Onderzoek

Vathorst inclusief


Drie woonlocaties gericht op woonbegeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in de wijk Vathorst te Amersfoort hebben hun praktijkvraag voorgelegd aan het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning. Het betreft locaties van Amerpoort, Humanitas DMH en Abrona die gegeven het feit dat zij een fysieke locatie delen in de Amersfoortse wijk Vathorst, meer zouden kunnen samenwerken, en elkaars kennis en diensten beter kunnen benutten. Tevens willen zij de handen in een slaan om meer verbinding te maken met de buurt en de daar actieve organisaties. Doel is om cliënten te ondersteunen bij het actief meedoen aan activiteiten in de wijk of de stad, en het ontwikkelen van een op participatie en inclusie gerichte benadering, waarbij (langdurige) zorg en welzijn/maatschappelijke ondersteuning en participatie beter op elkaar aansluiten.

Doel(en) van het project
De doelstellingen hangen met elkaar samen en zijn:

  1. Het ontwikkelen van werkwijzen om aan participatie en sociale inclusie te werken
  2. Samenhangend hiermee het versterken en verder ontwikkelen van een lokaal samenwerkingsverband. Samenwerking dient vanzelfsprekend te worden:
    * tussen medewerkers van Amerpoort, Humanitas DMH en Abrona
    * tussen genoemde zorgorganisaties en de buurt/wijk, zoals Indebuurt033 en Wijk en Participatie
    * tussen de zorgorganisaties en andere zorg- en welzijnsorganisaties die actief zijn in de wijk

Het gaat er om op alle niveaus het netwerk te verbeteren en de mogelijkheden die er zijn beter te benutten.

Doelgroep(en) waar het project zich op richt
Professionals van drie woonlocaties in de wijk Vathorst, Amersfoort, namelijk Abrona, Amerpoort en Humanitas DMH. Bewoners van deze drie locaties met een matig tot licht verstandelijke beperking. Bronnen, zorg- en welzijnsorganisaties en initiatieven in de Wijk Vathorst.

Omschrijving project
We vormen een ‘kerngroep inclusie’ die gaat fungeren als een zogenaamde Ontwikkelwerkplaats (OWP). Dit is een model waarbij een groep enthousiaste mensen met elkaar aan de slag gaat om de doelstellingen te verwezenlijken. Het is een leer-, ontwikkelings- en experimenteerproces waarbij plannen worden gemaakt en activiteiten worden ondernomen. Idealiter bestaat een OWP uit (vertegenwoordigers van) alle belangrijke betrokkenen, zoals cliënten, verwanten, professionals en buurtgenoten. De groep is tussen de 8 en 12 personen groot en wordt begeleid door een ‘facilitator’ van de hogeschool. Dit is iemand die het proces begeleidt, zorgt voor een goede leeromgeving, en kennis en inspiratie. De kerngroep heeft verschillende functies: zij ontwikkelt creatieve initiatieven, heeft een enthousiasmerende aanjaagfunctie naar medewerkers, medecliënten en medeburgers, onderzoekt mogelijkheden voor inclusie en oplossingen voor belemmeringen. Hierbij gaan we uit van wederkerigheid: wat mensen en organisaties voor elkaar kunnen betekenen. Onderzoek (door studenten) is ondersteunend aan het ontwikkelproces van de OWP.
De groep komt eenmaal per 6 weken bij elkaar, gedurende 2 uur. Tussentijds worden afgesproken acties uitgevoerd.

Beoogde resultaten en effecten
– Volwaardige participatie in en van de wijk, en daarmee tevens vergroting sociale netwerken bewoners (middelen o.a.: meer vrijwilligers in contact met bewoners, meer contacten met organisaties in de buurt); dit leidt tot grotere satisfactie en Kwaliteit van Leven.
– Professionalisering. Medewerkers zijn gericht op participatie en inclusie en zijn daarmee ‘sociale ondernemers’
– Medewerkers benutten elkaars kennis, faciliteiten en inzet.
– Er is een innovatieve samenwerkingsconstructie welke aansluit op het toekomstbeeld van de participatiesamenleving.

Binnen de OWP documenteren wat in de kerngroep gebeurt en op basis van deze gegevens voortgang van de te ontwikkelen samenwerking monitoren.
Middels studentonderzoek het mappen van bestaande samenwerkingscontacten in de wijk en de aard hiervan (aan het begin van het project en na 15 maanden).
Middels studentonderzoek bij aantal bewoners aan het begin van het project en na 15 maanden aantal aspecten in kaart brengen, namelijk: kwaliteit van leven, mate van participatie, kwaliteit sociaal netwerk, tevredenheid met participatie en ondersteuning. Tevens interviews met aantal bewoners na 15 maanden (representatieve afspiegeling)

Looptijd
18 maanden

Samenwerkingspartners
Amerpoort, Abrona, Humanitas DMH
Gemeente Amersfoort

Contactgegevens projectleider
Sascha van Gijzel 
Els Overkamp

Voortgangsverslag
Lees hier het tussentijdse verslag over dit project.