Project Wijk & Recht

Het project Wijk & Recht gaat over de rechtvaardige stad, bezien vanuit het ondersteunen van burgers en professionals in de toegang tot recht. Daarmee gaat het ook over toegang tot de regels, rechten verwezenlijken en kunnen opkomen voor je rechten. We willen zoeken naar nieuwe oplossingen, buiten de geijkte procesgangen, met ondersteuning van mediation of andere conflictoplossingen en waar zinvol met ‘legal tech’.

Vanuit de empowermentgedachte zien we ook het belang van ondersteunen van sociaal ondernemerschap, van de focus op laaggeletterden, ongedigitaliseerden en het MKB. Maar het ook gaat het over de ondersteuning van werkenden bij de gevolgen van de technologische ontwikkelingen en robotisering. Hier liggen binnen de stedelijke samenleving grote uitdagingen voor de toekomst.

Daarbij hebben we tevens de focus op het opleiden van op waarden gerichte kritische professionals, die kennis moeten hebben van deze ontwikkelingen. En voor dit alles hebben we ook onderzoek nodig dat ons helpt bij het zoeken naar oplossingen.

 

Project met de Gooise Meren

In samenwerking met Heidi van Otten, beleidsadviseur bewonersparticipatie en  –initiatieven, en Willem Kikkert, programmamanager doedemocratie,  werkt de HU aan aantal projecten in het kader van de ‘doedemocratie’.

In het studiejaar 2017-2018 gaan HBR (HBO Rechten)  studenten leeronderzoek doen. Zij schuiven aan bij de zgn. initiatieventafel om te zien wat er in de praktijk gebeurt met de burgerinitiatieven. Daarnaast gaan zij d.m.v. interviews een inventariserend onderzoek doen naar hinderende c.q. belemmerende wet- en regelgeving.

Zestien tweedejaarsstudenten SJD (Sociaal Juridische Dienstverlening) gaan zich in gemeenten Gooise Meren, Weesp en Wijde Meren inzetten om de financiële educatie te bevorderen van 17/18 jarigen.

Ook op de thema’s sociaal ondernemerschap en aanbesteding, privacyrecht voor diverse professionals, leren netwerken en klantgericht werken wordt de samenwerking gezocht.

De Gooise meren werkt nu een jaar met een serious game voor medewerkers/ambtenaren over dilemma’s in de praktijk. Welke keuze maak je en waarom. In dit kader vallen de termen omgevingsmanagement en loslaten van de risico-regel reflex. Willem Kikkert gaat met deze game in het onderwijs werken zodat studenten die in gemeenten stage gaan lopen en/of gaan werken zien wat in de praktijk voor keuzen moeten worden gemaakt en wat de dilemma’s daarbij zijn.