Begeleiders binnen de HU

Studentendecaan

Loop je tegen problemen aan die jou belemmeren in je studie? Studentendecanen helpen studenten met persoonlijke omstandigheden, zoals langer durende ziekte, een functiebeperking en lichamelijke en/of psychische omstandigheden (tijdelijk, chronisch). Maar ook voor bijzondere familieomstandigheden, financiële problemen door onverwachte omstandigheden, kwesties die te maken hebben met bezwaar en beroep en anderstaligheid.

Met ondersteuning van de studentendecaan kun je voorzieningen aanvragen om studievertraging tot een minimum te beperken. Voor een verwijzing naar de studentenpsycholoog meld je je ook bij de studentendecaan. De decanen zijn te bereiken via: decanaat@hu.nl. Voor het inplannen van een afspraak of het stellen van dringende vragen kan je van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 bellen met de afsprakenlijn: 088-4813322 (op dit moment is de Afsprakenlijn vanwege onvoorziene omstandigheden gesloten. Het decanaat is wel per mail bereikbaar). Is je opleiding op de locatie HU Amersfoort gevestigd? Mail dan: DecanaatHUA@hu.nl of bel met de afsprakenlijn.

Begeleiding voor studenten en medewerkers in tijden van corona

Heb je problemen met thuis studeren? Worstel je met je motivatie? Heb je financiële zorgen? Of maak je je zorgen over de gezondheid van je familieleden of vrienden? De medewerkers van Team Studentbegeleiding staan voor je klaar! Je kunt altijd een afspraak maken met de studentendecaan om je vraag te bespreken: samen ga je na welke mogelijkheden er zijn voor hulp en ondersteuning. Je kunt al een goed beeld krijgen van de mogelijkheden aan ondersteuning binnen de HU, door te kijken op deze website.

Een afspraak met de studentendecaan of andere studentenbegeleider is op dit moment in principe een telefonische afspraak, of via videoverbinding. In sommige gevallen is het mogelijk om met een studentendecaan, studentenpsycholoog of keuzeadviseur op een locatie van de HU af te spreken.
Ook studieloopbaangeleiders, leerteambegeleiders of docenten die willen sparren of advies nodig hebben om hun studenten goed te kunnen begeleiden, kunnen bij Team Studentbegeleiding terecht. Neem gerust contact op per mail of via de afsprakenlijn.

Veel gestelde vragen decanaat

Hieronder vind je per categorie veelgestelde vragen over de studentendecaan.

Decanaat

Voor welke zaken kan ik bij een studentendecaan terecht?

Je kunt bij een studentendecaan terecht voor informatie, advies en/of begeleiding bij het aanpakken van vragen of problemen tijdens je studie. Bijvoorbeeld als je studievertraging oploopt door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Hieronder vind je een overzicht van veel voorkomende onderwerpen waarvoor je bij een studentendecaan terecht kunt:

 • studeren met een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, ASS, chronische ziekte of aandoening), bijvoorbeeld voor het aanvragen van passende voorzieningen
 • bij zwangerschap
 • studievertraging door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden
 • (een dreigend) negatief bindend studieadvies als gevolg van persoonlijke omstandigheden
 • studiefinanciering, uitkeringen, particuliere fondsen
 • klachten en beroep tegen bijvoorbeeld een beslissing van de examencommissie
 • (gevolgen van) stoppen of tijdelijk onderbreken van de studie
 • verwijzing naar de studentenpsycholoog
 • financiële voorzieningen van de hogeschool, zoals het Noodfonds of het Profileringsfonds
 • (financiële) problemen als consequentie van studievertraging
 • Topsportregeling

In welke situaties moet ik een afspraak maken met een studentendecaan?

Als je vanwege persoonlijke omstandigheden gebruik wilt maken van bepaalde voorzieningen ofwel maatregelen om daarmee de studievertraging te beperken of in te lopen, zoals:

 • uitstel van het studieadvies in de propedeuse
 • een extra toets gelegenheid
 • extra tijd bij toetsen
 • extra begeleiding
 • extra studiefinanciering
 • doorverwijzing naar de studentenpsychologen van de HU

Maak tijdig een afspraak en niet pas aan het einde van het collegejaar! Een afspraak kun je maken door te mailen naar decanaat@hu.nl. Geef je beschikbaarheid gelijk door. Je kunt ook bellen met de afsprakenlijn. Bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 – 12.00 u. via 088 – 481 3322 (op dit moment is de Afsprakenlijn vanwege onvoorziene omstandigheden gesloten. Het decanaat is wel per mail bereikbaar).

