Promotieonderzoek

Discretionaire ruimte binnen de Participatiewet

Lizet van Donkersgoed

lizet.vandonkersgoed@hu.nl

Het proefschrift (2018) gaat over discretionaire ruimte en ethiek bij gemeenteambtenaren die als klantmanagers de Participatiewet uitvoeren. Basis zijn 21 bijgewoonde casuistiekbesprekingen door deze professionals. Startend vanuit gebruikelijke sociaal-wetenschappelijke (post-positivistische) methodes, leidt het betoog naar een logische maar radicale omslag in meta-theorie. Het relationeel constructionisme, een sociaal-wetenschappelijke (meta-)theorie, blijkt in de praktijk betere aangrijpingspunten te bieden om een ethische vorm van professioneel handelen uit te nodigen

 

 

De overheid achter de voordeur

Simone van Egdom

simone.vanegdom@hu.nl

Onder de werktitel ‘De overheid achter de voordeur’ onderzoek ik de recente aanvullingen op het pakket wettelijke mogelijkheden om bij de gezinnen van overlastgevende jongeren ‘achter de voordeur’ invloed uit te oefenen. Hoe verhouden deze wettelijke bevoegdheden zich tot de rechten en verplichtingen uit het Kinderrechtenverdrag (IVRK) en tot artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens: het recht op respect voor het privéleven, gezinsleven en de woning? Beoogd promotor: prof. H.J.B. Sackers – hoogleraar bestuurlijk sanctierecht.

De taal van de incasso 

Tialda Sikkema

tialda.sikkema@hu.nl

Wie zijn rekeningen niet heeft betaald, kan allerlei documenten verwachten waarin wordt aangemaand tot betaling, of waarin betaling via de rechter wordt afgedwongen. Deze teksten zijn berucht om hun onbegrijpelijkheid en roepen misschien wel meer vragen op dan ze beantwoorden. Tialda Sikkema, docent bij de gerechtsdeurwaardersopleiding in Utrecht, vroeg zich af wat de wetgever voor ogen had bij het vaststellen van normen die zij heeft geformuleerd over incassoteksten en in hoeverre deze teksten onbegrijpelijk zijn en of dat aan de tekst, de taak of de lezer ligt. In haar promotieonderzoek geeft ze antwoorden op deze vragen. Ze rondt nu dit onderzoek naar de (on)begrijpelijkheid van incassoteksten af. Ze heeft onder meer empirisch onderzoek uitgevoerd waarbij 212 deelnemers vragen over een aanmaning en een dagvaarding in een incassozaak hebben beantwoord. De proefpersonen hebben ook verschillende vragenlijsten ingevuld zodat hun geletterdheid in kaart gebracht kan worden. Daarnaast zijn de historische en juridische context van incassoteksten onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats binnen het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht en een project rond begrijpelijkheid van financiële communicatie van de Universiteit Utrecht.

Tialda is sinds 2009 verbonden als docent juridische tekstkwaliteit aan het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht. Ze spreekt geregeld op internationale congressen over juridische tekstkwaliteit.

 

Onderwijs op de grens van school en beroepspraktijk

Erica Bouw

erica.bouw@hu.nl

Sinds december 2015 ben ik naast mijn taken als leerplanadviseur en docent bij Sociaal Juridische Dienstverlening, voor drie dagen per week gedetacheerd naar het Lectoraat Beroepsonderwijs van de HU. Als promovendus ben ik daarbij verbonden aan de Open Universiteit Nederland. Ik doe promotieonderzoek naar vormen van onderwijs op de grens van school en de beroepspraktijk. Inzicht in de kenmerken is nodig om bestaande onderwijsvormen op die grens beter te kunnen duiden en evalueren. Dit promotieonderzoek levert daarnaast ontwerpkennis op om leeromgevingen op de grens van school en werk vorm te geven. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van systematisch literatuuronderzoek, casestudy’s (in het mbo en hbo) en expertraadpleging. Zie voor meer informatie: www.ericabouw.hu.nl