Nieuws en verslagen

Platformnieuws mei 2019

 

Betere geestelijke gezondheidszorg dankzij inzet ervaringskennis
Het inzetten van ervaringsdeskundigheid van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek dat in februari werd afgesloten met een symposium. HU-onderzoeker Simona Karbouniaris was erbij betrokken en gaat verder met vervolgonderzoek. “We moeten af van het stigma op psychische problemen.” Ervaringsdeskundigen staan dicht bij de cliënt en begrijpen wat het is om een diagnose of een stigma te krijgen, vertelt Simona. “Zij hebben vaak creatieve oplossingen, kunnen vanuit eigen ervaring bemoedigen en belichamen de hoop dat er ook na een ontwrichtende levensgebeurtenis of met een stoornis een plek in de maatschappij is”. Hoe dat persoonlijk-professionele proces er precies uit kan zien, is onderwerp van Simona’s promotieonderzoek. Professionals met ervaringskennis uit de GGZ-instellingen van het RAAK-onderzoek worden hierin verder gevolgd. Simona gaat met cliënten in gesprek over hoe zij het contact met deze professionals ervaren, in vergelijking tot contact met andere professionals. “Zo hoop ik boven water te krijgen wat die ervaringskennis nu precies behelst.”


CoSIE
CoSIE draait om co-creatie met mensen waarvoor de dienstverlening is bedoeld. Zij worden vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. “Dat vind ik mooi, want deze aanpak vraagt wat van alle partijen. Je moet anders het gesprek aangaan en steeds weer kijken naar je eigen handelen.”, vertelt Sandra Geelhoed in dit interview over het onderzoeksproject Co-creatie en Innovatie van Sociale Dienstverlening (CoSIE).


Onderzoek naar integraal en preventief werken in Woudenberg

Meer inzetten op eigen kracht van burgers, begeleiding en ondersteuning dichtbij en laagdrempelig en aandacht voor preventie: dat is wat de gemeente Woudenberg, Mee en Youké  voor ogen hadden met het oprichten van de coöperatie De Kleine Schans. In de Algemene ledenvergadering (ALV) van de coöperatie werken twintig formele en informele zorgorganisaties en de gemeente samen aan het creëren van een sociale basisinfrastructuur in Woudenberg die problemen vroegtijdig signaleert en oppakt.  In de werkorganisaties zijn de medewerkers ondergebracht die uitvoering geven aan de Wmo, de Participatiewet, de Wet op de Jeugdzorg en Wet op de leerplicht. Ook het sociale team is in de werkorganisatie ondergebracht. De gemeente verwacht dat hierdoor een meer integrale benadering van ondersteuningsvragen van inwoners ontstaat en er meer ondersteuning op maat wordt gegeven.  Vanuit Woudenberg is het kennisplatform Utrecht Sociaal benadert om de nieuwe aanpak te monitoren. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht als van de Hogeschool Utrecht werken samen in dit onderzoek dat mede mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het kUS.


Evidence-based Coachen op de Werkplek
Amfors is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Als mensontwikkelbedrijf verandert Amfors steeds meer van een productiegerichte organisatie naar een omgeving waar de ontwikkeling van de medewerker centraal staat. Doel is om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk te laten participeren in de maatschappij. Deze verandering vraagt om een omslag in de manier waarop leidinggevenden begeleiding bieden aan de doelgroep. Daarbij zijn nieuwe en goed gefundeerde begeleidingsstandaarden nodig om leidinggevenden uit te rusten met de juiste gereedschappen voor deze verandering. Het programma heeft als doel standaarden te ontwikkelen voor een coachende vorm van begeleiding gebaseerd op motiverende gespreksvoering, deze te verankeren binnen Amfors en de kennis te verspreiden onder de betrokken gemeentelijke diensten, social enterprises en collega Sw-bedrijven.

Meer info


Vanuit de Ontwikkeltafel  Basisonderwijs en wijkteams vinden elkaar!
zijn er tussen  januari en juni 2018 vijf bijeenkomsten geweest waarin verschillende partijen uit onderwijs ( basisonderwijs, ROC) , hulpverlening ( GGD, wijkteams, SAVE, Veilig Thuis) en gemeente bij elkaar zijn geweest om kennis uit te wisselen en te ontwikkelen over de gezamenlijke aanpak van geweld in gezinnen en de samenwerking daarin.

Meer info


Exploring Ethics in the Practice of Public Welfare Professionals

Hoe gaan bijstandsprofessionals – klantmanagers – om met enerzijds uitvoering van de wet en anderzijds zorg voor de klant? Door het bijwonen van casusbesprekingen onderzocht Lizet van Donkersgoed-van Zwet het basisdilemma tussen rechtenethiek en zorgethiek: wanneer horen de regels te gelden en wanneer ga je over tot maatwerk?
Meer lezen >

 

 


Jij bent toch van de schulden?’ Project verbeterde samenwerking
tussen schuldhulpverlening en reclassering in Amsterdam
De dynamiek van de schuldsituaties van cliënten bij reclassering blijkt hoog en groot te zijn. Te vaak blijven zij ‘gevangen’ zitten in een onoplosbare schuldsituatie, wat een negatief effect heeft op hun re-integratie. Zij krijgen hun schulden niet zelfstandig onder controle en stabilisatie is nodig. De motie Kooiman spoorde de betrokken ministeries, gemeenten en de reclassering aan om de knelpunten in hun onderlinge samenwerking op te lossen. Daartoe startten de drie reclasseringsorganisaties en acht aanbieders van schuldenhulpverlening het projeVerbeterde samenwerking tussen schuldhulpverlening en reclassering in Amsterdam.