In welke situaties kan ik een afspraak maken met een studentendecaan?

Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies en hulp bij alle zaken die van invloed zijn op een voorspoedig verloop van de studie, bijvoorbeeld:

 • studiefinanciering en andere financiële zaken
 • onderwijswet- en regelgeving
 • conflicten, klachten en beroepsprocedures
 • overige zaken waarvoor je bij de studentendecaan terecht kunt

Hoe maak ik een afspraak met één van de studentendecanen?

Je kunt mailen naar decanaat@hu.nl. Als je mailt, vermeld daarbij de reden voor de afspraak en een paar opties (dagen en tijden) die voor jou goed uitkomen. Er wordt een afspraak gemaakt bij één van de studentendecanen van het instituut waar je studeert.

Je kunt ons ook bellen via de afsprakenlijn van HU studentendecanen. Deze is iedere werkdag bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 – 481 3322 (op dit moment is de Afsprakenlijn vanwege onvoorziene omstandigheden gesloten. Het decanaat is wel per mail bereikbaar).. Via dit nummer kun je alléén afspraken met één van de studentendecanen laten inplannen. Het is niet bestemd voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen, daarvoor kun je beter een e-mail sturen.​

Persoonlijke omstandigheden

Wat zijn “persoonlijke omstandigheden”?

Met persoonlijke omstandigheden bedoelen we de omstandigheden zoals deze zijn benoemd in het Onderwijs- en examenreglement:

 • ziekte
 • functiebeperking
 • zwangerschap
 • bijzondere omstandigheden in je familie
 • lidmaatschap van de Hogeschoolraad, Instituutsraad of Opleidingscommissie
 • lidmaatschap van het bestuur van een actieve studentenorganisatie die is erkend op grond van het profileringsfonds
 • erkende topsportstatus volgens het profileringsfonds
 • andere overmacht situaties ter beoordeling van de examencommissie, waardoor je niet aan onderwijs of toetsen hebt kunnen deelnemen

Handige sites

Op welke sites kan ik terecht voor meer informatie omtrent hulp, advies en begeleiding dat het team studentbegeleiding van de HU te bieden heeft? Op onze site kan je veel algemene informatie vinden over bijvoorbeeld extra begeleiding, bekijk hiervoor eens het kopje Ondersteuning bij het studeren. Als je advies nodig hebt over je studie als je bijvoorbeeld twijfelt over je keuze kun je terecht bij deze site. Tot slot biedt het Student Support Centre je de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan verschillende trainingen en workshops.

 

Studentenpsycholoog

Ik wil graag een afspraak maken bij een studentenpsycholoog

Hiervoor is een doorverwijzing van een studentendecaan nodig. De studentendecaan kan je nader informeren over de dienstverlening van het Bureau Studentenpsychologen. Op grond van een vertrouwelijk gesprek over jouw persoonlijke situatie, bespreekt de studentendecaan met jou of een afspraak bij een studentenpsycholoog daadwerkelijk zinvol is en/of welke andere voorzieningen voor jou zinvol zijn.

Studie

Ik heb twijfels over mijn studie én ik overweeg te stoppen

Studentendecanen kunnen je informeren over de consequenties van het stoppen van jouw studie. Maak hiervoor een afspraak met één van de studentendecanen.

Met jouw vragen over studietwijfel, je studie-, minor- en masterkeuze kan je terecht bij HU Keuzeadvies. Raadpleeg voor meer informatie en/of het maken van een afspraak de volgende site: Keuzeadvies

Ik wil graag van klas wisselen

Jouw opleiding neemt hierover een beslissing. Je kunt met dit verzoek het beste contact opnemen met je studiecoach / studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider.

De minor waarvoor ik ingeschreven stond, gaat niet door. Wat kan ik doen?

Hiervoor kun je terecht bij jouw studieloopbaanbegeleider/studiecoach of leerteamcoach. Kijk voor meer info HU minoren

Ik heb last van faalangst

Maak in dat geval een afspraak met één van de studentendecanen. Zij kunnen je adviseren over mogelijke hulp of ondersteuning. Een optie is bijv. deelname aan een faalangsttraining die door onze studentenpsychologen verzorgd wordt.

