Begeleiders binnen de HU

Studentendecaan

Begeleiding voor studenten

Studentendecanen helpen studenten met persoonlijke omstandigheden, zoals langer durende ziekte, een beperking en lichamelijke en/of psychische omstandigheden (tijdelijk, chronisch). Ook voor bijzondere familieomstandigheden, gebrek aan motivatie of concentratie, financiële problemen, anderstaligheid of in beroep gaan kan je bij de studentendecaan terecht. 

Je kunt altijd een afspraak maken met de studentendecaan om je vraag te bespreken: samen ga je na welke mogelijkheden er zijn voor hulp en ondersteuning. Je kunt al een goed beeld krijgen van de mogelijkheden aan ondersteuning binnen de HU door te kijken op deze website.

Een afspraak met de studentendecaan of andere studentenbegeleider is een fysieke afspraak op een HU locatie, een telefonische afspraak of via videoverbinding. Bij het inplannen kun je hiervoor je voorkeur aangeven. In sommige gevallen kan een studentendecaan, studentenpsycholoog of keuzeadviseur je vragen alsnog fysiek naar de campus te komen naar aanleiding van je hulpvraag of juist de afspraak naar online zetten als gevolg van zijn/haar aanwezigheid op de HU.

De decanen zijn te bereiken via decanaat@hu.nl. Voor het inplannen van een afspraak kan je van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 bellen met de afsprakenlijn: 088-4813322. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

Privacy, vertrouwelijkheid en AVG 

Alle studentendecanen van de HU werken volgens een gedragscode. De studentendecaan gaat vertrouwelijk om met alles wat je bespreekt en deelt.

Een studentendecaan mag – als dit nodig blijkt – vertrouwelijk advies uitbrengen aan bijvoorbeeld DUO of een examencommissie als je hiertoe toestemming hebt gegeven. In het AVG formulier wordt dit uitgelegd. Als je een afspraak maakt, is het noodzakelijk dat je dit formulier goed doorleest.

Advies voor medewerkers

Ook studieloopbaanbegeleiders, leerteambegeleiders of docenten die willen sparren of advies nodig hebben om hun studenten goed te kunnen begeleiden, kunnen bij Team Studentbegeleiding terecht. Neem gerust contact op per mail of via de afsprakenlijn.

Veel gestelde vragen decanaat

Hieronder vind je per categorie veelgestelde vragen over de studentendecaan.

Decanaat

Voor welke zaken kan ik bij een studentendecaan terecht?

Je kunt bij een studentendecaan terecht voor informatie, advies en/of begeleiding bij het aanpakken van vragen of problemen tijdens je studie. Bijvoorbeeld als je studievertraging oploopt door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Hieronder vind je een overzicht van veel voorkomende onderwerpen waarvoor je bij een studentendecaan terecht kunt:

 • studeren met een beperking (bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, ASS, chronische ziekte of aandoening), bijvoorbeeld voor het aanvragen van passende voorzieningen
 • bij zwangerschap
 • studievertraging door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden
 • (een dreigend) negatief bindend studieadvies als gevolg van persoonlijke omstandigheden
 • studiefinanciering, uitkeringen, particuliere fondsen
 • klachten en beroep tegen bijvoorbeeld een beslissing van de examencommissie
 • (gevolgen van) stoppen of tijdelijk onderbreken van de studie
 • verwijzing naar de studentenpsycholoog
 • financiële voorzieningen van de hogeschool, zoals het Noodfonds of het Profileringsfonds
 • (financiële) problemen als consequentie van studievertraging
 • Topsportregeling

In welke situaties moet ik een afspraak maken met een studentendecaan?

Als je vanwege persoonlijke omstandigheden gebruik wilt maken van bepaalde voorzieningen ofwel maatregelen om daarmee de studievertraging te beperken of in te lopen, zoals:

 • uitstel van het studieadvies in de propedeuse
 • een extra toets gelegenheid
 • extra tijd bij toetsen
 • extra begeleiding
 • extra studiefinanciering
 • doorverwijzing naar de studentenpsychologen van de HU

Maak tijdig een afspraak en niet pas aan het einde van het collegejaar! Een afspraak kun je maken door te mailen naar decanaat@hu.nl. Geef je beschikbaarheid gelijk door. Je kunt ook bellen met de afsprakenlijn. Bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 – 12.00 u. via 088 – 481 3322. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

In welke situaties kan ik een afspraak maken met een studentendecaan?

Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies en hulp bij alle zaken die van invloed zijn op een voorspoedig verloop van de studie, bijvoorbeeld:

 • studiefinanciering en andere financiële zaken
 • onderwijswet- en regelgeving
 • conflicten, klachten en beroepsprocedures
 • overige zaken waarvoor je bij de studentendecaan terecht kunt

Hoe maak ik een afspraak met één van de studentendecanen?

