Nieuws en verslagen

Platformnieuws april 2021

kUS kennisagenda: ontwikkeling van programma’s binnen de vier hoofdthema’s

De afgelopen periode werkten we binnen de hoofdthema’s van het kUS aan programma’s rondom maatschappelijke vraagstukken in de provincie. Dit gebeurt in teams (regiegroepen) waarin de verschillende perspectieven van inwoners, praktijk, beleid, opleiding en onderzoek vertegenwoordigd worden. Sommige programma’s lopen inmiddels, andere zijn nog in de opstartfase.

Op onze site kunt u zien welke programma’s dit zijn. Hier staan ook de mailadressen vermeld van de contactpersonen per programma. Heeft u interesse om deel te nemen aan een regiegroep van een programma? Neem dan contact op!


kUS Onderzoeksnetwerk
De kerngroep van het kUS Onderzoeksnetwerk heeft halverwege 2020 het initiatief genomen om wetenschappelijke onderzoeken over de maatschappelijke impact van de coronacrisis voor de provincie Utrecht te bundelen in een overzicht met onderzoeksuitvoering en – wensen in de provincie.

Wilt u kennis en ervaringen uitwisselen met mede-onderzoekers in de provincie Utrecht? Het brede kUS Onderzoeksnetwerk komt in 2021 weer tweemaal samen (op 29 juni van 12.00-14.00u en op 26 oktober van 13.00-15.00u). U bent van harte welkom om aan te sluiten. Lees hier meer over het kUS Onderzoeksnetwerk


STERKplaats Utrecht
In januari is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Hogeschool/ISW, LFB, Gemeente Utrecht en Reinaerde en De Wilg ondertekend om een zogenaamde STERKplaats op te richten. Een eerste groep van 4 jongeren met een verstandelijke beperking volgen een opleiding tot ervaringsdeskundige en leveren een bijdrage aan onderwijsactiviteiten en onderzoek van de HU.

De STERKplaats zal vanuit het Kenniscentrum Sociale Innovatie gevolgd worden middels actieonderzoek, uitgevoerd door student(en) van de Innovatiekring rondom ervaringskennis, dat in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen plaatsvindt.
Dit project past goed bij het kUS-programma participatie.

Meer weten over STERKplaats Utrecht? Neem contact op met Sascha.vanGijzel@hu.nl


Respijt zorgproject
Vierdejaars student Social Work Sanne Hoenderdos is betrokken bij de opzet van de pilot van het respijtzorgproject in de gemeente de Ronde Venen. Het respijtzorgproject is een samenwerking tussen welzijnsorganisatie Tympaan de Baat, inwoners van de Ronde Venen en studenten/docenten van de Hogeschool Utrecht onder de naam “Gezondheid & Welzijn in de Wijk”. Eerstejaars studenten Social Work worden gekoppeld aan inwoners van de gemeente om respijtzorg te verlenen. Dat wil zeggen; een tijdelijke ontlasting van zorgtaken voor de mantelzorger, zodat zij de zorg voor hun naaste met dementie beter kunnen volhouden. Denk bijvoorbeeld aan een wandeling maken, een spelletje doen, koffiedrinken of een taart bakken.
Het project past goed bij het kUS-programma Kwaliteit van Zorg en Dienstverlening, in het bijzonder het verbinden van informele en formele zorg.

Het project is een succes. Zowel studenten, mantelzorgers, docenten en de organisatie zijn enthousiast en zien de meerwaarde ervan in. Tympaan de Baat heeft gevraagd concrete aanbevelingen te leveren om het project duurzaam te implementeren in de organisatie.


De ontwikkeling van een integrale benadering die aansluit bij mensen met dementie
Dementie komt steeds vaker voor en heeft een groot effect op de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Er is veel onderzoek gedaan vanuit het gezondheidsdomein terwijl er ook aangrijpingspunten liggen in onderzoek naar een sociale benadering. Jacoba Huizenga gaat een vierjarig promotieonderzoek doen naar de sociale kwaliteit rond mensen met dementie in de thuissituatie met bijzondere aandacht voor de rol van casemanagers en integraal werken. Het project past goed bij het kUS-programma Kwaliteit van Zorg en Dienstverlening, in het bijzonder Lerende netwerken en interprofessionele samenwerking en het Verbinden van informele en formele zorg.

