Integriteit HU

De Integriteitscode van de HU

INTEGRITEITSCODE VAN DE HU (samenvatting)

Wij leiden mensen op tot zelfstandige professionals. Dat vraagt niet alleen om vakkennis maar ook om een goed ontwikkeld moreel kompas. Hoe ga je om met anderen en met ethische dilemma’s die je tegenkomt in je werk? Wij kunnen mensen alleen helpen dit kompas te ontwikkelen als integriteit en ethiek een fundamenteel onderdeel zijn van ons als hogeschool. Onderwijzen, leren en onderzoeken kunnen we alleen doen als mensen ons vertrouwen. Integriteit is een voorwaarde voor dit vertrouwen. Daarom voert de HU een integraal integriteitsbeleid. Dat gaat verder dan het stellen en handhaven van regels. We werken aan een open cultuur waarin dilemma’s met elkaar worden gedeeld en twijfels worden besproken. Samen geven we invulling aan wat integriteit voor de HU betekent.

DE VIJF INTEGRITEITSPRINCIPES

  1. Zorgvuldig: Je bent je bewust van je taken en verantwoordelijkheden en de context waarbinnen je studeert of werkt.
  2. Transparant: Je kunt altijd uitleggen waarom jouw handelen in overeenstemming is met de integriteitsprincipes en normen van de HU.
  3. Verantwoordelijk: Je verschuilt je niet en bent bereid een lastige knoop door te hakken. Je neemt verantwoordelijkheid voor je handelen en bent hierop aanspreekbaar. Als het nodig is, spreek je collega’s of (mede)studenten aan op hun gedrag.
  4. Betrouwbaar: Je komt afspraken na. Zo moet een student kunnen vertrouwen op een toezegging van een docent, en andersom. Bovendien toon je je weerbaar tegen druk van buitenaf (bijvoorbeeld partijen met commerciële belangen) en binnenuit (leiding, student of docent).
  5. Rechtvaardig: Je behandelt gelijke gevallen op een gelijke manier; ongeacht persoon, positie, competenties, mening, karakter, afkomst of geslacht.

MORELE NORMEN EN REGELS

Omgang met belangen

Nevenactiviteiten

Wij juichen het toe dat medewerkers naast hun dienstverband bij de HU een baan hebben in de beroepspraktijk. Wel moet in hun werk het belang van de HU centraal staan. Wanneer een ander belang mogelijk een rol gaat spelen in de uitvoering van je werk voor de HU, dan meld je dat bij je leidinggevende. Vervolgens geef je dit aan in Youforce.

Aanbesteding

Inkoop, inhuur en aanbesteding komen op een onafhankelijke manier tot stand. We willen iedere schijn van ongeoorloofde beïnvloeding voorkomen. Daarom zijn er altijd meerdere personen betrokken bij het proces van inkoop, inhuur en aanbesteding.

Geschenken, diensten of uitnodigingen

Soms biedt iemand – een zakelijke relatie, een stagebedrijf – jou iets aan, of kun je vanwege je werk of studie gebruik maken van bepaalde voordelen. Acceptatie van het aanbod kan leiden tot bepaalde verwachtingen. Accepteer daarom niet zomaar een geschenk, dienst of uitnodiging. Bedenk altijd goed wat de reden ervoor is. Twijfel je over de bedoelingen, bespreek het dan met iemand. Als medewerkers neem je sowieso nooit geschenken aan met een waarde van meer dan € 50,-

Omgang met elkaar

Binnen de HU gaan we respectvol met elkaar om. De HU tolereert geen gedrag dat anderen kwetst, zoals discriminatie, grove pesterijen, seksuele intimidatie en fysiek of psychisch geweld. Ben je getuige van ongewenst gedrag? Spreek de ander hierop aan of maak een melding. Wat betreft intieme relaties tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en studenten: de HU verbiedt deze niet. Wel willen we eventuele negatieve gevolgen voor werk of studie voor zijn. Bij een relatie tussen een docent en student (dat kan ook een familierelatie zijn) zorg je er als docent voor dat je die student niet hoeft te beoordelen. Bij een relatie tussen twee medewerkers is het van belang dat deze niet ten koste gaat van het werk. Als medewerker meld je een relatie met een collega of student altijd (vertrouwelijk) bij je leidinggevende.

