2e graads
Dienstverlening 3 vmbo – Functionele spreektaken

Dienstverlening 3 vmbo – Functionele spreektaken

Rollenspel ‘Klanten ontvangen in de kapsalon’

Een groep leerlingen in 3 vmbo, bbl en kbl, die de richting Dienstverlening volgen, spelen een rollenspel waarin ze een klant ontvangen in de kapsalon.

Beschrijving onderwijssituatie

In deze workshop spelen de leerlingen een rollenspel waarin ze een klant ontvangen in de kapsalon. De workshop heeft de volgende opbouw:

  1. Samen hardop een tekst lezen en van moeilijke woorden uit de tekst zelf bedenken wat ze betekenen (zie praktijkvoorbeeld begripsontwikkeling: klanten ontvangen in de kapsalon)
  2. Ervaringen uitwisselen (zie praktijkvoorbeeld mondelinge activiteiten: voorbereiding op rollenspel in de kapsalon)
  3. Rollenspel doen

De leerlingen hebben aandachtspunten geformuleerd voor het ontvangen van klanten in de kapsalon. Die staan op het bord. In dit fragment wordt het rollenspel drie keer uitgevoerd.

Kijkvragen

  1. Wat valt je op aan het taalgebruik van de drie leerlingen die het rollenspel spelen? Zijn er verschillen?
  2. Wat valt je op aan de manier waarop de docent de drie rollenspellen nabespreekt?

Videofragment

Opdrachten

  1. Laat jij leerlingen wel eens een rollenspel doen? Hoe organiseer je dat? Welke instructie geef je?
  2. De docent laat bij ieder rollenspel één leerling feedback geven. Hoe betrek jij je leerlingen bij het geven van feedback op medeleerlingen?

Theorie

  1. Er is sprake van functionele spreektaken als het gaat om taken uit de dagelijkse realiteit. Het kan gaan tevens gaan om taken die realistisch zijn in een bepaald beroep. Gelet op deze omschrijving, betreft het hier een functionele spreektaak? Wat zegt de lerares daar aan het einde van het fragment over?
  2. Feedback op mondeling taalgebruik kan zowel op de inhoud als op de vorm gericht zijn. Waar geeft de docent vooral feedback op? Noteer een paar voorbeelden van leerlingfeedback en van docentfeedback.
  3. Ga na op welke manier de lerares omgaat met verschillen in mondelinge vaardigheden. Op welke manier houdt zij rekening met de taalachtergrond van de leerlingen? Licht je antwoord toe.