Nieuws en verslagen

Platformnieuws november 2021

kUS Onderzoeksnetwerk
In het kUS Onderzoeksnetwerk ontmoeten onderzoekers van kennis- en onderwijsinstellingen en medewerkers onderzoek en strategie van gemeenten elkaar om informatie uit te wisselen rondom onderzoek en kennisontwikkeling binnen het provinciale sociaal domein.

De agenda van het Onderzoeksnetwerk wordt grotendeels gevoed vanuit de kUS-programma’s; welke data zijn beschikbaar, waarop moet kennis ontwikkeld moet worden? Waar worden nog samenwerkingspartners gezocht?

Zo is het Onderzoeksnetwerk vanuit de kUS-programma’s Wonen-Welzijn-Zorg Ouderen 2040 en Verbinding Informele en Formele Zorg gevraagd om bij te dragen aan een overzicht en analyse van de stand van zaken van de ‘integraliteit’ en de toekomstgerichtheid van het beleid.

Daarnaast zal het Onderzoeksnetwerk de lokale monitoring van GROZUtrecht op zich nemen: een project waarbij actieve bewoners, ondernemers en professionals samenwerken aan gezondheid vanuit geëxpliciteerde behoeften en in de eigen leefomgeving. Kijk hier voor meer informatie over het project.

Ook staat corona-gerelateerd onderzoek als vast punt op de agenda van het Onderzoeksnetwerk. Meer informatie is hier te vinden.


kUS Programma’s

We zijn in de diverse initiatiefgroepen hard aan de slag met de kUS-programma’s waarop we ons tot en met eind 2022 richten. De programma’s zijn gekoppeld aan de vier hoofdthema’s van de kennisagenda: Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken, Participatie, Preventie en Kwaliteit van zorg en dienstverlening) Een update van deze programma’s vind je als download onderaan deze pagina

Daarnaast blikken we de komende periode terug op de afgelopen jaren en kijken we alvast vooruit naar een nieuwe kUS-periode na 1 januari 2023. In een volgende nieuwsbrief nemen we u daar graag verder in mee.


Bouwen aan een thuis
Onlangs was de laatste bijeenkomst van het project ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis.
Het leverde een mooie publicatie op: Bouwen aan een thuis: geleerde lessen uit de pilots van de U16.
Kijk hier voor de publicatie. 


Verhalenbundel Durf te weten
Inmiddels is de verhalenbundel ‘Durf te weten. Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak’ in zijn geheel te downloaden. Het betreft verhalen van professionals die werken aan veiligheid in de thuissituatie in gezinnen. Verhalen over mensen die hen zijn bijgebleven en die hun kijk op huiselijk geweld en op hun vak hebben veranderd. U kunt de bundel hier downloaden.

Wilt u toch liever een fysiek exemplaar? Deze zijn te bestellen via Uitgeverij De Graaff


Podcastserie over sociale en maatschappelijke vraagstukken
In een nieuwe zesdelige podcastserie vertellen  promovendi van Hogeschool Utrecht over de lessen uit hun onderzoek over sociale en maatschappelijke vraagstukken. Wat is hun drive en welke tips hebben ze voor (toekomstig) professionals over participatie, vernieuwing in de zorg, levend verlies van ouders van een kind met een beperking, ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg, werken met mensen met dementie en mentale veerkracht van forensisch sociale professionals? Dit hoort u in de tweewekelijkse podcast ‘Lessen uit #HUonderzoek’, hier te beluisteren en via uw favoriete podcast app.


Samen voor een stevige sociale basis: onderzoek naar de rol van coöperatie De Kleine Schans in het sociale domein in Woudenberg
In het voorjaar van 2018 heeft de directeur van coöperatie De Kleine Schans in Woudenberg het Kennisplatform Utrecht Sociaal benaderd met de vraag of het mogelijk was onderzoek te doen naar de impact van coöperatie De Kleine Schans op de samenwerking in het sociaal domein in Woudenberg. In deze eindrapportage combineren we de bevindingen van de verschillende deelonderzoeken. 1) het functioneren van de Algemene Leden Vergadering (ALV) vanuit het perspectief van de leden; 2) het tot stand komen van een integrale werkwijze vanuit het perspectief van de medewerkers van De Kleine Schans; 3) het effect van de veranderende werkwijze voor inwoners en het effect op kosten en 4) de tevredenheid van de inwoners van Woudenberg met de geboden ondersteuning.
Kijk hier voor alle publicaties.


