1e graads
Economie 02 – vragen

Economie 02 – vragen

Give me 5 – vragen in de economieles

Beschrijving onderwijssituatie

Een leraar Economie introduceert een werkwijze bij zijn leerlingen waarmee ze toets- en examenvragen gerichter kunnen lezen. Hij noemt deze aanpak ‘Give me 5’: de leerlingen moeten in vijf stappen de vraag ontleden, de gebruikte vakbegrippen definiëren en een antwoord formuleren. Na een klassikale uitleg over de methode (fragment 1), gaan de leerlingen zelf aan het werk (fragment 2).

Kijkvragen

Bij fragment 1:

 1. Doorzie je de methode die deze docent heeft bedacht om zijn leerlingen hiermee te helpen?

Bij fragment 2:

 1. Herken je de ‘Give me 5’-methode in de manier waarover de leerlingen over de methode onderhandelen?
 2. Wat levert deze werkwijze volgens jou op?

Videofragment

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Klik hier voor het transcript bij fragment 2.

Materialen

Uitgewerkt ‘Give me 5’-schema voor de voorbeeldvraag

Opdrachten

 1. Herken je het probleem dat leerlingen toets- en examenvragen niet altijd goed lezen? Hoe merk je dat precies? Wat zijn de gevolgen?
 2. Vat de ‘Give me 5’-methode in je eigen woorden samen: hoe zou je de werkwijze kort en bondig aan je eigen bovenbouwleerlingen uitleggen?
 3. Bekijk enkele lesmethodes, toetsen en/of examens binnen je eigen vakgebied. Onderzoek of de gestelde vragen inderdaad merendeels volgens het door de economiedocent gepresenteerde stramien zijn opgebouwd. Zo nee, kun je de afwijkende vragen ook tot een ‘model’ ontleden?

Theorie

 1. Lees de tekst over vakmatig redeneren. Stimuleert het groepswerk in fragment 2 het vakmatig redeneren van de leerlingen? Hoe effectief lijkt je de gekozen werkvorm? Zie je mogelijkheden om hem zelf ook toe te passen?
 2. De leraar suggereert dat (bij het vak Economie) veel toets- en examenvragen gebaseerd zijn op causale verbanden, zie denkrelaties in geschreven taal. Welke signaalwoorden geeft hij hierbij als voorbeeld? Bekijk vervolgens enkele vragen uit je eigen lespraktijk. Vind je meer causale verbanden terug en aan welke signaalwoorden herken je ze?
 3. Tijdens de instructie zie je voorbeelden van het hardop voordoen van vakmatig redeneren. Hoe beoordeel je deze uitwerking?
 4. Lees denkrelaties in geschreven taal en visuele weergave van denkrelaties. Is de ‘Give me 5’-aanpak een visuele weergave van een denkrelatie? Maak je in je lespraktijk vaker gebruik van dit soort visuele weergaven?
 5. Ontwerp een les waarin je met leerlingen het lezen van toets- of examenvragen voor jouw vakgebied oefent.