Lectoraat Toegang tot het Recht

Binnen het Lectoraat Toegang tot het Recht lopen de volgende onderzoeksactiviteiten:

Legal Empowerment en Acces to Law

Maartje Vermeulen (maartje.vermeulen@hu.nl)

Maartje is sinds april 2011 docent bij de opleiding HBO Rechten. Hiervoor werkte ze in verschillende functies bij de Universiteit Utrecht. Binnen de opleiding HBO Rechten houdt ze zich bezig met het denken over recht en samenleving. Ze geeft cursussen als Ethiek en Rechtssociologie. Haar interesse richt zich op het waarom van rechtsregels, de betekenis van het recht en de invloed die rechtsregels al dan niet hebben op de samenleving. De komende tijd staat ze Quirine Eijkman bij in het onderzoek Toegang tot Recht. Ze verricht literatuuronderzoek naar de begrippen Legal Empowerment en Acces to Law, waarin ook aandacht is voor beleid dat in dit kader is uitgezet. Het doel van dit onderzoek is het leggen van een basis voor verder onderzoek binnen het lectoraat Toegang tot Recht.

Professionaliteit van reclasseringsmedewerkers

Matthijs Brouwer (matthijs.brouwer@hu.nl)

Matthijs is sinds 2007 docent bij de opleiding HBO Rechten, sinds 2017 onderzoeker bij het Lectoraat Toegang tot het Recht, sinds 2018 als promovendus. Hij doet onderzoek naar professionaliteit van reclasseringswerkers en de plaats die het recht inneemt binnen hun rol als forensisch sociale professional. Binnen de HU houdt hij zich verder bezig met onderwijsinnovatie en denken over (blended) didactiek, motivatie en gepersonaliseerd leren. Binnen de opleiding HBO Rechten houdt hij zich bezig met leerteamleren. Hij geeft onder andere communicatietrainingen, cursussen argumenteren en management en organisatie. Hij is geïnteresseerd de spanning tussen de (vaak gewenste of veronderstelde) rationaliteit van organisaties en hun beleid tegenover de irrationaliteit van menselijk handelen en de daarmee gepaard gaande ongewenste, want onrechtvaardige, uitkomsten van beleid.

 

Juridische zelfredzaamheid

Majda Lamkaddem (majda.lamkaddem@hu.nl)

Majda is sinds februari 2016 docent onderzoeksvaardigheden bij de opleiding Creative Business (Creative Business, voorheen ICM, FCJ). Hiervoor werkte ze als postdoc onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde bij het AMC (Universiteit van Amsterdam). Haar onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de toegang tot de gezondheidszorg voor etnische minderheden. Binnen het lectoraat Toegang tot het Recht is ze verantwoordelijk voor de onderzoekslijn juridische zelfredzaamheid. Ze begeleidt verschillende onderzoeksprojecten op dit gebied. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals juridische vaardigheden van sociale werkers, kwaliteit van mediation in strafzaken en digitale vaardigheden van burgers. Resultaten laten verschillende knelpunten zien op het gebied van toegang tot toereikende juridische hulpverlening en diensten. Inbedding van deze resultaten in het praktijkonderwijs en opleidingen kan zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de diensten van juridische en sociale professionals, en een verbeterde toegankelijkheid van het systeem voor alle burgers.

 

Preventieve beleidsvoering voorkomen (gewelddadig) extremisme

Annemarie van de Weert (annemarie.vandeweert@hu.nl)

Annemarie is sinds augustus 2016 als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Voor het lectoraat Toegang tot het Recht voert ze een reeks complementerende praktijkstudies uit naar preventieve beleidsvoering door eerstelijns professionals om (gewelddadig) extremisme te voorkomen. Daarbij is ze docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) voor het vak Terrorisme en Radicalisering als wel Ondermijning van de . Haar eerste onderzoek richt zich op het signaleren van radicaliseren versus extremisme door jongerenwerkers op lokaal niveau. Hieruit volgde een tweede praktijkstudie naar het gemeentelijk multidisciplinaire besluitvormingsproces rondom ‘interventies’ op (mogelijk) extremistische jongeren. Het doel van beide onderzoeken is het in kaart brengen van de dagelijkse praktijk ten opzichte van contraterrorisme beleid zoals opgelegd door de overheid en aanverwante instanties. De exploratieve bevindingen leggen een basis voor verder onderzoek naar sociale en politieke factoren binnen de lokale aanpak van extremisme onder adolescenten.

