Nieuws en verslagen

Platformnieuws november 2018

Gemeenten starten met ‘wijk-GGD’er

Negen gemeenten in Nederland stellen met subsidie een wijk-GGD’er aan. Dit is een zorgprofessional die lokaal de ‘zorg- en veiligheidsketen’ verbindt om te voorkomen dat personen met verward gedrag zichzelf of anderen schade berokkenen. In het regio van het kUS, de provincie Utrecht, doen Nieuwegein en Stichtse Vecht aan het project mee. De gemeenten ontvangen daarvoor financiële middelen vanuit ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Het werk van een wijk-GGD’er
‘Een wijk-GGD’er is een zorgprofessional die op lokaal niveau de zorg- en veiligheidsketen aan elkaar verbindt,’ aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of mensen met verward gedrag neemt volgens hen de laatste jaren toe. ‘Zij veroorzaken overlast, maar hebben vooral een zorgvraag. De problemen die zich op dit snijvlak van veiligheid en zorg voordoen, blijken in de praktijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie.’

Een wijk-GGD’er gaat in zo’n geval zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalatie te voorkomen. In een vroeg stadium bepaalt hij of zij samen met relevante ‘ketenpartners’ zoals zorginstanties welke aanpak en zorg de betreffende persoon nodig heeft. De hulpverlener heeft een groot netwerk in de gemeente en lijntjes met bijvoorbeeld huisarts en politie en contacten bij woningcorporaties, supermarkt en andere organisaties. Volgens het CCV blijkt de werkwijze succesvol. Uit proeven in Amsterdam en Vught bleek het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag te stabiliseren.

Nieuwe subsidierondes
In 2019 volgen nog twee subsidierondes voor gemeenten die ook een wijk-GGD’er willen aanstellen. Een gemeente kan een subsidie aanvragen van 20.000 euro bij ZonMw en wordt bij de implementatie begeleid door het CCV. Het centrum helpt bijvoorbeeld bij het creëren van bestuurlijke betrokkenheid en het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners. Op 4 december opent de volgende ronde.


22 november: Jubileumdebat De sociale idealen van gemeenten

Op 22 november organiseren de Werkplaatsen Sociaal Domein ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan een feestelijke bijeenkomst. Het thema is: de sociale idealen van de gemeente.
Ze kijken naar de manier waarop gemeenten aan de slag zijn gegaan met integraal werken, de inclusieve samenleving en bewoners centraal stellen. Gemeenten zijn belangrijke partners binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein. Wat zijn de idealen van gemeenten? En worden die in samenwerking wel of niet waargemaakt? Wat zijn successen, dilemma’s en knelpunten? En wie vervult welke rol in het bereiken van de idealen? Aan de hand van scherpe stellingen gaan wethouders, onderzoekers, opiniemakers, professionals, inwoners en andere aanwezigen hierover met elkaar in debat.

Lees hier een speciale nieuwsbrief met een artikel van Marja Jager-Vreugdenhil
‘Moeilijk de balans te vinden tussen systeemwereld en praktijk’, een interview met sociaal werker van het jaar 2018, Sjef van der Klein, tevens spreker tijdens het debat over ‘Sociale idealen of sociale utopieën’ én een interview met Wethouder Wouter Struijk gemeente Nissewaard en spreker op het debat over het onderwerp: ‘Het loont om te leren van voorbeelden in het land, om ideeën en ervaringen te delen’
Meer info en aanmelden


Master Community Development gestart

In september is de nieuwe eenjarige master Community Development van start gegaan met de eerste groep studenten. De master leidt studenten op om werkzaam te zijn in wijkgericht werken en samenlevingsopbouw. Community development gaat om werken voor en met mensen, in gemeenschappen. Tijdens de masteropleiding komt aan de orde:

  • het vernieuwen van de sociale basisinfrastructuur gericht op sociale en culturele deelname
  • integraal werken aan inclusieve gemeenschappen
  • het stimuleren van duurzame verandering in het publieke domein
  • de ontwikkeling van het beroep om de kwaliteit van samenleven te verhogen

Buurtteamminor

De buurtteamminor (officieel: Minor sociale kwaliteit in de buurt) is een nieuw en vernieuwend praktijk-gecentreerd keuzeprogramma bedoeld voor vierdejaars studenten sociaal werk (CMV, MWD, SPH of SW) die zich verder willen ontwikkelen als generalistisch sociale professional binnen een buurtteam sociaal op alle beroepstaken in hun onderlinge samenhang en verwevenheid: ontwikkelen en uitvoeren, samenwerken en ondernemen, onderzoeken en innoveren. De studenten werken in duo’s aan casuïstiek in de buurt en als team aan buurt-specifieke vraagstukken. Voor hun afstudeeronderzoek fungeert de buurtteamorganisatie als opdrachtgever. Centraal in dat onderzoek staat eenzaamheid (sociaal isolement) in de buurt. Op deze wijze is het vierde jaar van hun studie één samenhangend geheel van twee onderwijsprogramma’s die parallel naast elkaar worden gevolgd. Daarmee leggen deze studenten een goede basis zowel voor (vernieuwende) beroepswerkzaamheden in de frontlinie als voor een vervolgstudie op masterniveau.

