Werkgroep Haalbaarheid

Binnen de GODIVA studie houdt de Werkgroep Haalbaarheid zich bezig met de operationele, technische en juridische aspecten van het filmen en uploaden van beeldmateriaal door ouders. Ook de ideeën van de professionals, die uiteindelijk met de videomethode gaan werken, zijn onderzocht. Dit is van belang voor de manier waarop de toepassing uiteindelijk gedeeld kan worden met de deelnemers aan het GODIVA-project uit het werkveld.

Doel operationele haalbaarheid
De operationele haalbaarheid betreft onderzoeksvragen over de optimale frequentie van opnames en de instructie aan ouders rekening houdend met culturele en sociale diversiteit. Wat betreft commitment van ouders is van belang inzicht te verkrijgen in de ervaringen van ouders en op welke manier ze gestimuleerd kunnen worden om te blijven participeren in het project.

Het werkveld van de kinderfysiotherapeuten (zowel 1e als 2e lijn) is ook betrokken bij het onderzoek naar de haalbaarheid. Om een nieuwe methode succesvol te kunnen implementeren in de praktijk is het belangrijk de belemmerende en bevorderende factoren van de videomethode goed duidelijk te krijgen.

Dit gaan we doen
In het tweede deel van de studie: de pilot longitudinale profielen, willen we inzicht krijgen in het verloop van de motorische ontwikkeling van het individuele kind in de tijd. Het is de bedoeling dat ouders hun kind in een periode van 10 maanden 5 keer op de film zetten. Hierbij maken ouders thuis ook weer gebruik van het instructiemateriaal. De filmpjes kunnen zij vervolgens via een applicatie op de smartphone (‘de GODIVAPP’) uploaden naar een veilige streaming server van de Hogeschool Utrecht. Natuurlijk is het heel belangrijk inzicht te krijgen in de belemmerende en faciliterende factoren in het gebruik van de methode. Hoe ervaren ouders de belasting van het filmen? Wat zijn voordelen en wat zijn knelpunten? Welke ouders vallen uit tijdens de onderzoeksperiode en waarom? Door het afnemen van o.a. een aantal interviews en een vragenlijst willen we hier goed zicht op krijgen.

Naast het onderzoeken van ouders van gezonde kinderen zal er vanaf september 2015 een pilot starten in een aantal ziekenhuizen. Ouders van vroeggeboren kinderen en kinderen met een aangeboren hartafwijking zullen de videomethode daarin gaan uitproberen.  Ook hier zullen verwachtingen en ervaringen worden verzameld.

Dit is al bereikt
Er zijn drie instructievideo’s voor ouders vervaardigd die elk aansluiten bij een leeftijdsgroep. Daarbij is een checklist ontwikkeld die ouders gebruiken tijdens het filmen van hun kind. In de validatiestudie is gebleken dat alle ouders die deelnamen in staat waren om met behulp van het instructiemateriaal een ontwikkelingsfilm te vervaardigen die voldoende was om de AIMS op te scoren.

Tijdens de validatiestudie is ook een vragenlijst ingevuld door ruim 50 ouders. Deze vragenlijst heeft ons inzicht gegeven in de ervaringen van ouders met deze nieuwe methode. Aan de hand van deze feedback is het instructiemateriaal aangepast. Om nog beter inzicht te krijgen zijn tien ouders uit de validatiestudie geïnterviewd. De kwalitatieve analyse van deze gegevens heeft al plaats gevonden. Een artikel is in voorbereiding.

Tijdens het GODIVA symposium in juni 2014 zijn 22 kinderfysiotherapeuten (zowel 1e als 2e lijns ) tijdens focusgroepen bevraagd naar hun ideeën over de videomethode. De kwalitatieve analyse is net afgerond en geeft een mooi overzicht van alle belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van de videomethode. Met deze kennis kunnen volgende stappen in de ontwikkeling van de methode gezet worden.

 

Doel technische haalbaarheid
Om de videobeelden van ouders veilig bij de onderzoekers te krijgen is er een applicatie ontwikkeld voor de tablet/ smartphone. Tijdens de pilot longitudinale profielen hopen we de applicatie te kunnen testen ten aanzien van gebruikersgemak en veiligheid.

Dit is al bereikt
De studenten van de faculteit Natuur en Techniek hebben in het kader van hun opleiding het technisch ontwerp en de ontwikkeling van de applicatie uitgevoerd. De GODIVAPP is bijna klaar om gebruikt te gaan worden in de Pilot Longitudinale Profielen. Uit de validatiestudie is gebleken dat alle ouders in dit onderzoek in staat zijn technisch een goede film te maken en dat de benodigde apparatuur voor het filmen bij iedereen voor handen was. Begin juli 2015 is een start gemaakt met het veilig uploaden van filmbeelden door ouders via de computer.

Dit gaan we nog doen
Wanneer de software operationeel is en het beheer en opslag van data binnen de HU geborgd zijn zal de GODIVAPP voor de smartphone in gebruik genomen worden. Het gebruikersgemak van de APP zal dan geëvalueerd worden.

 

Doel juridische haalbaarheid
Voor de wettelijke haalbaarheid wat betreft privacy (primair voor onderzoeksdoeleinden en secundair voor een beelddatabank ten behoeve van onderwijs) zullen externe experts gevraagd worden mee te denken.

Dit is al bereikt
Zie werkgroep Techniek voor de uitwerking van privacy voorwaarden en beveiliging betreft de applicatie en het uploaden van filmbeelden.

1. Aan de werkgroep Haalbaarheid ouders en professionals zijn de volgende personen verbonden
drs. Marike Boonzaaijer, onderzoeker, werkgroepleider
drs. Imke van Maren-Suir, onderzoeker, begeleider studenten Masteropleiding Kinderfysiotherapie

Adviesgroep:
dr. Jacqueline Nuysink, onderzoeksleider GODIVA
prof. dr. Marian Jongmans, hoogleraar pedagogiek, FSW, UU
dr. Hennie Boeije, adviserend methodoloog kwalitatief onderzoek, FSW, UU

1A. Aan de subwerkgroep Pilot telemetrie in ziekenhuis zijn de volgende personen verbonden
dr. Anjo Janssen, senior onderzoeker RadboudUMC
Junior onderzoekers:  Anne de Kievit MFT, kinderfysiotherapeut, WKZ  en Floor Roest MSc, kinderfysiotherapeut VUmc

Ziekenhuizen consortium / Klankbordgroep

Adviesgroep:
drs. Marike Boonzaaijer, onderzoeker GODIVA
dr. Janjaap van der Net, afdelingshoofd Kinderbewegingscentrum WKZ
dr. Petra van Schie, senior onderzoeker VUmc