Theorie Algemeen

Ontwerpen van taalgerichte vaklessen

Omschrijving Ontwerpen van vaklessen waarin naast de vakdoelen ook expliciet aandacht is voor het ontwikkelen van (vak)taal.
Toelichting Een taalgerichte vakles besteedt aandacht aan de vakinhoud en aan de taal die helpt de vakinhoud te verwerken. De leerdoelen van het vak zijn hierbij leidend. Taal en bijbehorende taaldoelen zijn een afgeleide, maar onlosmakelijk verbonden met de vakdoelen.
In een taalgerichte biologieles over ‘Gezonde voeding’ wordt specifieke vakinhoud behandeld, maar tegelijkertijd wordt gewerkt aan taaldoelstellingen. Leerlingen moeten relevante begrippen selecteren en vastleggen in een begrippenlijst over het thema. Daarnaast benoemen ze relaties tussen de begrippen in een begrippennetwerk. Interactie over het thema gebeurt zowel in een klassengesprek als in tweetallen. In de feedback let de leraar op hoe de leerlingen formuleren en helpt hen preciezer te formuleren.
Zie ook begrijpelijk taalaanbod realiseren; taalproductie uitlokken; feedback geven; integrale didactiek TVO;