Intake en match

Wat

Studenten en professionals doorlopen in de huidige situatie voorafgaand aan de opleiding een verplicht intaketraject, zodat ze voor een opleiding kiezen die goed past bij (matcht met) hun talenten, mogelijkheden en verwachtingen. Bij gepersonaliseerd leren is er niet alleen een intake- en matchingstraject aan het begin van de opleiding, maar een doorlopend persoonlijk begeleidingstraject in de vorm van loopbaanleren.

Hoe

Het intake- en matchingstraject kan bestaan uit een studiekeuzecheck, een intakegesprek en persoonlijk advies. In een intake- en matchingstraject wordt onderzocht of de student en de opleiding bij elkaar passen, waarom de student deze opleiding wil doen, en of hij of zij een realistisch beeld heeft van de opleiding en van het werkveld waarvoor de studie opleidt.

In de huidige situatie is er voor alle studenten een verplichte studiekeuzecheck, die bestaat uit een digitale intake en een (matchings)dag bij de opleiding. Bij gepersonaliseerd leren is er niet alleen een intake- en matchingstraject aan het begin van de opleiding, maar een doorlopend persoonlijk begeleidingstraject in de vorm van loopbaanleren. Op het moment dat studenten beginnen met de opleiding begint de cyclus van het loopbaanleren. Deze cyclus doorlopen ze jaarlijks in een continu proces, waarbij een opbouw plaatsvindt in vraaggerichtheid en zelfsturing. Loopbaanleren krijgt vorm door een intake als startpunt voor de relatie en het leren; het werken aan de ontwikkeling van professional skills in een leerteam; en bij de afronding van de opleiding een inductiegesprek over verdere ontwikkeling en relatie met de opleiding.

Intake en matching zijn in het geval van een gepersonaliseerd leertraject cruciaal. Het moet van tevoren duidelijk worden of gepersonaliseerd leren wel past bij de student/professional. Het gaat dan om zaken als: zelf kunnen kiezen of en in welke mate je onderwijs en begeleiding nodig hebt, in welk tempo en in welke volgorde. Studenten die zelfsturing lastig vinden, worden al snel langstudeerders. Bij hen passen traditionele (volgtijdelijke) onderwijsvormen beter. Tijdens de intake voor een opleiding met gepersonaliseerd leren komen ook de eigen keuzes over de inrichting van het eigen leertraject [>>Vier typen leerwegen] aan bod.

Waarom

Het onderwijs is het meest effectief als het aansluit bij de behoefte van de student qua tempo, interesse en niveau. Deze manier van leren past bij de kennis, attitudes en vaardigheden die aankomende en werkende professionals nodig hebben. Beroepsuitoefening wordt ook steeds meer bepaald door de invloed van de persoonlijke identiteit, normen en waarden. Studenten moeten eigen keuzes leren maken en zich oriƫnteren op eigen kwaliteiten en voorkeuren.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt en de snelle veroudering van kennis en vaardigheden maken het noodzakelijk voor professionals om zich blijvend te ontwikkelen. De studenten en professionals worden zo opgeleid om duurzaam inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Maatwerk en keuzemogelijkheden binnen een opleiding worden vanwege de individualisering van de maatschappij ook steeds belangrijker. Het beroepenveld vraagt hier ook om.

Een goede begeleiding van studenten in de vorm van loopbaanleren heeft vier doelen: het ontwikkelen van professional skills om de eigen loopbaan te sturen; bewuste keuzes leren maken over werk en vervolgopleidingen; het verminderen van studievertraging en uitval; en het stimuleren van de relatie en dialoog tussen student en opleiding.

De intake vormt de opmaat voor de leerloopbaan, in welke fase die zich ook bevindt. De intake is een geschikt instrument om een relatie met de (aankomende) professional te beginnen of te verdiepen. De student van vandaag is immers ook een collega-professional, en daarmee een verbinding met de beroepspraktijk van nu of straks.

Samenhang

Gepersonaliseerd leren als raamwerk voor talentontwikkeling, is een van de vijf uitgangspunten van de HU-onderwijsvisie. Bij gepersonaliseerd leren horen een grondige intake en match voorafgaand aan de studie. Ook tijdens de opleiding is persoonlijke begeleiding belangrijk. Gepersonaliseerd leren vraagt van studenten dat ze zelf in staat moeten zijn de regie te nemen over hun studie en werk. Dit kan het beste in een dialoog waarbij de vragen en ervaringen van de student relevant zijn en betekenis hebben en in onderwijs waarin de vraagstukken uit de praktijk centraal staan. Dit noemen we loopbaanleren.