Het onderzoek zal bijdragen aan onderbouwing van handelen en ontwikkeling van methoden van sociaal werkers in samenwerking met professionals in het gezondheidsdomein. Het onderzoek richt zich op inclusie van mensen met dementie en empowerment van mensen met dementie en hun naasten. De uitvoering van het ontwerp- en actiegericht onderzoek zal plaatsvinden in enkele regio’s in de provincie Utrecht. Daar worden lokale ontwikkelwerkplaatsen gevormd met mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en managers of beleidsmakers. Dit gebeurt in samenwerking met Zorgspectrum (regio Lekstroom) en organisaties binnen het Netwerk Dementie West Utrecht zoals Careyn en Tympaan de Baat. Dit netwerk is een samenwerking tussen organisaties zorg en welzijn, zorgverzekeraar, gemeenten en Alzheimer Westelijk Utrecht.

Het onderzoek vindt plaats vanuit het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (lector Jean-Pierre Wilken) in samenwerking met het lectoraat Chronisch Zieken (lector Nienke Bleijenberg), in samenwerking met de Academische Werkplaats Sociaal Werk (hoogleraar Tine van Regenmortel, Tranzo Tilburg University).

Meer informatie: jacoba.huizenga@hu.nl


Op afstand nabij
De Werkplaatsen Sociaal Domein maakten van dichtbij mee wat de impact van de coronacrisis op het sociaal domein is. Welke inzichten hebben zij opgedaan? Welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? De Werkplaatsen schreven hun bevindingen op en bundelden deze in het magazine ‘Op afstand nabij’.

 

 

 


Handboek Veld 42. Move to inspire, inspire to move.
Er zijn talloze redenen om te sporten. Zo biedt sport de mogelijkheid om gezond te blijven of even stoom af te blazen. Onderzoek laat zien dat sport op allerlei niveaus invloed heeft op de ontwikkeling van mensen. Dit geldt ook voor mensen in een kwetsbare positie. Bij Veld 42 brengt sport mensen samen en biedt het een steuntje in de rug voor hen die dat nodig hebben. In dit handboek wordt beschreven hoe Veld 42 dat aanpakt.

 

 


Integrale hulp MBO-studenten
Dit rapport beschrijft een integrale en effectieve werkwijze voor de begeleiding en ondersteuning van MBO-studenten met psychische problemen. De werkwijze gaat uit van hun eigen mogelijkheden en wensen en is gericht op het voorkomen van schooluitval, de-stigmatisering en het vergroten van hun kans op arbeidsdeelname en maatschappelijke participatie van deze jongeren (middels Begeleid Leren en Begeleid Werken). Een onderzoek uitgevoerd door de Academische werkplaats transformatie jeugd Utrecht (2016-2019) en de kenniswerkplaats Jeugd Utrecht-Stad (KJUS). Meer info >

 


Startbaan. Samen Werk maken van de persoonsgerichte aanpak rond jongeren en jongvolwassenen.
Samen met een aantal gemeenten deed het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht onderzoek naar de integrale samenwerking tussen professionals voor de complexe doelgroep jongeren en jongvolwassenen (16-27 jaar) met problemen op meerdere leefgebieden en politie- en justitiecontacten.
Download hier de iPDF

 


Effectief werken aan de afbouw van delinquent gedrag. Wat kan ik doen?
Reclasseringswerkers werken dagelijks met mensen die veroordeeld zijn voor een delict. Hun inspanningen zijn gericht op het voorkomen van recidive. De vragen die daarbij centraal staan zijn: Wat kan ik doen om cliënten te begeleiden bij het realiseren van een delictvrij bestaan? En hoe kan ik bijdragen aan het voorkomen van nieuwe slachtoffers?
Bekijk hier het overzicht van effectieve werkwijzen.


Slepend en soms ook slopend
De virusuitbraak en de maatregelen om die in te dammen, confronteert gezinnen met heel nieuwe uitdagingen. Met dit onderzoek door het lectoraat Jeugd van de HU, werd onderzocht hoe gezinnen omgaan met de uitdagingen in deze coronatijd en hoe ze de inbreuk op hun normale leefomstandigheden ervaren. Op basis van die ervaringen worden conclusies en aandachtspunten geformuleerd voor de ondersteuning van gezinnen.