Hoe gaat het met de gezondheid van Utrechtse jongvolwassenen?
In het voorjaar van 2021, midden in de coronacrisis, is voor het eerst onderzoek gedaan naar de gezondheid van jongvolwassenen in de provincie Utrecht. Kort na de tweede volledige lockdown voelt 66% van jongvolwassenen in de gemeente Utrecht zich gezond. Een kwart heeft matige tot ernstige psychische klachten en 9% voelt zich hierdoor ernstig beperkt in het dagelijkse leven. Veel jongvolwassenen zijn in het voorjaar van 2021 enigszins eenzaam, bij 3% is dat ernstig. In het voorjaar van 2022 is er een tweede meting onder deze groep.
Een samenvatting van de resultaten en de cijfers voor de gemeente Utrecht, lees je op de volksgezondheidsmonitor


Hoe gaat het met de Utrechtse jeugd in coronatijd?
In april 2021, net voor het einde van de tweede lockdown, ging het goed met de meeste Utrechtse kinderen en jongeren. Dit blijkt uit kwalitatief onderzoek onder kinderen (10-11 jaar) van drie basisscholen en jongeren (13-15 jaar) van één middelbare school in coronatijd. Desondanks ervaren ze de coronatijd voornamelijk als negatief en missen ze uitjes en sociale contacten. Kinderen en jongeren noemen veel negatieve veranderingen die in de meeste gevallen opgelost worden met de versoepeling van de maatregelen. Daarnaast zien we dat kinderen en jongeren de situatie proberen te relativeren en er het beste van te maken. Dit laat de weerbaarheid en veerkracht van de jeugd zien. Wel vragen jongeren meer aandacht voor psychische gezondheid onder leeftijdsgenoten.
Op de Volksgezondheidsmonitor leest u het hele onderzoek


Armoede doorbreek je niet alleen
Gids met Verdieping over het organiseren van Ontmoetingen die niet automatisch plaatsvinden

De aanpak van armoede vraagt om gesprekken met mensen die je hier in het dagelijks leven niet over spreekt. Door naar elkaars ervaringen en verhalen te luisteren, kun je je beter verplaatsen in het leven van iemand anders. Daar zijn ‘Ontmoetingen’ voor nodig. Bijeenkomsten waarin mensen uit verschillende ‘bubbels’ de tijd voor elkaar nemen, van elkaar leren en samen tot verandering willen komen. Deze gids is voor mensen die mee willen doen aan het doorbreken van armoede en is vooral bedoeld als praktische handleiding bij het voorbereiden en uitvoeren van ‘Ontmoetingen’.

Wilt u meer weten over armoede? Voor het doorbreken van armoede zijn grote veranderingen nodig. Maar waarom zijn die veranderingen nodig en waar gaat armoede precies over? Welke mechanismen gaan schuil achter armoede? Wat is er over dit grote thema bekend in de literatuur? Daar gaat de theoretische Verdieping over.


Sociaal Werk doordacht
Wat is de professionele identiteit van het sociaal werk? Wat zijn kernwaarden, kernbegrippen en kernelementen? Wat betekenen deze voor de beroepsuitoefening, en voor opleiding en professionalisering? ‘Sociaal werk doordacht’ beschrijft een aantal belangrijke kernelementen van de professionaliteit van het sociaal werk. Zo wordt ingegaan op de missie en het specifieke van het methodisch werken in het sociaal werk. Een aantal belangrijke begrippen wordt uitgewerkt: socioprudentie, sociale reflexiviteit, integraal werken en beleidscontextueel werken.

U kunt het boek hier bestellen.


