Werkplaatsen
Werkplaatsen

Werkplaatsen

De projecten voeren we uit binnen 4 werkplaatsen.

Een werkplaats houdt zich bezig met een of meerdere thema’s van de kUS Kennisagenda. Binnen een werkplaats vinden concrete activiteiten plaats zoals onderzoek, ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en onderwijsontwikkeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door pilotprojecten en ontwikkeltafels. Vanuit deze activiteiten worden bijeenkomsten georganiseerd en publicaties uitgebracht.

Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie

De Werkplaats Maatschappelijke Ondersteuning vervolgt de activiteiten van de Wmo-werkplaats. Deze werkplaats houdt zich bezig met een aantal kUS thema’s zoals de ontwikkeling van lokale vormen van samenwerking en ondersteuning (waaronder sociale teams), het samenspel tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers, en de professionaliteit van het sociaal werk.

Werkplaats Arbeid en Inclusie

Het doel van de Werkplaats Arbeid en Inclusie is het innoveren van kennis en methoden om kwetsbare personen (terug) te geleiden naar arbeid. We kijken zowel naar de rol van gemeenten en (sociale) wijkteams, als naar de rol van potentiële werkgevers en de betrokken personen zelf. Participatie in arbeid draagt bij aan maatschappelijke participatie. Arbeid biedt een gestructureerde context waarbinnen met anderen kan worden samengewerkt. Wanneer deze arbeid ook financiële middelen oplevert, biedt het tevens mogelijkheden om in bredere zin deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Meedoen in arbeid heeft ook een positief effect op het fysieke en mentale welbevinden van mensen en leidt tot een geringer beroep op professionele ondersteuning.

In de werkplaats ontwikkelen we samen met uiteenlopende stakeholders, zoals gemeentelijke diensten, (sociale) wijkteams, zorg- en welzijnsinstellingen, patiëntenorganisaties, (sociale) werkgevers en kennispartners, vernieuwende aanpakken. Ook is er uitwisseling van ontwikkelde kennis en ervaringen.
De kennis die ontwikkeld en/of verzameld wordt in de werkplaats arbeidsparticipatie kan worden benut door professionals werkzaam in de praktijk, waaronder trajectbegeleiders, jobcoaches, klantmanagers, professionals in sociale wijkteams of andere professionals (werkzaam vanuit zowel gemeenten als zorg- en welzijnsinstellingen). Daarnaast kan deze kennis worden benut in het hbo-onderwijs (o.a. SPH, SJD), zodat ook de professionals van de toekomst op de hoogte zijn van actuele vraagstukken in hun beroepspraktijk.

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd

Verbetering en vernieuwing van zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen, zodat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat is het doel van de Academische werkplaats transformatie jeugd Utrecht.

De buurtteams Jeugd en Gezin van Lokalis hebben een centrale positie. In 3 projecten wordt bestaande kennis benut en nieuwe kennis ontwikkeld gericht op de transformatie van het jeugdstelsel. Doelstellingen zijn:

1. Het ontwikkelen van een sterke civil society (burgermaatschappij) in Utrecht met een rol voor de buurtteams.
2. Het behandelen van complexe gedrags- en gezinsproblemen in de wijk met ondersteuning van het sociale netwerk.
3. Het ontwikkelen van een hoogwaardige en effectieve generalistische basiszorg.

Daarnaast worden in kortlopende klein-en-fijn projecten onderzoeks- en ontwikkelvragen beantwoord die worden gesteld door jeugdigen, hun opvoeders en de (in)formele zorg.

Naast Lokalis nemen deel: Jeugdgezondheidszorg, Youké, JIJ Utrecht, Gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, Nederlands Jeugdinstituut en Trimbos-instituut.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de site van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd.

Kenniswerkplaats Gezondheidsverschillen in psychische gezondheid

Gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht, Pharos en het Trimbos-instituut, hebben hun krachten gebundeld samen met lokale partners in het kennisnetwerk gezondheidsachterstanden en psychische gezondheid: integrale aanpak in de wijk. De missie van deze kenniswerkplaats is het bevorderen van de psychische gezondheid in stad/regio Utrecht van inwoners in een achterstandssituatie. Met deze kenniswerkplaats geven we een impuls aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de mentale gezondheid in Utrecht. De Kenniswerkplaats organiseert regelmatig kennisateliers, waarin professionals uit beleid, praktijk en onderzoek elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst over chronische stress in de wijk. Daarnaast is er een ZONMW-subsidie verworven voor de aanpak van chronische stress voor kwetsbare personen, waarvan Pharos de penvoerder is). Kijk hier voor meer informatie.

Voor meer informatie:

 

Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) wil innovatie op het sociale domein in de provincie Utrecht stimuleren. Leidend hierbij is de regionale kennisagenda. Hiervoor is een bescheiden budget beschikbaar voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Aanvragen kunnen gehonoreerd worden totdat dit budget op is.

Meer weten? Download het aanvraagformulier.

Bijlagen