Wijk & Recht

Wijk en Recht

Vanuit de benodigde innovatie van de beroepspraktijk, inclusief een herschikking van taken, willen we werken aan de verbetering van toegang tot recht zodat een bijdrage kan worden geleverd aan de sociale rechtvaardigheid van de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om toegang tot de regels zelf, maar ook om de mogelijkheid om juridische problemen op te lossen.

Een idee voor een nadere invulling van onderzoek op dit terrein kwam naar voren in gesprekken met collega-onderzoekers die het sociaal makelaarschap in Utrecht tussentijds evalueerden. Zij constateerden dat er zowel bij sociale professionals, als bij de burgers in de wijken, veel juridische vragen leven. Dat betreft vaak vragen over aansprakelijkheid van die professionals, over vergunningen, maar ook meer algemeen de aansprakelijkheid bij maatschappelijke initiatieven, vragen die trouwens ook centraal staan in het rapport ‘Regel die burgerinitiatieven’. “Een wolk van juridisch gedoe” die initiatieven belemmeren, zo beschrijven de onderzoekers het.

Daarnaast komen initiatieven als de burenrechter voorzichtig van de grond. Hierbij gaat het om burenruzies.  Adviseurs van het juridisch innovatiebureau HiiL en medewerkers van de Rechtspraak hebben die nieuwe innovatieve procedure voor burengeschillen ontwikkeld. Op grond daarvan zijn er pilots ontwikkeld die nog moeten worden geëvalueerd.

Op basis van deze eerste verkenning lijkt de tijd rijp te zijn voor een inventariserend onderzoek in de wijken naar voorkomende juridische problemen, de behoefte aan juridische ondersteuning van de sociale professionals en de mate waarin burgers toegang tot recht hebben. Op basis van die uitkomsten kan verder onderzoek worden gedaan hoe juristen op een laagdrempelige en toegankelijke manier kunnen bijdragen aan nieuwe vormen van geschilbeslechting buiten de geijkte instituties, en ook hoe sociale professionals ondersteund kunnen worden bij hun werkzaamheden; door adviezen of bijscholing. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van allerlei digitale toepassingen, maar kan ook worden onderzocht hoe toegang tot recht ook voor laaggeletterden en/of de niet gedigitaliseerden kan worden gewaarborgd.

Wilt u als gemeente met ons samenwerken, heeft u vragen over onderzoek of scholing, dan kunt u contact opnemen met Margreet Breukelaar margreet.breukelaar@hu.nl