Thema’s
Thema’s

Thema’s

Het kUS ontwikkelt kennis op 5 thema's.

In de werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie, de werkplaats Arbeid en Inclusie en de Academische Werkplaats Tranformatie Jeugd worden projecten uitgevoerd om kennis te ontwikkelen over deze thema’s (Onderzoeken). Vervolgens delen we de kennis in bijeenkomsten (Ontmoeten), via deze site en door middel van publicaties (Ontsluiten), leiden we professionals op via (bij)scholing (Opleiden) en ondersteunen we bij implementatie van kennis en werkwijzen in de praktijk (Ondersteunen).

1. Gezonde, sociale omgevingen en vitale netwerken

Hoe bevorderen we de sociale kwaliteit van buurten, wijken en dorpen?

Gezonde sociale omgevingen en vitale netwerken omvatten: gezin, buurt, dorp, wijk, bewonersinitiatieven, bedrijfsleven, sportverenigingen enz.
Het betreft kennis over gezonde wijk aanpakken en werkwijzen om sociale cohesie, participatie en inclusie in de samenleving te bevorderen. We beogen dat kinderen sociaal, gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat mensen in kwetsbare situaties een waardevolle sociale rol kunnen blijven vervullen.

2. Toegankelijkheid

Hoe zorgen we dat voorzieningen op het gebied van arbeid, zorg, recht en informatie voor iedereen toegankelijk zijn?

Het gaat hier om een toegankelijke samenleving. Mensen hebben recht op toegankelijke informatie en internet. De arbeidsmarkt dient het mogelijk te maken dat iedereen naar vermogen kan meedoen. Mensen kunnen, als dat nodig is, gebruik maken van passende zorg en ondersteuning. De toegang tot het rechtssysteem is goed geregeld.

3. Preventie

Preventie om te voorkomen dat gezondheid en sociaal functioneren in het geding komen: hoe voorkomen we het ontstaan van problemen?

We willen voorkomen dat gezondheid, welzijn en sociaal functioneren bedreigd worden. Het betreft hier kennis van effectieve preventieve interventies, zoals bijvoorbeeld ouderschapseducatie, de inzet van ouderenconsulenten, schuldpreventie, leefstijlprogramma’s, en maatschappelijke opvoeding op scholen. Een belangrijke vraag is ook hoe met elkaar samenhangende interventies op lokaal niveau effectief georganiseerd kunnen worden.

4. Aanpak van armoede, schulden, sociaal isolement en huiselijk geweld: welke interventies maken het verschil?

Hier richten we ons op interventies om armoede, schulden, sociaal isolement, huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en bestrijden, zoals arbeidstoeleiding, budgetbeheer, ontmoetingsmogelijkheden en signalering.

5. Continuïteit van zorg en ondersteuning: hoe realiseren we sluitende zorg en ondersteuning op maat?

Voor mensen met een grote of continue ondersteuningsbehoefte is een goed samenspel nodig tussen professionals onderling, maar ook tussen vrijwilligers, buurtgenoten, mantelzorgers en professionals. Zodat iedereen de zorg en aandacht krijgt die nodig is. Er mogen geen gaten vallen. Het gaat hier o.a. om effectieve ondersteuning van mensen die veel beperkingen hebben, moeilijk regie kunnen voeren of zorgvragen kunnen stellen.