Nieuws en verslagen

Platformnieuws mei 2020

Onderzoek naar sociale impact corona
De coronapandemie heeft veel invloed op ons dagelijks leven. Ook na versoepeling van de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zal het leven er anders uitzien.

De gemeente Utrecht, GGD Regio Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben het initiatief genomen voor een provinciaal Coördinatiepunt Onderzoek Sociale Impact Corona. Het coördinatiepunt brengt informatie samen over lopend en nieuw onderzoek in de provincie Utrecht. Het is ondergebracht bij het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein. Op deze website is eind mei een overzicht te vinden van het onderzoek dat momenteel plaatsvindt of waartoe ideeën bestaan. Daarnaast zijn er verwijzingen naar websites te vinden met relevante informatie.

Het coördinatiepunt richt zich zowel op de sociale impact van de coronacrisis op de korte als op de langere termijn. Wat betekent dit voor inwoners, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen? Welke lessen kunnen we leren?

Er is ook de mogelijkheid om vraagstukken voor onderzoek  voor te leggen.

Meer informatie: Ingrid van Lieshout


Toekenning subsidie VWS
Het ministerie van VWS heeft het kennisplatform Utrecht Sociaal opnieuw voor een periode van drie jaar een basissubsidie verstrekt. De basis hiervoor is het feit dat het kUS een sterk samenwerkingsverband is met alle relevante partners in het sociaal domein. Daarnaast is VWS onder de indruk van de ambitieuze kennisagenda die partners gezamenlijk hebben opgesteld.

Mede dankzij de subsidie kan het kUS haar activiteiten de komende jaren voortzetten.


Honorering ZonMw Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal
ZonMw heeft de aanvraag voor de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal gehonoreerd. De financiering is deels bedoeld voor coördinatie, communicatie en implementatie, en deels voor een inhoudelijk project.

De werkplaats bestaat uit een netwerk van ouders, jeugdigen, praktijkorganisaties, gemeenten, opleidingen en kennisinstituten in de jeugdregio’s Eemland, Lekstroom, Utrecht-West en Zuidoost Utrecht. De netwerkpartners delen bestaande kennis en ontwikkelen samen nieuwe kennis om (boven)regionale jeugdvraagstukken aan te pakken. De werkplaats start onder meer een vierjarig project rondom het vergroten van mentale weerbaarheid omdat veel jeugdigen (prestatie)druk en ongezonde stress ervaren. Gelijktijdig zijn kortlopende projecten mogelijk over actuele onderwerpen die aansluiten op de gezamenlijk samengestelde kennisagenda.
Meer informatie >


Van beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar beschermd thuis
Zestien gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht werken samen om zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ te organiseren. Movisie en het Kenniscentrum Sociale Innovatie ondersteunen deze transitie met een reflectie- en uitwisselingsprogramma.
Lees meer > en bekijk ook de Nieuwsflits U16


Gemengd wonen met statushouders: meer dan wonen alleen
Het Verwey-Jonker Instituut en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht deden onderzoek naar de ervaringen van bewoners en beroepskrachten betrokken bij een Gemengd-wonen project van woningcoöperatie Stadgenoot in Amsterdam. In het bijzonder is in het onderzoek gekeken naar het bereiken van de (sociale en integratie) doelen achter de projecten en of en in hoeverre de Stek-projecten hieraan bijdragen. Het onderzoek besteedde daarbij veel aandacht aan de aanpak ter bevordering van sociale contacten en/of het ontstaan van een community.
Bekijk de publicatie >


De kunst van inclusief sociaal werk
Kunst kan in haar rijkheid en variëteit worden ingezet om een inclusieve samenleving te bevorderen. Maar hoe doe je dat? Want ook het werken met kunst kan mensen uitsluiten. In het onderzoek naar het project De Kunst van Delen is gezocht naar de do’s en don’t’s bij het inzetten van kunst door sociale en culturele professionals gericht op een inclusieve relatie tussen ouderen en jongeren in de stad Utrecht. Wat betekent dit voor het sociaal werk en de verdere professionalisering ervan?
Bekijk de publicatie >