Ik heb een functiebeperking (bijv. dyslexie, ADHD of ASS) en heb voorzieningen nodig

Als je bepaalde voorzieningen nodig hebt vanwege een functiebeperking, kun je bij aanvang van je studie aangeven dat je ondersteuning nodig hebt. Ook later in je studie kan je die aanvraag nog doen. Als het gaat om voorzieningen bij toetsen dan moeten deze officieel worden aangevraagd bij de examencommissie. Maak hiervoor een afspraak met de studentendecaan. Samen bekijken we welke voorzieningen voor jou passend zijn en hoe je deze aanvraagt.

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen heb je een officiële diagnose nodig. Denk aan een medische diagnose, een dyslexieverklaring van een erkende instantie of een diagnose van een behandelend psycholoog.

Indien je bij standaard voorzieningen voor studeren met dyslexie wilt aanvragen, mail dit dan via decanaat@hu.nl. Klik hier voor meer informatie over studeren met een belemmeringen.

Ik heb soms (nog) moeite met de Nederlandse taal. Mag ik extra toetstijd en/of een woordenboek gebruiken tijdens tentamens?

We adviseren je een afspraak te maken met één van de studentendecanen om te bespreken welke mogelijkheden hiervoor zijn bij jouw instituut.
Je kunt ook in de studiegids van jouw opleiding teruglezen welke mogelijkheden hiervoor zijn binnen jouw instituut. Zie HU studiegidsen. Kijk voor mogelijkheden voor het ontwikkelen van je taalvaardigheden op deze pagina.

Ik wil na het afronden van mijn bachelor een master doen. Bij wie kan ik terecht voor advies?

Je kunt hiervoor terecht bij jouw slb’er. Ook kun je een afspraak maken met één van de medewerkers van Studiekeuze, zie Keuzeadvies

Tentamens

Ik ben ziek en heb een tentamen, wat moet ik doen?

• Als je door omstandigheden (bijv. ziekte) een tentamen of een inlevermoment mist, word je geacht om in eerste instantie gebruik te maken van de reguliere herkansing.
• Indien je geen herkansingsmogelijkheid meer hebt dit studiejaar, zijn er (beperkte) mogelijkheden om een extra toetskans aan te vragen bij de examencommissie van jouw instituut.
• In de studiegids van jouw opleiding kun je inzien hoe dit bij jouw instituut geregeld is. Zie artikel 4.3.3 via HU studiegidsen
• Indien er in de studiegids staat dat er alleen een verzoek voor een extra toetskans kan worden ingediend indien; je de toets al een keer eerder hebt gedaan én je zonder deze extra toetskans drie maanden studievertraging oploopt maar je niet voldoet aan deze voorwaarden, informeren de studentendecanen je graag wat eventuele andere mogelijkheden zijn.

Hoe gaat het aanvragen van een extra toetskans in z’n werk?

 • Indien je een verzoek voor een extra toetskans wilt indienen, maak dan eerst een afspraak met één van de studentendecanen van jouw locatie, omdat voor de ondersteuning van jouw verzoek een advies van de studentendecaan nodig is.
 • Zorg ervoor dat je bewijs hebt van de omstandigheden waardoor je niet hebt kunnen deelnemen aan het tentamen en neem deze mee naar de afspraak met de studentendecaan.
 • Het indienen van een verzoek voor een extra toetskans bij de examencommissie kan alleen digitaal via HUKAS, zie https://hukas.hu.nl/.

Topsport

Ik doe aan topsport, waar kan ik terecht met mijn vragen?

Informatie kun je vinden op AskHU; Topsport. Daarnaast kun je contact opnemen met de topsportcoördinator via topsport@hu.nl.

 

Trainingen

Bieden jullie trainingen aan?

Het Student Support Centre geeft gratis trainingen en workshops over onderwerpen die volgens onze studentenklankbordgroep nodig zijn om als student prettig te kunnen studeren aan de HU. We werken continue aan de uitbreiding en kwaliteit van ons aanbod. Naast de trainingen en workshops begeleiden we studenten die graag gericht en met meer focus studeren in onze studiestimuleringsgroepen. Voor het aanbod van trainingen kijk je op Student Support Centre

Switch to English English