Thema’s
Thema’s

Thema’s

Het kUS ontwikkelt kennis op 4 thema's.

In de werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, de werkplaats Arbeid en Inclusie en de Academische Werkplaats Tranformatie Jeugd worden projecten uitgevoerd om kennis te ontwikkelen over deze thema’s (Onderzoeken). Vervolgens delen we de kennis in bijeenkomsten (Ontmoeten), via deze site en door middel van publicaties (Ontsluiten), leiden we professionals op via (bij)scholing (Opleiden) en ondersteunen we bij implementatie van kennis en werkwijzen in de praktijk (Ondersteunen).

1. Gezonde, sociale omgevingen en vitale netwerken

Hoe bevorderen we omgevingen en gemeenschappen die gezondheid, ontwikkeling, sociaal functioneren en participatie bevorderen?

Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken omvatten: gezin, buurt, dorp, wijk, bewonersinitiatieven, bedrijfsleven, sportverenigingen enz.
Het betreft kennis over gezonde wijk aanpakken en werkwijzen om sociale cohesie, participatie en inclusie in de samenleving te bevorderen. We beogen dat kinderen sociaal, gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat mensen waardevolle activiteiten en sociale rollen kunnen vervullen, in de buurt, door deelname aan sport, kunst en cultuur.

2. Participatie

Hoe creëren we voor iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan het leven in de buurt, aan inwonersinitiatieven, aan de arbeidsmarkt en aan passend onderwijs.

Het gaat hier om een toegankelijke samenleving waarin mensen kunnen deelnemen aan initiatieven in hun wijk of buurt. De arbeidsmarkt dient het mogelijk te maken dat iedereen naar vermogen kan meedoen en in het onderwijs is voor ieder kind een passende plek. Mensen kunnen, als dat nodig is, gebruik maken van zorg en ondersteuning op maat. De toegang tot het rechtssysteem is goed geregeld.

3. Preventie

Hoe voorkomen we problemen op het gebied van sociaal functioneren: uitsluiting, eenzaamheid en sociaal isolement, schulden, schooluitval, onveiligheid in gezinnen en buurten?

We willen voorkomen dat gezondheid, welzijn en sociaal functioneren bedreigd worden. Het betreft hier kennis van effectieve preventieve interventies, zoals bijvoorbeeld een kansrijke start voor kinderen, de inzet van ouderenconsulenten, schuldpreventie, voorkomen van huiselijk geweld, leefstijlprogramma’s, en maatschappelijke opvoeding op scholen. Een belangrijke vraag is ook hoe met elkaar samenhangende interventies op lokaal niveau effectief georganiseerd kunnen worden.

4. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening

Hoe zorgen we voor maatwerk, een integrale aanpak en continuïteit van zorg en ondersteuning als de aard van de beperkingen of de problematiek dit vereist?

Voor mensen met een grote of continue ondersteuningsbehoefte is een goed samenspel nodig tussen professionals onderling, maar ook tussen vrijwilligers, buurtgenoten, mantelzorgers en professionals. Zodat iedereen de zorg en aandacht krijgt die nodig is. Er mogen geen gaten vallen. Het gaat hier o.a. om effectieve ondersteuning van mensen die veel belemmeringen ervaren, moeilijk regie kunnen voeren of zorgvragen kunnen stellen.