Nieuws en verslagen

Platformnieuws april 2017

1 juni 2017: themabijeenkomst kUS
Op 1 juni a.s. staat een volgende themabijeenkomst van het kennisplatform gepland. Het thema van deze middag  is ‘Verantwoorden in tijden van verandering; op zoek naar nieuwe vormen van samensturing’.

In de bijeenkomst leggen we verschillende nieuwe uitvoeringsvarianten van verantwoording naast elkaar en belichten gemeentelijke vertegenwoordigers de achterliggende sturingsvisie. Vervolgens delen bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen hun ervaringen in de samenwerking met de gemeente. Tot welke verandering in de verhoudingen binnen gemeenten en binnen zorg- en welzijnsorganisaties leiden deze nieuwe praktijken? Wie zijn de stakeholders die betrokken zijn bij het verantwoordingsproces? Hoe zit het met de administratieve belasting? En wat is er nodig om deze praktijken succesvol in te voeren?

De bijeenkomst is bestemd voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties, sociale professionals en onderzoekers, docenten en studenten van kennisinstellingen in de regio Utrecht.


 

Wmo-wijzer ‘Bouwstenen sociale teams’

Het sociale (wijk)team wordt in veel gemeenten gezien als de organisatorische uitvalsbasis voor multidisciplinaire samenwerking in het sociale domein. Er wordt veelal gewerkt met een zogenoemd stepped-care model waarin in eerste instantie lichte en korte vormen van ondersteuning of begeleiding worden ingezet en pas bij onvoldoende resultaat wordt opgeschaald naar een meer intensieve ondersteuning of begeleiding. Uit diverse onderzoeken blijkt dat in veel gemeenten de nieuwe werkwijzen van de sociale (wijk)teams door uitproberen (‘trial-and-error’) ontdekt en ontwikkeld worden.

Sinds 2014 hebben we binnen de Wmo-werkplaats Utrecht in een aantal gemeenten (Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Zeist) de opmaat naar de ontwikkeling van dergelijke teams gevolgd.

Uitgangspunt is de vraag hoe deze teams inhoudelijk en organisatorisch vorm krijgen.

Conclusie uit dit onderzoek is dat bij de keuze voor het werken met sociale teams en voor de samenstelling daarvan een aantal vragen in samenhang met elkaar beantwoord moeten worden. Als het functioneren van sociale teams hapert dan zijn vaak deze vragen in een eerder stadium niet of niet afdoende beantwoord. Het gaat om vragen over de opdracht en de inrichting van het sociale (wijk)team, de organisatievorm en de werkwijze van het team.
Download de Wmo-wijzer onderaan de pagina.Ontwikkeltafels
Een ontwikkeltafel is een werkvorm om met een groep mensen een bepaald vraagstuk bij de kop te pakken. Onder leiding van een facilitator wordt in een beperkt aantal bijeenkomsten kennis en ervaring uitgewisseld en aan een overdraagbaar product gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een handreiking, een artikel, een workshop of materiaal dat gebruikt kan worden voor scholings-doeleinden.

Naar aanleiding van de conferentie op 18 november willen we met twee ontwikkeltafels starten: een over het leveren van maatwerk in situaties waar oplossingen complex zijn en een andere tafel over Waar gehakt wordt, vallen spaanders: hoe te leren van de spaanders?

Wilt u meer weten over of deelnemen aan een ontwikkeltafel of wilt u een nieuwe ontwikkeltafel starten? Meldt uzelf dan aan via kus@hu.nl


Financiële bijdrage voor onderzoek & innovatieprojecten
Het kUS stimuleert innovatie op het sociale domein in de provincie Utrecht. Om deze reden is er voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten een bescheiden budget beschikbaar. Naast het aanjagen van innovatie en het bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling is het bevorderen van de lokale en regionale samenwerking een doelstelling.

Download onderaan de pagina de pdf ‘Aanvraag bijdrage onderzoek & innovatie’ met een toelichting op de criteria.


Nieuwe projecten

Nieuwland inclusief In Amersfoort, in de wijk Nieuwland, is een project gestart om met behulp van trainingen beter om te leren gaan met kwetsbare doelgroepen en om ontmoetingsmogelijkheden voor kwetsbare doelgroepen te creëren. Daarnaast wordt er een signaleringsnetwerk opgericht.

Vathorst inclusief
Eveneens in Amersfoort startten we met een project om werkwijzen te ontwikkelen die participatie en sociale inclusie bevorderen. Professionals en bewoners met een matig tot licht verstandelijke beperking uit drie verschillende woonlocaties in deze wijk zijn bij het project betrokken.