Je kunt mailen naar decanaat@hu.nl. Als je mailt, vermeld daarbij de reden voor de afspraak en een paar opties (dagen en tijden) die voor jou goed uitkomen. Er wordt een afspraak gemaakt bij één van de studentendecanen van het instituut waar je studeert.

Je kunt ons ook bellen via de afsprakenlijn van HU studentendecanen. Deze is iedere werkdag bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 – 481 3322. Via dit nummer kun je alléén afspraken met één van de studentendecanen laten inplannen. De lijn is alleen bedoeld voor het maken van afspraken, niet voor het beantwoorden van vragen.

Persoonlijke omstandigheden

Ik kan niet deelnemen aan onderwijs waarbij ik fysiek aanwezig moet zijn

Kun je door corona gerelateerde persoonlijke omstandigheden niet deelnemen aan onderwijs waarbij fysieke aanwezigheid wenselijk of verplicht is, dan kun je een verzoek indienen voor een maatwerk oplossing. Denk bijvoorbeeld aan omstandigheden waardoor jezelf, of iemand waarmee je samenwoont een longziekte heeft, tot de risicogroep behoort.

Bespreek je situatie met je studiebegeleider. Maak daarna een afspraak met een studentendecaan (decanaat@hu.nl) om ook je situatie te bespreken. Als dat mogelijk is, dan laat je bewijzen zien aan de studentendecaan. Je studentendecaan zal je een advies sturen en dat advies stuur je samen met je verzoek voor een maatwerk oplossing naar de directeur van het instituut waar je studeert. Je studentendecaan weet aan wie jij je verzoek moet richten. De directeur van het instituut waar je studeert zal ervoor zorgen dat er een besluit genomen wordt en dat jij hierover wordt geïnformeerd.

Wat zijn “persoonlijke omstandigheden”?

Met persoonlijke omstandigheden bedoelen we de omstandigheden zoals deze zijn benoemd in het Onderwijs- en examenreglement:

 • ziekte
 • beperking
 • zwangerschap
 • bijzondere omstandigheden in je familie
 • lidmaatschap van de Hogeschoolraad, Instituutsraad of Opleidingscommissie
 • lidmaatschap van het bestuur van een actieve studentenorganisatie die is erkend op grond van het profileringsfonds
 • erkende topsportstatus volgens het profileringsfonds
 • andere overmacht situaties ter beoordeling van de examencommissie, waardoor je niet aan onderwijs of toetsen hebt kunnen deelnemen

Handige sites

Op welke sites kan ik terecht voor meer informatie omtrent hulp, advies en begeleiding dat het team studentbegeleiding van de HU te bieden heeft? Op onze site kan je veel algemene informatie vinden over bijvoorbeeld extra begeleiding, bekijk hiervoor eens het kopje Ondersteuning bij het studeren. Als je advies nodig hebt omdat je twijfelt over je studie- of beroepskeuze, of vragen hebt over bijvoorbeeld minorkeuze, een switch tussen studies, doorstuderen of je toekomstige loopbaan, kun je terecht bij Keuzeadvies. Tot slot biedt het Student Support Centre je de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan verschillende trainingen en workshops.

Studentenpsycholoog

Ik wil graag een afspraak maken bij een studentenpsycholoog

Hiervoor is een doorverwijzing van een studentendecaan nodig. De studentendecaan kan je nader informeren over de dienstverlening van het Bureau Studentenpsychologen. Op grond van een vertrouwelijk gesprek over jouw persoonlijke situatie, bespreekt de studentendecaan met jou of een afspraak bij een studentenpsycholoog daadwerkelijk zinvol is en/of welke andere voorzieningen voor jou zinvol zijn.

Studie

Ik heb twijfels over mijn studie én ik overweeg te stoppen

Studentendecanen kunnen je informeren over de consequenties van het stoppen van jouw studie. Maak hiervoor een afspraak met één van de studentendecanen.

Met jouw vragen over studietwijfel, je studie-, minor- en masterkeuze kan je terecht bij HU Keuzeadvies. Raadpleeg voor meer informatie en/of het maken van een afspraak de volgende site: Keuzeadvies

Ik wil graag van klas wisselen

Jouw opleiding neemt hierover een beslissing. Je kunt met dit verzoek het beste contact opnemen met je studiecoach / studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider.

De minor waarvoor ik ingeschreven stond, gaat niet door. Wat kan ik doen?

