Wat is Legal Empowerment?

Binnen het Legal Empowerment Lab vatten we “legal empowerment” op als een breed begrip, dat gebruikt wordt om burgers te ondersteunen in de toegang tot recht.

Om helderheid te krijgen over de betekenis van legal empowerment voor het huidige debat over zelfredzaamheid, participatiesamenleving en toegang tot recht heeft Mr. Drs Maartje Vermeulen het volgende betoogd:

Legal empowerment is, in de definitie van (inter)nationale organisaties als de VN, Open Justice Society en Hiil, een containerbegrip waaraan sociale, economische en politieke doelen worden gekoppeld. Het is niet alleen een doel, maar ook een zichzelf versterkend proces. Als het gaat om toegang en toegankelijkheid van het recht staan er momenteel vier thema’s ter discussie:

  • de participatiesamenleving en zelfredzaamheid,
  • decentralisatie en maatwerk,
  • bezuinigingen op de rechtsbijstand,
  • digitalisering.

Per thema moet worden bekeken of en hoe legal empowerment in antwoord op deze uitdagingen kan worden ingezet. Dat roept tegelijkertijd de vraag op: hoe kan het Legal Empowerment Lab hier vorm aan geven?

Meer samenwerking met opleidingen in het sociale domein die kennis hebben van methodieken om mensen te empoweren, en behoefte hebben aan kennis van het juridische, ligt voor de hand. Maar ook binnen het juridische domein wordt nog weinig met dit begrip gewerkt. Mogelijkheden te over!

 

Bron: Maartje Vermeulen, Gebruikers van het recht centraal. Legal Empowerment: een vorm van juridische emancipatie? Lectoraat Toegang tot Recht Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) & Instituut voor Recht, 30 januari 2017