Het belang van het sociale netwerk
Mensen leven samen en delen lief en leed met elkaar. Soms in goede harmonie, soms met gedoe. In ons leven worden we geconfronteerd met pech en ziekte en met mazzel en successen. Dit delen we met de mensen om ons heen. Daar hebben we ook behoefte aan: we willen tot een groep behoren, erkenning krijgen en liefde delen. De mensen waar we contact mee hebben en die belangrijk voor ons zijn vormen ons sociale netwerk. Dit sociale netwerk staat in beleid het afgelopen decennium weer volop in de schijnwerpers, samengevat onder de noemer participatiesamenleving. Juist bij mensen die leven in complexe situaties vanwege dementie, een licht verstandelijke beperking (LVB) of een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) speelt de verschraling van hun sociale netwerk een belangrijke rol. In dit artikel beschrijven we hoe de kracht van een netwerk bepaald kan worden, de dynamiek binnen netwerken en enkele aandachtspunten bij netwerkgericht werken.

Meer info


Opschalen van sociale ondernemingen: groei in impact
De aanleiding voor dit onderzoek vormde het feit dat veel sociale ondernemingen, ondanks hun groeiambities, er nog onvoldoende in slagen om wat betreft hun maatschappelijke impact het lokale niveau te overstijgen. Het eerste doel was nieuwe kennis ontwikkelen ten aanzien van de belemmerende factoren bij het opschalen van sociale ondernemingen — in het bijzonder sociale ondernemingen die zich richten op het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het tweede doel was om effectieve methoden te ontwikkelen om deze belemmeringen aan te pakken en zo meer maatschappelijke
impact te kunnen realiseren.

Meer info


Samenredzaam, Nu, Zo en Later..
De drie best practices van de partners in het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) “Is Alles Besproken”, “Mondzorg Ouderen” en “Weet Wat U Slikt” zijn afgelopen twee jaar door NUZO als één pakket Samenredzaam onder de aandacht gebracht bij ouderen, gemeenten, welzijns- en vrijwilligersorganisaties in de brede Utrechtse regio. Er zijn 22 interactieve bijeenkomsten in zeven gemeenten georganiseerd om de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren.

Lees meer>


Van dakloos tot duo-onderzoeker
(Pre)-masterstudenten Social Policy and Public Health en student-assistenten van de UU hebben samen met ervaringsdeskundigen een groot aantal duo-interviews afgenomen bij cliënten van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De inbreng van deze ervaringsdeskundigen kwam de kwaliteit van deze interviews zeer ten goede, bleek tijdens een feestelijke afsluiting van de eerste fase van het Prospectief Onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Meer informatie


Een effectieve aanpak van financiële problemen
Schuldhulpverleners, bewindvoerders en andere betrokken professionals moeten meer kennis van gedrag en wet- en regelgeving hebben om te komen tot een effectieve aanpak van financiële problemen, schrijft lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann in deze column. Ook de gesprekskwaliteit van deze professionals moet beter, aldus Nadja.


Politiseren in het sociaal werk is niet alledaags, sociaal werk wel
“Er is een polemiek aan het ontstaan over het politiserende karakter van het sociaal werk over de hoofden van de sociaal werkers heen. Waar blijft hun stem, en die van hun opleiders?” In dit artikel van 15 maart 2019 schrijven Peter Dijkstra (Hogeschool Rotterdam) en Jeroen Knevel (Lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie Zorg en Ondersteuning) over de plek van sociale rechtvaardigheid en mensenrechten.


Kindermishandeling: het houdt wel op, maar niet vanzelf
Pijnlijk zijn de resultaten uit de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen, schrijft Cees Hoefnagels van het KSI-lectoraat Jeugd in dit LinkedIn-artikel. Er worden nog evenveel kinderen verwaarloosd, seksueel misbruikt en psychisch of fysiek mishandeld als eerder in deze eeuw. Kindermishandeling houdt wel op, maar niet vanzelf, aldus Cees.


Arts-based research voor het sociaal domein
Door de inzet van Arts-Based Research bij sociale vraagstukken wordt een nieuw perspectief toegevoegd dat andere mogelijkheden creëert om een bijdrage te leveren aan verandering in de complexe praktijk van het brede sociaal domein.

Lees hier het artikel


Themabijeenkomst Interprofessioneel werken in het sociaal domein
Op 4 april bezochten ongeveer 80 beleidsmakers, sociale professionals en docenten de themabijeenkomst interprofessioneel werken.

Hier is het verslag te vinden.


Actualiteitencollege Trudie Knijn
Op 14 maart 2019 hield Trudie Knijn, Professor of Interdisciplinary Social Science at Utrecht University, een lezing over het onderwerp solidariteit.

Bekijk hier haar presentatie


Praktijkvoorbeeld ‘Welzijn op recept’