Hiervoor kun je terecht bij jouw studieloopbaanbegeleider/studiecoach of leerteamcoach. Kijk voor meer info HU minoren

Ik heb last van faalangst

Maak in dat geval een afspraak met één van de studentendecanen. Zij kunnen je adviseren over mogelijke hulp of ondersteuning. Een optie is bijv. deelname aan een faalangsttraining die door onze studentenpsychologen verzorgd wordt.

Ik heb een beperking (bijv. dyslexie, ADHD of ASS) en heb voorzieningen nodig

Als je bepaalde voorzieningen nodig hebt vanwege een beperking, kun je bij aanvang van je studie aangeven dat je ondersteuning nodig hebt. Ook later in je studie kan je die aanvraag nog doen. Als het gaat om voorzieningen bij toetsen dan moeten deze officieel worden aangevraagd bij de examencommissie. Maak hiervoor een afspraak met de studentendecaan. Samen bekijken we welke voorzieningen voor jou passend zijn en hoe je deze aanvraagt.

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen heb je een officiële diagnose nodig. Denk aan een medische diagnose, een dyslexieverklaring van een erkende instantie of een diagnose van een behandelend psycholoog.

Indien je bij standaard voorzieningen voor studeren met dyslexie wilt aanvragen, mail dit dan via decanaat@hu.nl. Klik hier voor meer informatie over studeren met een belemmeringen.

Ik heb soms (nog) moeite met de Nederlandse taal. Mag ik extra toetstijd en/of een woordenboek gebruiken tijdens tentamens?

We adviseren je een afspraak te maken met één van de studentendecanen om te bespreken welke mogelijkheden hiervoor zijn bij jouw instituut.

 • Een overzicht aan voorzieningen voor meertalige studenten is te vinden op HU Home.
 • Voor toetsvoorzieningen voor anderstalige vind je informatie op deze pagina.
 • Kijk voor mogelijkheden voor het ontwikkelen van je taalvaardigheden op deze pagina.

Ik wil na het afronden van mijn bachelor een master doen. Bij wie kan ik terecht voor advies?

Je kunt hiervoor terecht bij jouw slb’er. Ook kun je een afspraak maken met een van de studiekeuzeadviseurs van Keuzeadvies.

Tentamens

Ik ben ziek en heb een tentamen, wat moet ik doen?

 • Als je door omstandigheden (bijv. ziekte) een tentamen of een inlevermoment mist, word je geacht om in eerste instantie gebruik te maken van de reguliere herkansing.
 • Indien je geen herkansingsmogelijkheid meer hebt dit studiejaar, zijn er (beperkte) mogelijkheden om een extra toetskans aan te vragen bij de examencommissie van jouw instituut.
 • In de studiegids van jouw opleiding kun je inzien hoe dit bij jouw instituut geregeld is. Zie artikel 4.3.3 via HU studiegidsen
 • Indien er in de studiegids staat dat er alleen een verzoek voor een extra toetskans kan worden ingediend indien; je de toets al een keer eerder hebt gedaan én je zonder deze extra toetskans drie maanden studievertraging oploopt maar je niet voldoet aan deze voorwaarden, informeren de studentendecanen je graag wat eventuele andere mogelijkheden zijn.

Hoe gaat het aanvragen van een extra toetskans in z’n werk?

 • Indien je een verzoek voor een extra toetskans wilt indienen, maak dan eerst een afspraak met één van de studentendecanen van jouw locatie, omdat voor de ondersteuning van jouw verzoek een advies van de studentendecaan nodig is.
 • Zorg ervoor dat je bewijs hebt van de omstandigheden waardoor je niet hebt kunnen deelnemen aan het tentamen en neem deze mee naar de afspraak met de studentendecaan.
 • Het indienen van een verzoek voor een extra toetskans bij de examencommissie kan alleen digitaal via HUKAS.

Topsport

Ik doe aan topsport, waar kan ik terecht met mijn vragen?

Informatie kun je vinden op AskHU; Topsport. Daarnaast kun je contact opnemen met de topsportcoördinator via topsport@hu.nl.

Trainingen

Bieden jullie trainingen aan?

Het Student Support Centre geeft gratis trainingen en workshops over onderwerpen die volgens onze studentenklankenbord nodig zijn om als student prettig te kunnen studeren aan de HU. We werken continue aan de uitbreiding en kwaliteit van ons aanbod. Naast de trainingen en workshops begeleiden we studenten die graag gericht en met meer focus studeren in onze studiestimuleringsgroepen.

En specifiek voor studenten die al langer dan 5 jaar studeren en hun studie willen afronden is er de de studieHUiskamer. En tenslotte biedt het Student Support Centre met Taalsupport. training en begeleiding bij het schrijven van teksten (essay, rapport, verslag of scriptie). Kijk hier voor meer informatie over het Student Support Centre.

Switch to English English