Theorie Algemeen

Taalbeleid

Omschrijving Beleid van een school waarin is uitgewerkt hoe ze bewust wil omgaan met onderwijsaanbod voor de talig heterogene leerlingenpopulatie.
Toelichting Taalbeleid maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van een school. Het bevat een doortimmerde visie op het onderwijs in Nederlands en andere talen, de rol van taal in het (vak)onderwijs en de samenwerking daarbij tussen docenten.
In een taalbeleidsplan beschrijft de school hoe het onderwijs qua taaleisen, -verwachtingen en- leerkansen structureel wordt afgestemd op de taalleerbehoeften van alle leerlingen met als uiteindelijk doel het verbeteren van de onderwijsresultaten van de leerlingen.
De niveaubeschrijvingen in het Referentiekader Taal stellen hoge eisen aan de output van een school. Een taalbeleidsplan zorgt ervoor dat met name op scholen met een talig heterogene populatie de verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen bij leraren Nederlands ligt. Het taalbeleidsplan omschrijft de taak die alle leraren hierin hebben.
Bij taalbeleid gaat het primair om het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen. Dit kan enerzijds via taalonderwijs (onderwijs Nederlands) maar ook via vakonderwijs. Voor het werken aan de taalvaardigheid van leerlingen binnen vakonderwijs kan de didactiek van taalgericht vakonderwijs worden ingezet. Taalgericht vakonderwijs maakt deel uit van het schoolbrede taalbeleid.
Zie ook integrale didactiek TVO; taalgericht vakonderwijs; samenwerking Nederlands en andere vakken; Referentiekader Taal