Begrijpen, willen en kunnen. Cruciale pijlers in effectieve publieke dienstverlening.
Bij publieke dienstverlening zoals schuldhulpverlening wordt vaak een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid en het doenvermogen van burgers. Publieke organisaties willen hun dienstverlening zo inrichten dat deze effectief en efficiënt is maar ook aansluit bij de behoeften van hun doelgroep, waaronder relatief veel lager opgeleiden. Het doel van het project was om te verkennen welke knelpunten lager opgeleide burgers tegenkomen als zij gebruik maken van publieke dienstverlening en op basis daarvan oplossingsrichtingen uit te werken.
Lees hier het rapport en download het zelf-assessment om je eigen effectiviteit in de samenwerking met lager opgeleide cliënten te onderzoeken


Krachtgerichte ondersteuning werkt!
Geynwijs biedt, via een brede toegang en sociale wijkteams, ondersteuning aan inwoners van de gemeente Nieuwegein. Inwoners kunnen Geynwijs benaderen voor ondersteuning in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld als het gaat om opvoeding, financiën, sociale contacten en wonen.
Na een evaluatie in 2017 van Geynwijs bij de gemeente Nieuwegein, besloot de gemeente tot een ‘herijking’ van deze brede toegang. Diverse projectgroepen gingen aan de slag, uiteenlopende methodieken werden tegen elkaar afgewogen. Na een proces van wikken en wegen koos de gemeente voor de zomer van 2018 voor Krachtwerk. Daarmee wilde de gemeente Nieuwegein de transformatiebeweging op cliëntniveau methodisch ondersteunen.
Begin 2019 startte de implementatie van Krachtwerk bij Geynwijs.
Lees meer>


Actualiteitencollege Sociaal domein op koers
Patricia van Echtelt, onderzoeker bij het SCP en een van de opstellers van het rapport ‘Sociaal Domein op Koers’, nam ons tijdens haar actualiteitencollege op 14 december 2020 mee in de kritische reflectie die het SCP opstelde. Waar knelt het? En waar liggen de kansen?

 


Eerst een Thuis in de U16; Samen aan de slag in het Living Lab Eerst een Thuis.
Op vrijdagochtend 15 januari vond een online inspiratiebijeenkomst plaats waarin het Living Lab ‘Eerst een Thuis’ gelanceerd werd. Na opening door wethouder Maarten van Ooijen van de gemeente Utrecht, de officiële lancering van het Living Lab met een filmpje waarin verschillende partners aangeven wat hun eigen thuis voor hen betekent, volgde een gesprek met een ervaringsdeskundige en haar begeleider en een presentatie door Melanie Schmit, voorzitter van Housing First Nederland. Tot slot werd een paneldialoog gevoerd over wat er nodig is om samen tot een eigen thuis te komen.
Kijk hier het webinar terug en/of download het verslag.


Samenleven in verscheidenheid
Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving. Vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 en vanaf 2015 meer dan 200.000 migranten uit alle delen van de wereld. Velen van hen vertrekken na verloop van tijd weer uit ons land, anderen blijven. De grote verscheidenheid naar herkomst en de kortere verblijfsduur maken het samenleven ingewikkelder. Vooral in buurten, scholen en verenigingen. Ook hebben sommige migrantengroepen, of hun kinderen, moeite om een baan te bemachtigen of te behouden. Hoe gaan we deze uitdaging als samenleving aan? En heeft de Covid-crisis daar nog invloed op?
Deze indringende en urgente kwesties stelde Godfried Engbersen aan de orde in het actualiteitencollege op 25 januari 2021.

 


De maatschappelijke impact van COVID-19
De maatschappelijke impact van COVID-19 op de Nederlandse samenleving is groot, maar niet overal hetzelfde. Zij is op allerlei onderdelen van de samenleving aanwezig – zoals werk en inkomen, zorggebruik, onderlinge solidariteit, buurtrelaties, algemeen en institutioneel vertrouwen – maar verschilt in intensiteit: sommige groepen en (stedelijke) gebieden worden harder getroffen dan andere.
In het actualiteitencollege ‘De maatschappelijke impact van Covid-19’ keken we samen met een aantal landelijke kennisinstituten en onderzoeksprogramma’s naar de maatschappelijke realiteit die zij in het vizier hebben.
Download hier de powerpoint of kijk he actualiteitencollege terug


