderen via filmbeelden gevolgd kan worden en op valide wijze gemeten zonder veel extra belasting van kind en ouders. Als dit lukt kan deze methode ook gebruikt worden om goede Nederlandse normwaarden te ontwikkelen voor een bestaand instrument, de Alberta Infant Motor Scale (AIMS), en vervolgens ook om de ontwikkeling van speciale groepen kinderen met risico op stagnerende motorische ontwikkeling, zoals zeer vroeg geboren kinderen of kinderen met aangeboren hartproblemen, in kaart te brengen.

In GODIVA is de vraag van de kinderfysiotherapeuten uitgewerkt in drie innovatie- en onderzoeksprojecten:

1. Een validatie onderzoek waarbij het beoordelen van motoriek via door ouders gemaakte video-opnames wordt vergeleken met observatie door therapeuten ter plaatse, gebruik makend van de AIMS;
2. Een ontwerpgericht onderzoek met haalbaarheidsstudie naar technische, juridische en operationele aspecten;
3. Een pilot onderzoek naar longitudinaal gemeten ontwikkelingsprofielen bij normaal ontwikkelende kinderen.  

Zowel docent/onderzoekers, als studenten en kinderfysiotherapeuten zullen deelnemen in de projecten. Deze projecten zijn voorwaardelijk voor latere onderzoeksprojecten waarmee werkveld en onderzoekers normwaarden en speciale profielen kunnen gaan onderzoeken.

De verwachte concrete resultaten voor het werkveld zijn: een bruikbare video-observatie methode voor testen en monitoren van ontwikkeling, als aanvulling op de bestaande methoden. Zij krijgt de beschikking over een applicatie voor het veilig uploaden van het filmmateriaal. Het onderwijs krijgt een beelddatabank die breed ingezet kan worden bij het opleiden van toekomstige kinderfysiotherapeuten. 

Beide infrastructuren kunnen ingezet worden ian vervolgonderzoek. Naast de concrete producten ontstaat meer kennis en inzicht in de (longitudinale) ontwikkelingstrajecten, een nieuwe manier om naar ontwikkeling te kijken.

De samenwerking tussen de partners faciliteert een wisselwerking tussen de kenniscentra Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU), de masteropleiding (kinder)fysiotherapie HU en professionals /kinderfysiotherapeuten, werkzaam in ziekenhuizen en in de eerstelijns praktijken en gezondheidscentra, om gebruikmakend van elkaars competenties een doelmatig netwerk rondom ontwikkeling van jonge kinderen te laten ontstaan.