Omgang met middelen, informatie en data

Gebouwen en faciliteiten

Iedereen die gebruik maakt van onze gebouwen, moet zich houden aan de huisregels. Deze gaan over de omgang met (de faciliteiten binnen) het gebouw zelf én over de omgang met elkaar.

ICT-middelen

Wie binnen de HU ICT-voorzieningen gebruikt, zoals computers of het netwerk, moet zich houden aan de ICT-gedragsregels. Gebruik moet niet alleen binnen de grenzen van de wet plaatsvinden; ook mag het onderwijs en onderzoek van de HU niet in gevaar komen en is het verspreiden van discriminerende uitingen of uitingen die de goede naam van de HU schaden, niet toegestaan.

Financiële middelen en tijd

Als medewerker hoor je zorgvuldig en terughoudend om te gaan met de (grotendeels publieke) financiële middelen van de HU. Je geeft op professionele wijze invulling aan je opdrachtgeverschap richting externe leveranciers en dienstverleners. Je gaat bovendien zorgvuldig om met werktijd, conform de cao-hbo, je arbeidsovereenkomst en (eventuele) aanvullende afspraken met je leidinggevende.

Vertrouwelijke informatie

Als medewerker of student ben je verplicht om informatie die je hebt verkregen vanwege je rol of functie geheim te houden, wanneer geheimhouding uitdrukkelijk schriftelijk is opgelegd of wanneer de informatie een vertrouwelijk karakter heeft. Deze verplichting tot geheimhouding geldt ook als je gestopt bent met werken voor of studeren aan de HU.

Persoonsgegevens

De HU verwerkt persoonsgegevens van medewerkers en studenten. Dit doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Hoe we dit doen, kun je lezen op Ask Hu privacy en security. Ook als medewerker of student kun je betrokken zijn bij de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Dit moet met de grootste zorgvuldigheid gebeuren, omdat misbruik van persoonsgegevens veel schade kan veroorzaken. Heb je vragen over de omgang met persoonsgegevens, dan kun je hiermee terecht bij de privacy officer of via askprivacy@hu.nl.

Auteursrechten en intellectueel eigendom

Studenten en medewerkers moeten zich houden aan de Auteurswet. Dit houdt onder meer in dat je korte artikelen mag kopiëren of opslaan voor eigen gebruik, maar geen hele boeken. Je mag citeren en parafraseren, maar moet daarbij altijd een bronvermelding opnemen. Soms is het lastig te bepalen wat wel en wat niet mag. Vraag in dat geval advies aan het Auteursrechten informatiepunt.

Onderzoek

HU-medewerkers werken volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en andere relevante gedragscodes en wettelijke voorschriften. Onderzoeksgegevens moeten zo veel mogelijk voldoen aan de FAIR-beginselen (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) en veilig worden bewaard op door de HU aangegeven locaties. Wanneer de HU samenwerkt met externe partijen, worden heldere afspraken gemaakt over eigendomsrechten en over het publiek beschikbaar stellen van gegevens.

ALS INTEGRITEIT IN HET GEDRANG KOMT

Het kan gebeuren dat je in je werk of opleiding bij de HU ergens tegenaan loopt op het gebied van integriteit. Je zit bijvoorbeeld met een dilemma, voelt je onheus bejegend of je vermoedt dat een collega of (mede)student fraudeert. In al deze gevallen geldt: maak het bespreekbaar! Kom je er in onderling overleg niet uit – of is zo’n overleg onmogelijk – dan kun je terecht bij een van de HU-voorzieningen op het gebied van integriteit, zoals een leidinggevende, slb’er (voor studenten) of een vertrouwenspersoon. Met een klacht of melding kan je ook terecht bij het Loket rechtsbescherming, het Meldpunt Misstand en Integriteitsschending, de Klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit, de Klachtencommissie ongewenst gedrag of de ombudsman van de hogeschool. Informatie hierover is te vinden via AskHU.

Sancties

Als je als medewerker of student van de HU de regels met betrekking tot integriteit overtreedt, kan dit leiden tot een sanctie. Voordat een sanctie wordt opgelegd, wordt altijd eerst onderzoek gedaan. Voorafgaand aan of tijdens dit onderzoek kan al wel een (tijdelijke) ordemaatregel genomen worden om het handelen te beperken.

HU Integriteitscode volledige tekst