Oncologie en innovatie van zorg

Context

In deze multidisciplinaire minor staat de patiënt met een hulpvraag op het gebied van de oncologische zorg  centraal. Volgens de KWF Kankerbestrijding (2017) zal, met name door de vergrijzing, het aantal nieuwe gevallen van kanker (de incidentie) stijgen van 87.000 in 2007 naar 123.000 per jaar in 2020. Het aantal mensen dat kanker heeft of hiervoor met succes is behandeld stijgt van 420.000 (in 2007) naar 660.000 (in 2020). Positief is dat de overlevingskansen gemiddeld blijven stijgen door vroegere diagnoses en betere behandelingen. Het risico om te sterven aan kanker neemt licht af.
Bij (ex) kankerpatiënten kan voldoende bewegen bijdragen aan het verbeteren van lichamelijk en psychisch welzijn, maar een goed zorgplan maken voor deze patiënten is vaak niet makkelijk. Naast de verpleegkundige zorg worden vaak ook andere professionals betrokken zoals fysio-/oefentherapeuten, voedingsdeskundigen en huidtherapeuten die samen een multidisciplinair team vormen waarin de patiënt centraal staat.

Hoe draagt de minor hieraan bij?

Het aantal patiënten met oncologische aandoeningen neemt snel toe en het aantal zorgverleners dat samenwerken op dit terrein schiet tekort. Door het opdoen van de kennis en vaardigheden van multidisciplinair samenwerken binnen de oncologie van deze minor lever je een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep. Je leert om vanuit de patiëntenperspectief te kijken naar de zorgvragen die er liggen en hierop in te spelen als zorgverlener. Een goed zorgplan vraagt om een goed inzicht in de theoretische achtergrond van de oncologische patiënt in breder perspectief. Een verdieping in de oncologie wordt geboden.

Wat ga je doen?

Het onderwijs zal bestaan uit hoorcolleges van vakspecialisten, werkcolleges gericht op multidisciplinair samenwerken en casuïstieklessen. Vanuit cliëntperspectief werk je in een multidisciplinaire werkgroep aan een interventieplan. Tevens ga je aan de slag met  een zorginnovatie / praktijkgericht onderzoek, ondersteund door (docent-)onderzoekers uit het Lectoraat. In dit project wordt de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk gemaakt. De producten die je maakt en de activiteiten waarin je participeert bij de zorginnovatie / het praktijkgericht onderzoek, kunnen als basis voor je afstudeeropdracht gebruikt worden. Je participeert met een groepje van ongeveer 5 studenten in de uitvoering van het project en je levert met je groepje een bijdrage aan het resultaat van het project. Wekelijks worden één of meer thema’s theoretisch uitgediept die je kunnen helpen bij de uitvoering van je project. Er zijn 10 verplichte themabijeenkomsten en 8 keuzebijeenkomsten. De verplichte bijeenkomsten zijn voor iedereen die een zorginnovatie wil uitvoeren relevant. Bij de keuzetheama’s bepaal je in overleg met de opdrachtgever van het project welke relevant zijn voor het uitvoeren van je project. Je kunt ook een keuzethea kiezen gericht op je persoonlijke ontwikkeling, als hiervoor ruimte is binnen het project. Daarnaast heb je wekelijks tenminste één bijeenkomst met de opdrachtegever m.b.t. de voortgang van jullie projectbijdrage.

De totale omvang van de profilering bedraagt 30ECTS. Dat zijn ongeveer 840 studiebelastingsuren. Hiervan zijn 120 uur onctactonderwijs en 720 uur zelfstudie en projectstage. De studiebelasting beraagt ongeveer 35 uur per week.

De toetsing van het multidisciplinair interventieplan is een verslag en een posterpresentatie. Ze zorginnovatie/ het onderzoeksdeel bestaat uit het maken van een portfolio met verslagen van alle gevolgde themabijeenkomsten met een reflectie op het behalen van de beoogde leeruitkomsten. Het portfolio wordt getoetst met een individueel assessment. Daarnaast wordt de bijdrage aan het innovatieproject gepresenteerd tijdens een afsluitend symposium.

Ingangseisen

  • interesse in multidisciplinair werken
  • interesse in oncologie
  • interesse in goede zorg door goede opleiding
  • vaardig in het lezen van Engelstalige (wetenschappelijke) literatuur
  • interesse in het participeren in praktijkgericht onderzoek en / of zorginnovaties