 

De legitimiteit van privacy-inperkende veiligheidsmaatregelen

Gerdo Kuiper (kuiper.g@hsleiden.nl)

Gerdo doceert rechtsfilosofie en hij doet onderzoek naar veiligheid en privacy. Hij studeerde ‘Encyclopedie en Filosofie van het Recht’ en ‘Civiel recht’ aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt hij aan een multidisciplinair promotieonderzoek (rechtsfilosofisch en rechtssociologisch) over privacy. Hij promoveert onder de supervisie van prof. mr. C.W. Maris (Universiteit van Amsterdam) en mw. mr. dr. Q.A.M. Eijkman (lector Toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht). Hij is werkzaam aan de Hogeschool Leiden. In 2010 ontving hij een NWO Promotiebeurs voor leraren voor onderzoek naar de legitimiteit van de inperkingen op het recht van privacy door veiligheidsmaatregelen van de overheid: Privacy in gevaar, rechtmatigheid, rechtvaardigheid en publieke legitimiteit.

 • Wat is het doel van jouw onderzoek?
  Het doel is om een theoretisch kader en een toepassing van dit kader te geven voor een afweging tussen enerzijds de veiligheidsmaatregel en anderzijds de inperking van privacy. Het kader is een combinatie van rechtsfilosofie (sociaal contract van Hobbes en Locke en een utilitaristische versus een deontologische benadering; Dworkin: ‘Rights as trumps’) en een toepassing in de (Europese) rechtspraktijk middels een jurisprudentieonderzoek.
 • Wat zijn de bevindingen tot nu toe?
  http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jpl/article/view/69556
  (dit is een link naar een artikel geschreven samen met mr. dr. Q.A.M. Eijkman)
 • Waarom is het actueel?
  Het is zeer actueel: denk aan alle veiligheidsmaatregelen die door de overheid worden genomen die ten koste gaan van individuele vrijheden waaronder de privacy, zoals bij de Wiv. en vele andere voorstellen.
 • En waarom is dit onderzoek nodig?                                                                                                                           Dit onderzoek zal zeer bruikbaar zijn als rechtsfilosofisch toetsingskader t.a.v. allerlei voorgenomen privacy-inperkende veiligheidsmaatregelen.

 

Toegang tot het Recht, Werken in een Justitieel Kader

Marion Uitslag (marion.uitslag@hu.nl)

Tanja van Mazijk (tanja.vanmazijk@hu.nl)

Marion heeft na de afronding van de hbo-opleidingen Cultureel Werk en Maatschappelijk Werk geruime tijd als maatschappelijk werkster in het Pieter Baan Centrum (de Psychiatrische Observatiekliniek van Gevangeniswezen) gewerkt. Gedurende deze periode heeft zij (in deeltijd) Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is sinds 2001 werkzaam als MfN-registermediator (Mediationfederatie Nederland) en rechtbankmediator bij de rechtbanken Utrecht en Zwolle. Marion is gespecialiseerd in bemiddeling, zowel in het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening, de (semi-)publieke sector (gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg) alsook binnen het strafrecht. Zij heeft onder andere meegewerkt in de politiepilot Mediation te Utrecht. Ook is zij instituutsassessor en peerreviewer namens de MfN. Binnen Hogeschool Utrecht is Marion verantwoordelijk voor de inhoud, vormgeving en uitvoering van de post-hbo-opleiding Mediation. Hier leidt zij mediators op. Zij verzorgt trainingen in binnen- en buitenland en werkt mee aan verschillende congressen op het gebied van mediation en conflictbemiddeling.

Tanja heeft na de afronding van haar rechtenstudie als advocaat gewerkt. Sinds 2005 is zij MfN (Mediation federatie Nederland) Registermediator en rechtbankmediator bij de rechtbanken Utrecht en Zwolle. Zij is gespecialiseerd in oplossingsgerichte bemiddeling binnen een breed werkterrein: het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening en de (semi) publieke sector (gemeenten, onderwijs en gezondheidszorg). Tevens is zij instituutsassessor bij de MfN. Als hogeschooldocent aan de Hogeschool Utrecht doceert zij arbeidsrecht bij het Instituut voor Arbeid & Organisatie en is zij coördinator van de minor ‘Arbeidsrecht in de Praktijk’. Daarnaast is zij docent/trainer bij de door de MfN gecertificeerde post HBO opleiding Mediation, hier leidt zij mediators op en doceert zij de specialisatiecursus “Mediation en Arbeidsrecht”. Zij verzorgt trainingen in binnen- en buitenland. Met ingang van 2016 is Tanja onderzoeker bij het Lectoraat ‘Werken in Justiteel Kader’. Met haar  praktijkervaring in de juridische- en mediationwereld hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan de onderzoeken van het lectoraat.

Zie ook het interview met Marion in Carolijn Winnubst (2015) “Marion Uitslag: ‘Je moet eerst van het conflict gaan houden’“, in: TIJDSCHRIFT CONFLICTHANTERING, Nummer 5, 2015, Sdu