Een ethische handreiking voor sociale professionals
Met de komst van COVID-19 en alle gevolgen van dien, blijken professionals in de zorg en het sociaal domein met nieuwe ethische vragen te worstelen. Het lectoraat Schulden en Incasso en het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht inventariseerden deze dilemma’s en ontwikkelden een beknopte ethische handreiking voor professionals in crisissituaties.
Download hier de publicatie


Webinar Sociaal Werk doordacht
Het webinar Sociaal Werk doordacht belichtte via pitches en kennisclips een aantal begrippen die in het boek ‘Sociaal Werk doordacht’ aan de orde komen, zoals de missie van sociaal werk, socioprudentie, sociale reflexiviteit, methodisch, integraal en beleidscontextueel werken. In een tweetal panelgesprekken werd besproken wat deze begrippen betekenen voor de beroepsuitoefening, voor de opleidingen en voor kennisontwikkeling.
Kijk hier het webinar terug


Samen integraal bouwen aan participatie
Participeren naar vermogen, waar mogelijk door betaald werk, heeft positieve effecten op het welbevinden en de gezondheid van mensen. Tegelijkertijd zien we dat mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte en een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaak moeite hebben om bij hun gemeente antwoorden te krijgen op hun vragen.

Op 27 mei en 10 juni vonden twee webinars plaats over dit onderwerp.
U kunt ze hier terugkijken


Ethisch houvast voor sociale professionals
Met de komst van COVID-19 en alle gevolgen van dien, blijken professionals in de zorg en het sociaal domein met nieuwe ethische vragen te worstelen. Het lectoraat Schulden en Incasso en het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht inventariseerden deze dilemma’s en ontwikkelden een beknopte ethische handreiking voor professionals in crisissituaties..
In het actualiteitencollege ‘Ethisch houvast voor sociale professionals’ is nader ingegaan op deze corona-dilemma’s.
Kijk het webinar hier terug

 


Lerende netwerken en interprofessioneel samenwerken
Het begrip ‘lerende netwerken’ is een concept waaronder veel verschillende praktijken geschaard kunnen worden: van geplande, doelgerichte, min of meer structurele netwerken tot meer spontane ad-hoc coalities, gericht op het samen onderzoeken, leren en innoveren. Dit webinar ging over lerende netwerken in de praktijk, onderzoek naar lerende netwerken en ervaringen met het Regionaal Leernetwerk Jeugd.
Lees hier het verslag


Betekenisvolle relaties: verbinding als medicijn
In deze inspiratiebijeenkomst stond verbinding centraal. Hoe bouw je aan betekenisvolle relaties en verbindingen met naasten en in de buurt? Welke interventies kennen we op dit vlak? Hoe realiseren we een informeel en collectief aanbod in de sociale basis dat open staat voor iedereen?
Kijk hier het webinar terug en download het verslag


Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van (verborgen) armoede
Wat leidt tot (verborgen) armoede en hoe signaleer je het? Hoe raak je met elkaar in gesprek over armoede? En wat kan helpen bij het doorbreken van (verborgen) armoede?
Op deze vragen zochten de werkplaatsen sociaal domein Arnhem en Nijmegen, Twente en Utrecht (kUS) de afgelopen twee jaar een antwoord. We gingen met mensen in armoede, vrijwilligers en beroepskrachten in gesprek over wat armoede met mensen doet en hoe daar soms tegenaan gekeken wordt. We ontdekten hoe belangrijk het voor alle betrokkenen is om over dit onderwerp in je omgeving open en nieuwsgierig het gesprek aan te gaan en om elkaar vragen te blijven stellen.
Kijk hier het webinar terug.

 


Wist u dat we als kUS ook een (besloten) LinkedIn-groep hebben? Lid worden? Klik hier


Iedere provincie heeft een Werkplaats Sociaal Domein. Wij zijn de Werkplaats Sociaal Domein Utrecht en noemen onszelf kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Regionaal hebben de werkplaatsen hun eigen thema’s waarop ze kennis ontwikkelen en delen. Landelijk zijn er thema’s waarop de werkplaatsen samenwerken. Neem eens een kijkje op de website van de werkplaatsen sociaal domein en/of abonneer u op de landelijke nieuwsbrief. Zo leren we niet alleen binnen de regio van elkaar, maar ook landelijk!