Praktijkonderzoek

Het kennisplatform wil innovatie op het sociale domein in de provincie Utrecht stimuleren. Leidend hierbij is de regionale kennisagenda.

Onderstaand vindt u lopende projecten.

 

Projecten

YOUth

YOUth is een grootschalig, langlopend cohortonderzoek dat kinderen volgt van zwangerschap tot volwassenheid. De onderzoekers van YOUth verzamelen gegevens bij duizenden kinderen uit de provincie Utrecht. Het resultaat: een grote dataset, waarmee onderzoekers in de toekomst allerlei vragen over kinderontwikkeling kunnen beantwoorden.

Meer informatie is te vinden op www.youthonderzoek.nl (website voor deelnemers) of www.uu.nl/youthcohort (website voor onderzoekers).

 

Van beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar beschermd thuis

Zestien gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht werken samen om zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ te organiseren. Movisie en KSI ondersteunen deze transitie met een reflectie- en uitwisselingsprogramma. Lees meer >

Integratie van vluchtelingen: sociaal werkers en actieve burgers in actie

De toestroom van vluchtelingen naar Europa, die ook in Utrecht merkbaar is, stelt zowel nieuwkomers als de ontvangende samenleving voor de uitdaging om een integratieproces aan te gaan. Sociaal werkers en actieve burgers (vrijwilligers en burgerinitiatieven) spelen een rol in het bevorderen van dit integratieproces. Ze krijgen te maken met de complexiteit van het integreren in een nieuwe samenleving en de sociale spanningen die dit kan oproepen. Een andere uitdaging is hun rolverschuiving, waarbij -onder de noemer participatiemaatschappij- een grotere verantwoordelijkheid aan burgers wordt toegedicht. Lees meer>

Veelzijdig wonen Overvecht

In 2019 hebben de Tussenvoorziening, Portaal, Lister, Abrona, Buurtteams, DOCK en de Hogeschool Utrecht het Actieplan Veelzijdig Wonen in Overvecht (VWO) opgesteld. Doel is om in de praktijk te toetsen hoe we werkbare onderdelen van gemengd wonen projecten kunnen vertalen naar een flat waar zonder enig verband een mix is van reguliere bewoners en mensen met een rugzakje die begeleiding krijgen. In 2019 zijn de voorbereidingen begonnen, en vanaf januari 2020 wordt in de Sint Maartendreef gestart met veelzijdig wonen. Onder de bewoners worden portiekmakers gezocht die zorgen voor het beheer en de sociale cohesie in de flat. Er wordt een flatcoach aangenomen die zorgt dat kwetsbare bewoners aarden in de flat en zo nodig extra hulp en begeleiding krijgen. In samenwerking met de portiekmakers bouwt de flatcoach aan een structuur waar gebruik gemaakt wordt van elkaars talenten. Portaal biedt extra mogelijkheden voor sociaal- en gebiedsbeheer en onderzoekt de mogelijkheden om nieuwe huurders te werven die een bijdrage willen leveren.
Aan de Theemsdreef wordt gestart met een wijkkring, een groep bewoners die bij elkaar in de buurt wonen en elkaar kan opzoeken. Bovendien wordt een Ontwikkelwerkplaats opgezet om kennis te delen over lopende sociale interventies binnen woonopgaven in Overvecht en de opbrengsten uit pilot VWO te onderzoeken en te delen. Lees meer >

Afgesloten projecten

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van (verborgen) armoede
Ontwikkelen van een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van processen en structuren die tot (verborgen) armoede leiden of die bestendigen. Lees meer >

Samen voor een stevige sociale basis in Woudenberg
Meer inzetten op eigen kracht van burgers, begeleiding en ondersteuning dichtbij en laagdrempelig en aandacht voor preventie: dat is wat de gemeente Woudenberg, Mee en Youké  voor ogen hadden met het oprichten van de coöperatie De Kleine Schans. In de Algemene ledenvergadering (ALV) van de coöperatie werken twintig formele en informele zorgorganisaties en de gemeente samen aan het creëren van een sociale basisinfrastructuur in Woudenberg die problemen vroegtijdig signaleert en oppakt. In de werkorganisaties zijn de medewerkers ondergebracht die uitvoering geven aan de Wmo, de Participatiewet, de Wet op de Jeugdzorg en Wet op de leerplicht. Ook het sociale team is in de werkorganisatie ondergebracht. De gemeente verwacht dat hierdoor een meer integrale benadering van ondersteuningsvragen van inwoners ontstaat en er meer ondersteuning op maat wordt gegeven. Vanuit Woudenberg werd het kennisplatform Utrecht Sociaal benaderd om een nieuwe aanpak te monitoren. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht als van de Hogeschool Utrecht werkten samen in dit onderzoek dat mede mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het kUS. Lees meer >