Inspiratiebijeenkomst Wijk- en herstelgerichte GGZ in de buurt: de mens centraal!
Een eigen plek, een sociaal netwerk én meedoen in de samenleving zijn positief van invloed op kwaliteit van leven. Oók als je kampt met ernstige psychiatrische problematiek. De U16-gemeenten zetten daarom samen de schouders onder de beweging van intramurale behandeling naar een op herstel gerichte ambulante begeleiding in de buurt. Dit vraagt om een goede integratie van aanpakken van betrokken behandelaars, ondersteuners en informeel netwerk, aansluitend bij de behoefte en eigenheid van mensen zelf. In deze inspiratiesessie kwamen aansprekende voorbeelden van wijk- en herstelgerichte ggz praktijken in de U16 aan bod. Hoe werken zij – ondanks bestaande structuren, verschillende wetten met bijbehorende schotten – aan deze omslag? Wat leren we van deze voorbeelden en hoe zetten we gezamenlijk de volgende stap?
Download hier het verslag en de powerpoints of kijk het webinar terug.


Webinarreeks Dementie en kwaliteit van leven
In januari startte een webinarreeks Dementie en kwaliteit van leven.

1. De veranderingen in het leven door dementie
2. Dementie vanuit sociaal perspectief.
3. Narratieve verantwoording in het verpleeghuis.
4. Samenwerken met informele zorgers.


Mooi voorbeeld
In de Week van het geld (22 t/m 27 maart jl.) organiseerden gemeente Nieuwegein en U-Centraal, als partners aan het kUS verbonden , een groot aantal online activiteiten om ‘wijzer in geldzaken’ te worden. Zo proberen zij samen met professionals mensen uit de schulden te houden en meer regie over hun leven te geven. Bekijk hier hun flyer en laat jezelf inspireren om volgend jaar ook mee te doen!


Oproep
Vorig jaar oktober 2020 verscheen de bundel ‘Durf te weten. Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak’.  Een bundel met verhalen van professionals uit verschillende beroepsgroepen over casussen die hen hebben geraakt en hun professioneel handelen en/ of kijk op het beroep hebben veranderd. Een aantal van deze verhalen vind je op de site van het kennisplatform Utrecht Sociaal. De gehele bundel is te koop via Uitgeverij de Graaff .
De bundel kwam tot stand door een samenwerking tussen BTO Sociaal en Hogeschool Utrecht en werd gefinancierd door de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Veilig Thuis Utrecht en het kennisplatform Utrecht Sociaal.

Inmiddels zijn auteurs Angèle Verkaaik (HU) en Kim van den Berg (BTO Sociaal) gestart met het schrijven van een tweede verhalenbundel waarin we direct betrokkenen aan het woord willen laten. Een bundel met verhalen over hun ervaring met huiselijk geweld, trauma(verwerking) en herstel.  Verhalen van slachtoffers en plegers over wie of wat hen geholpen heeft bij het stoppen van huiselijk geweld en bij het herstellen in verschillende fases in hun leven: wie heeft een verschil gemaakt voor de betrokkene?

We hopen met deze bundel:

  1. Huiselijk geweld en de effecten ervan voor het voetlicht te brengen bij professionals en andere betrokkenen.
  2. Directbetrokkenen van huiselijk geweld een stem te geven en door hun verhalen (h)erkenning te bieden aan andere betrokkenen
  3. Werkzame elementen in begeleiding en andere hulpbronnen uit te lichten, om de handelingsverlegenheid bij professionals en omstanders te verminderen
  4. Te laten zien dat huiselijk geweld een leven lang impact heeft; dat je er niet bent met het stoppen van huiselijk geweld. In iedere levensfase zal het weer een rol spelen en steeds is er weer iets anders nodig aan ondersteuning.

Voor deze bundel zijn we nog op zoek naar directbetrokkenen (slachtoffers of plegers) die hun verhaal willen delen.
Ben jij deze persoon of ken je wellicht iemand? Of wil je hier eerst meer informatie over?
Mail dan naar Kim van den Berg (k.van.den.berg@btosociaalutrecht.nl) of Angèle Verkaaik (angele.verkaaik@hu.nl)