Theorie Algemeen

Taalgericht vakonderwijs

Omschrijving Onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd.
Toelichting De didactiek van taalgericht vakonderwijs is geschikt voor alle leerlingen: alle leerlingen zijn immers in de vaklessen taalverwervers. Zij moeten allemaal de taal van het vak leren spreken en ingevoerd worden in die vakwerelden en leren denken en redeneren als vakexperts. Omdat alle leerlingen de taal van het vak moeten leren gebruiken gaat het alle vakleraren aan. Bij scheikunde moeten leerlingen leren wat een vakwoord als ‘absorptie’ inhoudt. Daarnaast moeten zij dat proces kunnen verwoorden. Daarvoor moeten zij op een vakmatige manier kunnen redeneren. De noodzaak voor de invoering van taalgericht vakonderwijs is gelegen in het feit dat er steeds meer meertalige leerlingen zijn of taalzwakke leerlingen of leerlingen waar thuis een Nederlands dialect wordt gesproken dat afwijkt van het standaard Nederlands. Deze leerlingen zijn allemaal het standaard Nederlands nog aan het verwerven, maar vooral de Nederlandse schooltaal (CAT). Bij taalgericht vakonderwijs gaat het niet alléén om het verbeteren van de taalvaardigheid maar ook om het verbeteren van de didactiek zodanig dat de vakinhoud beter tot zijn recht komt.
Zie ook school- en vaktaal; taalbeleid; integrale didactiek TVO; verwerving vakbegrippen; omgaan met verschillen in begripsontwikkeling; omgaan met verschillen in mondelinge vaardigheden; omgaan met verschillen in schriftelijke vaardigheden