Denkrelaties

Omschrijving Denkrelaties zijn verbanden die in taal (bewust of onbewust) gelegd worden tussen woorden en begrippen.
Toelichting Taalgebruik kent altijd een onderwerp en een bewering daarover (onderwerp en hoofdgedachte). Die bewering wordt vaak ‘vertaald’ in signaalwoorden:  woorden die de lezer informatie verschaffen over de taal- en denkrelaties in een tekst.

Er bestaan signaalwoorden die

–   verbanden tussen taal en werkelijkheid aanduiden (morgentussentijds)

–   bepaalde redeneringen ondersteunen (belangrijkdaadwerkelijk)

–   redeneringen weergeven (omdat, dus, desondanksniettegenstaande) enzovoort.

Deze denkrelaties zie je in taal terug binnen zinnen, tussen zinnen en alinea’s. Signaalwoorden geven verschillende soorten verbanden aan: gevolgtrekkend verband, tegenstellend, vergelijkend, expliciet, argumenterend, verwijzend

Een voorbeeld: In de volgende zin “Als je water verhit tot 100 graden celcius, dan gaat het koken. Daarbij ontstaat stoom. Met die stoom kun je vervolgens ….”. vind je een oorzaak-gevolgrelatie (als-dan-daarbij) en een middel-doel relatie (met, vervolgens).

Zie ook schooltaalwoordencognitieve taalfuncties.
Praktijkvoorbeelden Mondelinge activiteiten:

Schriftelijke activiteiten: