Missie & Visie

Missie
Green Office HU zet zich in om een duurzame toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht, maar ook bij medewerkers en studenten van de HU. Dit doet Green Office door mensen te informeren, inspireren en te activeren.

Visie
Wij streven naar een onderwijsgemeenschap waarbij studenten en medewerkers samen werken aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin.

Strategie
Green Office HU biedt een platform aan studenten en medewerkers om informatie over te dragen op het gebied van duurzaamheid, de eigen duurzaamheidsambities van de HU waar te maken en samen te werken aan duurzaamheid

Informeren
Green Office informeert de HU over het thema duurzaamheid via social media, bijeenkomsten, de website en mondelinge communicatie.

Inspireren
Duurzaamheid is een integraal thema binnen het onderwijs en onderzoek van de HU en van onze eigen bedrijfsvoering. Green Office verbindt en geeft toegang tot duurzaamheidsnetwerken. Bovendien stimuleert Green Office het persoonlijk duurzaam gedrag van medewerkers en studenten. De boodschap wordt door iedereen in het netwerk van Green Office uitgedragen.

Activeren
Green Office activeert medewerkers en studenten om bijeenkomsten en projecten te organiseren rond het thema duurzaamheid. Het Green Office draagt ook een eigen duurzaamheidsagenda uit om op deze manier studenten en medewerkers te activeren.

Duurzaamheid
Green Office werkt aan duurzaamheid in brede zin, zoals bijvoorbeeld weergegeven in de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (zie hier).

343ac734-21b1-47e4-9fb3-a7ab804fd83b

Hoe doen wij dit?
Dit doen wij bijvoorbeeld door:
1. ….het uitdragen van positieve energie
2. ….actief en uitnodigend communiceren over het thema duurzaamheid
3. ….het organiseren van promotie-acties, bijeenkomsten en activiteiten
4. ….het stimuleren van de HU-gemeenschap om activiteiten te organiseren
5. ….duurzaamheidsvraagstukken om te zetten naar concrete opdrachten voor studenten of onderzoekers
6. ….opleidingen te stimuleren duurzaamheid een integraal onderdeel van het onderwijs te maken
7. ….opleidingen te stimuleren een AISHE keurmerk te verwerven
8. ….actief te participeren in duurzaamheidsnetwerken

 

Mission
Green Office HU is committed to anchor sustainability in education and research within the HU, and also with staff and students of the HU. This is achieved by informing students and staff about sustainability, inspiring them to participate and activating them.

Vision
We strive for an educational community where students and staff work together towards a sustainable future in an economic, environmental and social sense.

Strategy
Green Office HU provides a platform for students and staff to share information about sustainability, fulfill the sustainable ambitions of HU and join forces in working on sustainability.

Informing
Green Office HU informs about sustainability through social media, events, website and in person.

Inspiring
Sustainability is an integral theme within the education and research of the HU and of our business management. Green Office connects and creates access to sustainability communities. Green Office also stimulates the personal sustainable behavior of students and employees. Everyone in the Green Office shares the sustainable message. 

Activate
Green Office HU activates staff and students to organize events and projects about sustainability. Green Office HU has also its own sustainability events to activate students and staff.

Sustainability
Green Office works on sustainability in broad terms. An example Green Office sticks to are the 17 sustainable goals from the UN. (For more information click: Here)

343ac734-21b1-47e4-9fb3-a7ab804fd83b

How do we do this? 
We do this by: 
1. ….Spreading positive energy
2. ….Communicating actively and invitingly about sustainability
3. ….Organising promotion actions, gatherings and activities
4. ….Stimulating the HU-community to organise events
5. ….Transforming sustainability problems into assignments for students and researchers

6. ….Stimulating studies to make sustainability an integral part of their education

7. ….Stimulating studies to get an AISHE label
8. ….Actively participating in sustainable communities