Theorie Algemeen

Samenwerking Nederlands en andere vakken

Omschrijving Het gebruik maken bij andere vakken van wat bij Nederlands is geleerd. Het bij Nederlands aan de orde stellen van taalproblemen bij andere vakken.
Toelichting Bij de invoering van schoolbreed taalbeleid is het zaak de relatie tussen het vak Nederlands en andere vakken goed te doordenken. Taalbeleid gaat alle docenten aan, maar docenten Nederlands kunnen specifieke taken op zich nemen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de docent Nederlands allerlei taken van de vakdocent overneemt.
Voorbeelden van taken voor de docent Nederlands (taalcoach):- bepalen taalniveau van leerlingen en dit bespreken met vakdocenten
– remediëren
– taalbewustzijn van leerlingen stimuleren
– gebruik taalportfolio begeleiden en stimuleren dat in te zetten bij prestaties in andere vakken
– bereid zijn tot samenwerking met vakdocenten in voorbereiding en uitvoering van (vak)lessen
– aanreiken van modellen en materialen
– gebruik maken van inhouden uit vaklessen
– de vakdocent heeft hierin ook taken, zoals
– bereid zijn tot samenwerking met de docent Nederlands
– beschikbaar stellen van vakmaterialen aan de docent Nederlands

Als voorbeeld wijzen we erop dat in alle vakken genres worden gebruikt, die bij Nederlands worden aangeleerde en geoefend: discussie, debat, presentatie, uiteenzetting, betoog. Docenten van andere vakken moeten een beroep (kunnen/willen) doen op de voorkennis van leerlingen in dezen en zich houden aan of op z’n minst bewust zijn van genrekenmerken (structuur, doel, voorschriften en regels) die de leerlingen bij Nederlands hebben geleerd.

Zie ook transfer; taalbeleid; professionalisering van docenten