Kamers met Aandacht
Coördinator en initiator van Kamers met Aandacht Bianca van der Neut (Jeugdfocus) benaderde het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht (HU) met de vraag onderzoek te doen naar het eerste (pilot)jaar van Kamers met Aandacht. Kamers met Aandacht is een verzamelnaam voor (kleinschalige) gemengde woonvormen, waar jongeren van 18 tot 23 jaar ondersteund door hun netwerk, hun omgeving en vertrouwde jeugdprofessional veilig verder kunnen groeien. Het onderzoek richtte zicht op specifieke vragen over de matching: welke woonvorm past bij welke jongere en andersom? Wat zijn aanbevelingen voor de matchingsprocedure?
Lees de publicatie >


Sport en bewegen als manier om in gesprek te raken
Life Goals Amersfoort biedt sinds mei 2017 diverse sport- en beweegactiviteiten aan voor kwetsbare mensen in Amersfoort. Deze activiteiten worden aangeboden door maatschappelijk sportcoaches van verschillende zorgorganisaties op of rondom de velden van de Amersfoortse voetbalvereniging CJVV. Deze maatschappelijk sportcoaches zijn werkzaam voor verschillende (jeugd)zorgorganisaties in Amersfoort.
Lees het artikel >


Sportactiviteiten voor mensen met verslavings- en psychische problematiek
De Hoop GGZ bedient een brede doelgroep van mensen die psychische of psychiatrische problemen kennen, dan wel kampen met verslavingen en soms ook justitiecontacten hebben. Wat is de waarde van sport- en beweegdeelname voor mensen in dergelijke kwetsbare posities?
Lees het artikel >


Verhalen met impact! De vertaling van verhalen naar beleid.
Hoe neem je ervaringen van bewoners, cliënten en burgers mee als input bij het maken van nieuw beleid?  Over deze vraag ging een groot aantal beleidsmakers, sociaal professionals, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en specialisten van storytelling in gesprek tijdens de eerste werkconferentie van het Kennisnetwerk Narratief Verantwoorden op 2 maart.
> Lees hier het verslag en bekijk de presentaties en handreiking met zowel werkzame elementen als ook obstakels voor het werken met verhalen in de gemeentelijke context.


Onderzoek naar de gevolgen van Corona / COVID-19 voor het sociaal werk
Graag roepen wij alle professionals sociaal werk in onze regio op om deel te nemen aan een korte, landelijke enquête naar de gevolgen van Corona / COVID-19 voor het sociaal werk.
Het uitzetten van de vragenlijst is een initiatief van de 14 Nederlandse Werkplaatsen Sociaal Domein (waarvan het kUS de werkplaats voor het Sociaal Domein in de provincie Utrecht is), van de Beroepsvereniging Professionals in het Sociaal Werk en van Sociaal Werk Nederland.
Met het invullen van deze enquête kunnen wij de krachten binnen het sociaal werk beter bundelen, elkaar ondersteunen en onze invloed op het politieke en maatschappelijke debat vergroten. Het invullen van de enquête zal niet meer dan 10 minuten van uw tijd in beslag nemen en u kunt het te allen tijde onderbreken. Breng voor zover van toepassing deze enquête svp ook onder de aandacht van uw collega’s, c.q. van de professionals sociaal werk in uw organisatie.

Dit is de link naar de enquête. Deze enquête kan tot uiterlijk vrijdag 22 mei ingevuld worden.


Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het gezinsleven

Onderzoekers van het lectoraat Jeugd (KSI) doen samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen in Brussel onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het gezinsleven. Hiervoor hebben zij een vragenlijst ontwikkeld voor ouders en grootouders. In België kon de vragenlijst in maart en april ingevuld worden. Ruim 6000 (groot)ouders hebben dit gedaan.

De onderzoekers hopen natuurlijk dat ook hier veel (groot)ouders de vragenlijst in gaan vullen. Dit kan tot en met 31 mei aanstaande. Helpt u mee?

U kunt de vragenlijst zelf invullen indien u ouder of grootouder bent. Ook kunt u de vragenlijst delen binnen uw eigen netwerk. Alvast bedankt!

Lees meer over het onderzoek.