Utrechtse Heuvelrug
Op de Utrechtse Heuvelrug beschrijven en ontwikkelen we de professionaliteit van medewerkers van dorpsteams.LinkedIn-groep
Sinds kort zijn we een LinkedIngroep rijker. Net als de website en deze nieuwsbrief een manier om kennis te delen. Nieuws, interessante bijeenkomsten of reacties op artikelen. Meldt uzelf aan en neem deel aan het gesprek! www.linkedin.com/groups/13517010

 


Ondersteuning bij evenementen
Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) stimuleert het delen en verspreiden van kennis op het sociale domein in de provincie Utrecht. Daarom is het mogelijk om het kUS te vragen te ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten.
Download onderaan het aanvraagformulier en lees de toelichting.


Laurens de Graaf
Inauguratie Laurens de Graaf

Van top tot teen in verbinding; beweging van onderop, beweging aan de top
De samenleving verandert. Dat is van alle tijden, maar de snelheid waarop deze veranderingen plaatsvinden, neemt toe. Hoe kunnen we ondanks deze snelheid in onze participatiesamenleving nog in verbinding blijven met elkaar? Welke rol spelen publieke professionals hierbij? Wat betekent dit voor de manier waarop wij onze samenleving organiseren? Op 20 april is de inauguratie van dr. Laurens de Graaf, die bij Hogeschool Utrecht benoemd is tot lector Organiseren van Verandering in het Publieke Domein. In zijn openbare les ter gelegenheid van de inauguratie zal Laurens de Graaf op deze vragen ingaan en het grote verhaal met het kleine verbinden. Hij laat zien hoe verbindingen tot stand komen, zowel binnen publieke organisaties als in de maatschappij. Voor het kennisplatform Utrecht Sociaal past de leeropdracht van lector De Graaf binnen de thema’s ‘bestuurlijke vernieuwing’, en ‘burgerparticipatie’. .
Bekijk hier het programma en meldt uzelf aan


Mooi Praktijkvoorbeeld Amersfoort: JGGZ dichtbij het wijkteam, huisarts en GGD
Op 16 mei verzorgen José Biegstraaten, Gz-psycholoog K&J Indigo MN., Johanna Kemmer, wijkteammedewerker wijkteam Soesterkwartier, Ellis Druijf, POH huisartsenpraktijk Soesterkwartier.en Ingrid Diepstraten, Jeugdverpleegkundige GGD regio Utrecht, een workshop op het landelijke congres De kracht van het sociale wijkteam, dat plaatsvindt in de Reehorst in Ede.

Uit pilots in regio Eemland en landelijke experimenten blijkt dat het koppelen van JGGZ expertise aan de huisartsenpraktijken en sociale teams leidt tot kwaliteitsverbetering in de jeugdhulpverlening:

  • Verbeteren signalering J-GGZ problematiek
  • Vroegtijdige ondersteuning jeugdigen (en ouders) met psychische problematiek
  • Passende hulp op maat
  • Zorg dichtbij organiseren / laagdrempelig
  • Ombuiging van zwaar naar lichte zorg
  • Kennis en handelingsvermogen binnen wijkteams, huisartsenpraktijk en GGD verbetert
  • Verbetering samenwerking huisarts/POH, GGD en wijkteams

Na anderhalf jaar experimenteren in Amersfoort worden de positieve ervaringen naar een duurzame inrichting van de SOJGGZ passend binnen de lokale context omgezet. De ambitie hierbij is: de jeugdigen en hun systeem of gezin op de beste en snelste manier ondersteunen. Waarmee de Jeugdzorgketen kwalitatief goed, snel, sluitend en effectief is ingericht. De specialistische ondersteuner J-GGz, huisarts/POH, iemand van de GGD én een lid van het wijkteam Soesterkwartier vertellen met praktijkvoorbeelden over de hobbels, maar vooral ook over de successen van dit experiment. Wat heeft gemaakt dat er voor duurzame inrichting is gekozen en hoe wordt gedacht dat te gaan doen in Amersfoort.

Meer informatie: http://www.wijkteamcongres.nl/

Werkt u ook aan een vernieuwend initiatief? Heeft u een mooi voorbeeld van een innovatieve werkwijze? Wij willen graag inspirerende praktijkvoorbeelden in beeld brengen door middel van een journalistieke beschrijving of een filmpje. Heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact met ons op!


kennisplatform Utrecht Sociaal

Digitale flyer

Wilt u anderen informeren over het kUS? Mail dan de digitale flyer!
U kunt hem onderaan de pagina downloaden.

Bijlagen