CoSIE
Dit project richtte zich op de ontwikkeling van een co-creatieproces op het gebied van sociale en publieke dienstverlening en streefde naar service innovaties door een samenwerkend en gebruikersgericht co-creatieproces toe te passen en te testen. Lees meer >

Lokaal en integraal werken
Gemeenten willen de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is het stimuleren van toeleiding naar betaald werk. Een uitdaging op dit terrein is het ontwikkelen van integrale aanpakken om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen. Centrale vragen in dit project waren: Wat zijn effectieve werkwijzen om vanuit een integrale aanpak de toeleiding naar werk te bevorderen? En hoe kunnen daarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal gesteld worden? Lees meer >

Gewoon opvoeden in de wijk
Gewoon opvoeden in de Wijk was een van de deelprojecten binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht (AWTJU). Het beoogde een bijdrage te leveren aan het realiseren van de transformatiedoelen, in het bijzonder aan het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren. Centrale vraag: Op welke wijze kunnen de Utrechtse wijkprofessionals en Buurtteams Jeugd en Gezin in samenwerking met ouders en betrokken burgers het gewoon opvoeden in de wijk versterken? Het project richtte zich op de vorming van netwerken rondom opgroeien en opvoeden en werd uitgevoerd in Hoograven, Kanaleneiland en Leidsche Rijn. Om deze wijknetwerken tot stand te brengen, ging in elke pilotwijk een Wijkacademie van start. Een Wijkacademie bestaat uit een kerngroep van ouders en andere bewoners die in gesprek gaan over opvoedvraagstukken en activiteiten bedenken om deze vraagstukken in de wijk aan de orde te stellen en andere bewoners daarbij te betrekken. Meer weten? >

Integrale aanpak mbo-studenten met psychische problemen
Mbo-studenten met psychische problemen door een integrale samenwerking  zódanig maatwerk bieden en begeleiden dat schooluitval wordt voorkomen, studenten een diploma halen of anderszins begeleiding krijgen die aansluit bij hun wensen. Lees meer >

Oudewater werkt
Beschrijven van een aanpak en waar mogelijk verbeteren om kwetsbare inwoners naar werk toe te leiden. Lees meer >

Werkzame factorenmodel Ontwikkelwerkplaats
Onderzoek om de werkzame factoren te bepalen zodat het model als leer- en ontwikkelvorm verder onderbouwd en uitgebouwd kan worden. Lees meer >

Profiel Informele Zorg LVB
Verbetering van de samenwerking van professionals met het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier de handreiking>

Participatie Jongeren met een LVB
Dit project had tot doel om de elementen te determineren van een aanpak die jongeren met een licht verstandelijke beperking helpt om meer deel uit te maken van de samenleving, op de terreinen opleiding, werk en sociale participatie in de wijk. Hierbij was de vraag van belang hoe de samenwerking tussen diverse betrokkenen (jongeren zelf, hun omgeving, gemeente, politie, jeugdhulpverlening, etc.) optimaal vormgegeven kan worden zodat er een sluitend steunsysteem ontstaat, dat bijdraagt aan positieve gezondheid en maatschappelijke participatie. Lees hier het eindrapport >

Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen
In deze werkplaats wilden bewoners en medewerkers van vier woonprojecten in Utrecht ontdekken hoe goed het mengen van verschillende typen bewoners gaat in de praktijk. Het draaide om vier bijzondere woonvormen in Utrecht, waarbij ex-dak- en thuislozen, mensen met psychische kwetsbaarheid en andere burgers met elkaar samenwonen en samen activiteiten ondernemen. Lees meer >

Vathorst inclusief
Vathorst inclusief betrof een project met als doel het ondersteunen van cliënten bij het actief meedoen aan activiteiten in de wijk of de stad, en het ontwikkelen van een op participatie en inclusie gerichte benadering, waarbij (langdurige) zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning en participatie beter op elkaar aansluiten. Lees meer >

Begeleiding Nieuwe Stijl
Vereenvoudiging van de indicatiestelling en ontwikkelen van een integrale werkwijze voor de dienstverlening aan burgers met een gespecialiseerde begeleidingsbehoefte.
Dat was het doel van dit project. Bekijk het rapport >