Zelfstandige eenheden

Wat

Bij gepersonaliseerd leren bestaat het curriculum uit zo min mogelijk volgtijdelijkheid (opeenvolgende onderwijsmodules in een vaste volgorde) en veel zelfstandig te volgen modules. Studenten kunnen zelf kiezen of en in welke mate ze onderwijs en begeleiding nodig hebben.

Hoe

Gepersonaliseerd onderwijs bestaat uit zelfstandige eenheden die aansluiten bij de behoefte van de student qua tempo, interesse en niveau. Er zijn leeruitkomsten (eindkwalificaties) die aangeven welke resultaten behaald moeten worden, maar de student bepaalt zelf de weg, het tempo en de volgorde om daar te komen. De toetsing is leerwegonafhankelijk. Het onderwijs kan aanbodgericht zijn of vraaggericht.

Waarom

De arbeidsmarkt van de 21ste eeuw verandert doorlopend en in hoog tempo. Kennis en vaardigheden verouderen steeds sneller. In een persoonlijk leertraject met zelfstandige eenheden verwerven aankomende en werkende professionals de kennis, attitudes en vaardigheden die ze nodig hebben om op die snel veranderende arbeidsmarkt duurzaam inzetbaar te zijn. Zodat ze in hun beroepspraktijk niet alleen kunnen functioneren, maar die praktijk ook kunnen professionaliseren en innoveren. Ze leren in een persoonlijk leertraject eigen keuzes te maken, te vertrouwen in hun eigen kunnen, positieve relaties op te bouwen met anderen en zich te oriënteren op eigen kwaliteiten en voorkeuren. Maatwerk en keuzemogelijkheden binnen een opleiding worden door de individualisering van de maatschappij ook steeds belangrijker.

Samenhang

Het volgen van een persoonlijk leertraject met zelfstandige eenheden biedt (aankomend) professionals de kans om de regie over het eigen leerproces te nemen. Dit sluit aan bij een van de vijf uitgangspunten van de HU-onderwijsvisie: ‘Gepersonaliseerd leren als raamwerk voor talentontwikkeling’.