Meertaligheid

Omschrijving Het gegeven dat elke persoon, elke regio en elk land in principe meertalig is.
Toelichting In principe is elk kind en is elke maatschappij ‘multilinguaal’. Dat betekent niet alleen dat er meerdere talen worden gesproken, maar ook dat standaardtalen meerdere variëteiten kennen (vaktalen, talen van sociale groepen en beroepen). Voor het onderwijs betekent het dat veel leerlingen de school binnenkomen met meer talen of taalvariëteiten in hun bagage dan alleen het algemeen Nederlands (AN).
Het onderwijs heeft in de eerste plaats tot taak de beheersing van het Nederlands door leerlingen op een zodanig niveau te brengen dat de leerling het onderwijs met succes kan volgen.
Daarnaast heeft het onderwijs ook tot taak de taalachtergrond van leerlingen te (doen) waarderen. Voor elk individu en elke groep speelt taal een essentiële rol in het opbouwen van een eigen identiteit. Zo is bijvoorbeeld het streven van de Raad van Europa gericht op het realiseren van ‘plurilinguaal’ onderwijs, waarbij een Europese burger over meer dan één taal beschikt, elk geschikt voor specifieke situaties (groepen, contexten)…en over een attitude beschikt die het bestaan (en verstaan) van andere talen als positief en leerzaam beschouwt.
Zie ook tweedetaalverwerving;taalvariatie; interculturele communicatie; verschillen in begripsontwikkeling; omgaan met verschillen in begripsontwikkeling; verschillen in mondelinge vaardigheden; omgaan met verschillen in mondelinge vaardigheden; verschillen in schriftelijke vaardigheden; omgaan met verschillen in schriftelijke vaardigheden.