Contactpersoon: Ed de Jonge ed.dejonge@hu.nl


Ontwikkeltafel Onderwijs en zorg vinden elkaar!
In januari 2018 is de ontwikkeltafel ‘Onderwijs en zorg vinden elkaar!’ van start gegaan met deelnemers uit diverse instellingen voor zorg (GGD, wijkteams, SAVE, Veilig Thuis) en onderwijs (basisonderwijs en ROC) en met een beleidsmedewerker van een gemeente. De deelnemers aan de ontwikkeltafel hebben zich gericht op de samenwerking tussen zorg en onderwijs op het gebied van geweld in gezinnen. In dit verslag worden belangrijke inzichten en aandachtspunten beschreven die de verschillende betrokkenen benoemen om de samenwerking tussen onderwijs en zorg te verbeteren.


Goede buren: lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht
De belangstelling voor gemengd wonen is groot. Gemengd wonen definiëren wij als woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Het kan hierbij gaan om reguliere huurders met ex-dak- en -thuislozen, studenten met jongeren met een licht verstandelijke beperking, werkende jongeren met mensen met een psychische kwetsbaarheid of juist een waaier aan doelgroepen door elkaar waaronder ook ouderen en vluchtelingen. In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn.

De overkoepelende onderzoeksvraag in deze rapportage luidde: Welke lessen kunnen er worden getrokken uit vijf Utrechtse projecten voor gemengd wonen en enkele referentieprojecten? Wat zijn positieve ervaringen binnen gemengde woonvormen en hoe kunnen die worden versterkt? Wat zijn negatieve ervaringen en hoe kan daarmee worden omgegaan? Lees hier de rapportage >


Ook is in september een  Leergang gemengd wonen van start gegaan.
De leergang biedt een combinatie van theoretische inzichten, praktijkvoorbeelden van gemengde woonprojecten en persoonlijke ontwikkeling aan. Tijdens de Leergang gemengd wonen, geven deskundigen theoretische, praktische en persoonlijke inzichten. Er is gelegenheid samen te werken aan nieuwe projecten gemengd wonen of aan verbetering van reeds bestaande projecten.

Februari 2019 start de leergang nogmaals. Meer info en aanmelden>


In verbinding met de wijk
De handreiking ‘In verbinding met de wijk’ beschrijft in zes stappen hoe deelnemers en professionals van WijKring wijkgericht werken. WijKring is een groep van ongeveer 9 mensen met een ondersteuningsvraag, die op loopafstand van elkaar wonen. Zij helpen elkaar, kijken wat er in de wijk te doen is en wat zij zelf voor de wijk kunnen betekenen. Vrijwilligers en een professional ondersteunen de WijKringers hierbij. Andere buurtbewoners kunnen als vriend van de WijKring aansluiten bij de bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat de WijKringers zoveel mogelijk steun zoeken in hun eigen netwerk en minder professionals nodig hebben. In Nijmegen en omgeving zijn inmiddels 4 WijKringen opgezet door Pluryn en Bindkracht10. Handreiking>


Informele zorg rond dementie
In Nederland lijden ruim 270.000 mensen aan dementie. Een steeds groter deel blijft thuis wonen, vaak met een naaste als mantelzorger. Dit vraagt veel van mantelzorgers én van sociale professionals. Het HU-lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning heeft nu een e-learning module ontwikkeld die sociale professionals vaardigheden leert waarmee ze beter kunnen samenwerken met en steun bieden aan mantelzorgers van mensen met dementie.

Deze e-learning is bedoeld voor studenten en professionals die op mbo- niveau (niveau 3 en 4) of op hbo- niveau (niveau 6) een opleiding volgen, of werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn.


JOIN project rond participatie van jongeren met LVB gestart in Utrecht Noordwest
In een samenwerkingsproject van de gemeente Utrecht, de Buurtteams Sociaal en Jeugd en andere organisaties is in Utrecht Noordwest een project gestart om jongeren met een verstandelijke beperking beter te bereiken en te ondersteunen. Het project is onderdeel van het NWA Programma Jongeren in een veerkrachtige samenleving en loopt twee jaar.


ZonMw project Lokaal en Integraal gestart in Woerden,  Wijk bij Duurstede en Houten
Met behulp van het model van de ontwikkelwerkplaats wordt een gezamenlijke integrale werkwijze ontwikkeld om mensen met belemmeringen op meerdere levensdomeinen te ondersteunen bij het participeren op de arbeidsmarkt. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Movisie. (Projectleiders: Joep Binkhorst en Gery Lammersen). In Oudewater is, aanvullend aan bovengenoemde project een vierde pilot gestart, om de daar ontwikkelde methodiek ‘Oudewater Werkt’ te beschrijven en op effectiviteit te onderzoeken.


Beter Thuis is een feit!
In dit project gaan we concreet aan de slag in de wijk Noordoost in Utrecht. Beter Thuis gaat samen met bewoners, professionals en netwerken in de buurt werken aan toekomstige ouderenzorg. Niet alleen gericht op langer thuis, maar vooral op beter en met de juiste ondersteuning thuis oud worden. De uitgangspunten van Beter Thuis? De wensen en behoeften van ouderen staan centraal en we leren door te doen! Meer info >


Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid – Didactiekboek
Er is moed, engagement en inspiratie voor nodig om eigen ingrijpende levenservaringen te ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid is een vak in ontwikkeling. De afgelopen decennia is een professionaliseringsslag gaande en heeft ervaringsdeskundigheid haar intrede gedaan in de zorg, het sociaal domein en het onderwijs. Deze ontwikkeling brengt allerlei leertrajecten op gang, van autodidactische tot cursorische en post-hogere beroepsopleidingen.

Het was al een langer levende missie om eigen ervaringen met opleiden, scholen en het aanbieden van cursussen rond ervaringsdeskundigheid te delen met anderen in overeenstemming met de kernwaarden van ervaringsdeskundigheid. De auteurs hebben op eigen terrein ervaringskennis opgedaan. Dit boek is een weergave van deze ervaringskennis, verrijkt met praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten. De bedoeling van het boek is om een meer perspectivische bijdrage te leveren aan de didactiek rond het ervaringsleerproces.
Meer info>


De vele beelden van integraal werken
Veel gemeenten hebben vanuit de transities gekozen om de ondersteuning voor inwoners zo integraal mogelijk te
organiseren. Dit betekent dat gekeken wordt naar meerdere leefgebieden om te voorkomen dat inwoners aan te veel instanties steeds weer hun verhaal moeten doen om de benodigde ondersteuning te kunnen krijgen. Twee jaar geleden constateerde de Inspectie van het ministerie van SZW (2016) dat er geen duidelijke definitie is van
het begrip integrale dienstverlening. Er kan vanuit beleidsperspectief worden gekeken, vanuit organisatieperspectief, uitvoeringsperspectief, maar ook vanuit het perspectief van de klant. Elk perspectief kent zijn eigen betekenis toe aan integraal werken, roept zijn eigen beelden op. Dit maakt het gesprek erover lastig. De opdracht van dit onderzoek was het uitvoeren van een kennissynthese. Download hier het rapport


Transformeren doe je samen: de Utrechtse jeugdregio’s in beeld
In het project ‘De Utrechtse jeugdregio’s in beeld’ beantwoordt het lectoraat Jeugd aan de hand van praktijkgericht onderzoek vraagstukken die zijn aangedragen door de jeugdregio’s in de provincie Utrecht. Het lectoraat wil met de bundel ‘Transformeren doe je samen – De Utrechtse jeugdregio’s in beeld’ de uitwisseling tussen gemeenten, jeugdregio’s, praktijkorganisaties en andere betrokkenen bevorderen. Lees hier de publicatie >

 


Hoe wordt de gemeente een echt nabije gemeente? Lees het artikel ‘De Nabije Gemeente’ verschenen in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

Gezag van wethouders in deze tijd’. Als bestuurder werken vanuit de kernwaarden; integriteit, vertrouwen, oprechtheid, rechtvaardigheid.
Een essay
door Jocko Rensen, wethouder gemeente Montfoort

Sociaal werk wordt mensenrechtenberoep. Een artikel in vakblad Sozio.


Terugblik bijeenkomst Arbeid en inclusie: een integrale aanpak
In vergadercentrum Makeblijde te Houten vond op 18 september jl. de derde bijeenkomst van de werkplaats ‘Arbeid en Inclusie’ plaats.  De bijeenkomst  stond in het teken van ‘integrale aanpakken’ op het gebied van toeleiding naar werk. Een uitdaging voor veel gemeenten is het zoeken naar en ontwikkelen van aanpakken om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen, ook vanuit het perspectief van de klant. Tijdens de bijeenkomst stonden daarom de volgende twee vragen centraal:  1) Wat zijn effectieve werkwijzen om vanuit een integrale aanpak de toeleiding naar werk te bevorderen? En 2) Hoe kunnen daarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal gesteld worden? Lees hier het verslag van de bijeenkomst en hier het rapport De vele beelden van integraal werken.


Terugblik festival Gelukkig en gezond in Utrecht!
Op 20 september 2018 bracht het kUS in samenwerking met de Health Hub inwoners, beleidsmakers, ondernemers, professionals en onderzoekers uit het sociale en zorgdomein samen om te werken aan belangrijke gemeenschappelijke thema’s: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een aantrekkelijke arbeidsmarkt .
Lees hier de presentaties van Hanneke Schreurs en Carolien Plevier, Pieter Hooimeijer en Floortje Scheepers en bekijk het filmpje met een dagverslag.


Terugblik conferentie Geweld in gezinnen.
Op 30 oktober vond voor de derde keer de conferentie Geweld in gezinnen plaats. Dit keer met het thema: hoe draag jij bij aan meer veiligheid  in gezin? Speciale aandacht was er voor de verbeterde meldcode die per 1 januari ingevoerd wordt.
Lees hier enkele presentaties en workshopverslagen na.